Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розробка методу визначення швидкості транспортного засобу до зіткнення в результаті ДТП
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методу визначення швидкості транспортного засобу до зіткнення в результаті ДТП

Анотації 

Ксенофонтова В.А. Розробка методу визначення швидкості транспортного засобу до зіткнення в результаті ДТП. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту – Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), 2003.

   Дисертація присвячена рішенню питань визначення швидкості автомобіля перед зіткненням з нерухомою завадою при ДТП. Мета дослідження – підвищення об'єктивності і достовірності експертизи ДТП.
   В дисертації розроблено методи визначення швидкості автомобіля до удару, які грунтуються на дослідженні залишкових деформацій елементів конструкції ушкодженого автомобіля. В роботі показано, що величина кінетичної енергії, яку мав автомобіль до зіткнення, можна визначити, якщо точно вимірити ушкодження елементів кузова та шасі. Основу розробленої методики складають фундаментальні рівнення теорії пластичності і методи вирішення обернених задач в переміщеннях. Проведені експериментальні дослідження підтвердили високу точність запропонованої методики.
   Ключові слова: інженерні методики, причини ДТП, кінетична енергія, залишкові деформації, зсунутий об'єм, швидкість, автомобіль.

Ксенофонтова В.А. Разработка метода определения скорости транспортного средства до столкновения в результате ДТП. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – Эксплуатация и ремонт средств транспорта. – Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХАДИ), Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена решению вопросов определения скорости автомобиля перед столкновением с неподвижным препятствием при ДТП. Цели исследования – повышение объективности и достоверности экспертизы ДТП.
   В диссертации разработаны инженерные методы определения скорости автомобиля до удара, основанные на исследовании остаточных деформаций элементов конструкции поврежденного автомобиля.
   В работе показано, что величину кинетической энергии, которую имел автомобиль до столкновения с препятствием, можно определить, если точно измерить повреждения элементов конструкции, а из всех проанализированных наиболее эффективны те методики, которые основаны на энергетическом подходе. Величину кинетической энергии, которой обладает автомобиль до столкновения можно идентифицировать величиной остаточных деформаций элементов конструкции.
   Основу разработанной методики составляют фундаментальные уравнения теории пластичности и методы решения обратных задач в перемещениях. В работе приведены инженерные методы, позволяющие определять величину энергии пластической деформации при помощи простых измерений.
   Разработаны методики определения энергии деформации, позволяющие анализировать участки различной жесткости и конфигурации при сложной деформации. Применение сплайн-функций позволило точно идентифицировать повреждения элементов.
   Проведенное экспериментальное исследование, базирующееся на основных принципах теории подобия, подтвердило адекватность и высокую точность предлагаемых методик. Приводятся результаты экспериментов, проведенных на спроектированной установке в виде маятникового копра с масштабными моделями различной жесткости с различным углом перекрытия и натуральными элементами конструкции автомобиля. Эксперименты позволили определить кинетическую энергию, затраченную на пластическую деформацию элементов с погрешностью не более 17%.
   С целью повышения точности расчетов и сокращения времени проведения автотехнической экспертизы ДТП, была разработана структура программы “ЭКСПЕРТИЗА-СА”. Разработанные методики были применены при проведении автотехнической экспертизы и использованы для расследования случаев фронтального попутного столкновения и бокового наезда автомобиля на неподвижное препятствие.
   Ключевые слова: инженерные методы, причины ДТП, кинетическая энергия, остаточные деформации, смещенный объем, скорость, автомобиль.

Ksenofontova V.A. Mining of a way of definition of speed of a transport means before impact in the road and transport incident of the result – Manuscript.

Thesis for the academic degree of the Candidate of Engineering Sciences in speciality 05.22.20 - Exploitation and repair of transports. – Kharkov National Automobile and Highway University (KhADI), Kharkov, 2003.

   The thesis is devoted to the problems of definition of the automobile speed before impact with a fixed encumbrance at.
   The purposes of research - increase of objectivity and veracity of expertise of road and transport incident.
   In a thesis the methods of definition of speed of the automobile before shock based on research of permanent distortions of configuration items of the injured automobile are designed. In activity is rotined, that value of drop energy, which one had the automobile before impact, it is possible to determine if precisely to meter damages of members of a body and landing gear. The basis of the designed technique is made with fundamental equations of a plastic theory and methods of the solution of the return tasks in movings. The held experimental research has confirmed a split-hair accuracy of a tendered technique.
   Keywords: engineering methods, road and transport incident, kinetic energy, deformations, displaced volume, speed, automobile.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методу визначення швидкості транспортного засобу до зіткнення в результаті ДТП

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net