Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади надання охоронних послуг
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади надання охоронних послуг

Анотації 

Курило В.І. Організаційно-правові засади надання охоронних послуг. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. –Академія державної податкової служби. - Ірпінь, 2002.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних з державним регулюванням надання послуг з охорони власності та охорони громадян, процедур контрольно-наглядової діяльності ДСО при МВС України за суб'єктами підприємницької діяльності з надання охоронних послуг та адміністративно-правових відносин, що виникають при цьому. Визначене поняття послуг з охорони власності та охорони фізичних осіб, класифіковані охоронні послуги та суб’єкти з надання охоронних послуг за різними чинниками.
   Проведений аналіз чинного законодавства і практики правового регулювання надання послуг з охорони власності та охорони громадян. На підставі аналізу законодавства та практики господарсько-підприємницької діяльності суб’єктів з надання охоронних послуг визначені основні тенденції регулювання правовідносин у сфері надання послуг з охорони власності та забезпечення фізичної безпеки осіб, розроблені науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання надання охоронних послуг шляхом внесення відповідних змін до чинних законів та підзаконних актів. Проаналізований інститут адміністративно-правової відповідальності та визначені шляхи його вдосконалення через віднесення юридичної відповідальності юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності з надання охоронних послуг до інституту адміністративно-правової відповідальності.
   Ключові слова: надання послуг з охорони власності та охорони громадян, контрольно-наглядова діяльність ДСО при МВС України, адміністративна відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності з надання охоронних послуг.

Курило В.И. Организационно-правовые основы предоставления охранных услуг. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Академия государственной налоговой службы Украины. - Ирпень, 2002.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с государственным регулированием предоставления услуг по охране собственности и охране граждан, процедур контрольно-надзорной деятельности ГСО при МВД Украины за субъектами предпринимательской деятельности по предоставлению охранных услуг, а также административно-правовых отношений, возникающих при этом. Основное внимание при этом уделяется административно-правовым и организационно-управленческим аспектам предоставления таких услуг.
   В диссертационном исследовании значительное внимание уделяется изучению и анализу правового положения субъектов охранной деятельности относительно права владения, пользования и применения огнестрельного оружия и специальных средств.
   Дается теоретическое определение услуг по охране собственности и физических лиц, а также предлагается внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, направленных на совершенствование правового регулирования исследуемых вопросов.
   Изучены место и роль органов внутренних дел в общем, и Государственной службы охраны при МВД Украины, в частности, в государственной системе контроля за субъектами предпринимательской деятельности по оказанию услуг по охране собственности и охране граждан. Проанализирован институт лицензирования хозяйственно-предпринимательской деятельности. Отмечается, что лицензирование предоставления услуг по охране собственности и охране граждан вполне оправдано, поскольку при осуществлении охранных функций, безусловно, возможно влияние на здоровье людей, безопасность общества. Вместе с тем, автор акцентирует внимание на том, что сочетание в одном лице функций органа лицензирования и контролирующего органа, а также конкурента на рынке охранных услуг является нежелательным с точки зрения обеспечения равных конкурентных условий всем субъектам охранной деятельности.
   Исследуется государственный охранный надзор и контроль за предпринимательской охранной деятельностью как разновидность административного производства. Отмечается, что он является важной государственной функцией, направленной на регулирование предпринимательской деятельности особого вида, которой является предосталение услуг по охране собственности и граждан.
   Рассматриваются вопросы, связанные с реализацией контрольно-надзорных функций Государственной службы охраны при МВД Украины относительно субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги по охране собственности и граждан, а также задачи разрешительной системы МВД Украины по контролю за такими субъектами как одному из основных направлений служебной деятельности данного подразделения милиции.
   Исследуются особенности управления предпринимательской деятельностью по оказанию охранных услуг в сфере охраны труда и работы с кадрами в негосударственных охранных предприятиях.
   Исследован институт юридической ответственности субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих охранные услуги, за нарушение условий и правил осуществления такой деятельности. Определены пути совершенствования института юридической ответственности субъектов охранного бизнеса через создание в рамках этого института института административно-правовой ответственности, и отнесения таких субъектов к субъектам административно-правовой ответственности.
   В выводах диссертационного исследования изложены наиболее важные научные и практические результаты, полученные в процессе работы, а также сформулированы конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования исследуемых отношений в сфере предоставления охранных услуг и государственного контроля за этим особым видом предпринимательской деятельности.
   Ключевые слова: предоставление услуг по охране собственности и охране граждан, контрольно-надзорная деятельность ГСО при МВД, административная ответственность субъектов предпринимательской деятельности по предоставлению охранных услуг.

Kurylo V.I. Organisation-legal principles of providing of securityservises.– Manuscript.

The Dissertation for a Candidate Degree of Law in the speciality 12.00.07. – The Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial law. – The Academy of State Taxis Service of Ukraine. - Irpen, 2002.

   This thesis deals with the complex analysis of theoretical and practical problems connected with the stateregulation of services provided for personal and property security of citizens, the procedures of controlling the organizations providing such services by the State Security Department (SSD) at the Ministry of Internal Affairs and the administrative relatiors governed by law between them.
   The notions of private property and personal security services, their role in business structure are defined. Security services are classified according to their belonging to the business institution, and security service organizations are classified according to the level of armament and the volume of services provided.
   The role and importance of the State Security Department at the Ministry of Internal Affairs in the process of controlling the security service organizations are determined. The legal regulation of providing security services has been investigated. On the basis of deep analysis of legislation the main tendencies of legal regulations of the relations governed by law in the sphere of security services have been determined, practical recommendations how to improve these regulations by means of introducing certain amendments to the current legislation have been given. The analysis of institution of administrative – legal responsibility is done; the ways to improve it by means of transferring the juridical persons (the organizations providing security services) to the institution of administrative – legal responsibility are determined.
   Key words: providing of private property and personal security services; controlling the activity of the State Security Department at the Ministry of Internal Affairs, administrative responsibility of the organizations providing security services.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади надання охоронних послуг

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net