Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть

Анотації 

Побуцький С. О. Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії Наук України (Відділення релігієзнавства). – Київ, 2008.

   У дисертації досліджується процес політично-релігійної централізації середньовічного Галича як фактор, що зумовив формування політично-ідеологічних передумов виникнення у XIV столітті Галицької митрополії. Визначається релігійно-світоглядна ідеологія Галицького і Галицько-Волинського князівств крізь призму феодальної роздробленості Київської Русі та політичної і релігійної централізації Галича. Розглядається внутрішньополітичне і зовнішньополітичне життя Галицького й Галицько-Волинського князівств та їхній вплив на виникнення Галицької митрополії. Під цим кутом досліджуються засоби й методи боротьби за вплив на теренах Східної Європи між Константинопольським патріархатом і папським престолом у світлі їхнього релігійно-ідеологічного протистояння з використанням при цьому впливу на світську й духовну владу в Галичині та Волині впродовж ХІІ – XV століть. Поява Галицької митрополії на початку XIV століття зумовлена передусім збігом політичних та релігійно-ідеологічних інтересів світських володарів Галицько-Волинського князівства та Константинопольського патріархату в цей період. Сама ж Галицька митрополія розглядається крізь призму боротьби за релігійно-ідеологічний вплив на Галицько-Волинські землі між світськими й духовними володарями – носіями східного і західного християнських обрядів. Досліджується роль Галицької митрополії в політично-релігійному житті Центрально-Східної Європи в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть.
   Ключові слова: Галицько-Волинське князівство, Галицька митрополія, Константинопольський патріархат, Апостольська столиця, Київська митрополія, Польща, Московське князівство, Велике князівство Литовське, міждержавні й міжконфесійні відносини.

Побуцкий С. О. Галицкая митрополия в контексты междугосударственных и междуконфессиональных отношений XIV – XV веков. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 09.00.11 – религиеведение. – Институт философии имени Г.С.Сковороды Национальной Академии Наук Украины (Отделение религиеведения). – Киев, 2008.

   В диссертации исследуется процесс политико-религиозной централизации средневекового Галича как фактор, что обусловил формирование политико-идеологических предпосылок для возникновения в XIV веке Галицкой митрополии.
   Определяется религиозно-мировозренческая идеология Галицкого и Галицко-Волынского княжеств сквозь призму феодальной раздроблённости Киевской Руси, а также политической и религиозной централизации Галича.
   Рассматривается сущность внутриполитической и внешнеполитической жизни Галицкого и Галицко-Волынского княжеств и её влияние на возникновение Галицкой митрополии.
   Под этим углом исследуются средства и методы борьбы за влияние на территории Восточной Европы между Константинопольской патриархией и папским престолом в свете их религиозно-идеологического противостояния с использованием при этом влияния на мирскую и духовную власть в Галичине и на Волыни на протяжении XII – XV веков.
   Появление Галицкой митрополии в начале XIV века рассматривается в первую очередь сквозь призму совпадения политических и религиозно-идеологических интересов мирских властителей Галицко-Волынского княжества и Константинопольской патриархии в этот период. Также Галицкая митрополия рассматривается сквозь борьбу за религиозно-идеологическое влияние на Галицко-Волынские земли между мирскими властителями и духовными владыками – носителями восточного и западного христианских обрядов.
   Весь ход истории Галицькой митрополии проходил под углом влияния на него геополитическиих векторов Константинополь – Галич, Константинополь – Москва, Константинополь – Литва, Константинополь – Польша, Константинополь – Апостольська столиця. Именно этим влиянием объясняется четырехэтапная история Галицькой митрополии на протяжении XIV века: первый этап продлился от 1303 года до 1308 года и был связан из влиянием на негого геополитических векторов Константинополь – Галич и Константинополь – Апостольськая столица. Второй этап в истории Галицькой митрополии длился от 1331 года до 1332 года. Этот период в истории Галицькой митрополии рассматривается в контексте влияния на митрополию геополітической деятельности галицько-волынського князя, Константинополя, Апостольськой столицы, Великого княжества Литовского, тоесть в контексте геополитических векторов Константинополь – Галич, Константинополь – Апостольськая столиця, Константинополь – Литва. От 1338 года до 1347 года длился третий этап в истории Галицькой митрополии, который зависел от геополитики в векторах Константинополь – Апостольськая столица и Константинополь – Московское княжество. Четвертый этап в истории Галицькой митрополии продлился от 1371 года 1393 года. Этот этап был связан с геополитическими векторами Константинополь – Польша, Константинополь – Москва, Константинополь – Литва, Константинополь – Апостольськая столица. От 1393 года и до сегодняшнего дня нету юридического акта об ликвидации Галицькой митрополии, а єсть только факт отсутствия галицького митрополита, що нужно рассматривать как временное закрытие Галицькой митрополии и что может стать причинй междуконфесионного конфликта в Украине.
   Исследуется роль Галицкой митрополии в политико-религиозной жизни Центрально-Восточной Европы в контексте междугосударственных и междуконфессиональных отношений XIV – XV веков.
   Ключевые слова: Галицко-Волынское княжество, Галицкая митрополия, Константинопольский патриархат, Апостольская столица, Киевская митрополия, Польша, Московское княжество, Великое княжество Литовское, междугосударственные и междуконфессиональные отношения.

Pobutsky S. O. The Halych Mytropolia in the context of intergovernmental and interconfessional relations of the XIV – XV th centuries. – The manuscript.

The thesis for receiving of the scientific candidate’s degree of Historical Sciences on the speciality of 09.00.11 – Religion Studios. – H. S. Skovoroda Institute of Philosophy, the National Academy of Sciences of Ukraine (Religion Studies Department). – Kyiv, 2008.

   The process of political-religious centralization of medieval Halych in the context of the formation of political-ideological conditions for the rise of Halych metropolia in the XIV th century is researched in the thesis. The religious world-view ideology of Halych and Halych-Volyn principalities is determined in the light of the feudal parceling of Kyivan Rus and the political and religious centralization of Halych. Internal and foreign political life of Halych and Halych-Volhyn principalities as well as their influence on the rise of Halych mytropolia is considered in the thesis. Means and methods of the struggle between the Constantinople patriarchate and Pope’s throne for the influence on the Eastern Europe’s territory are investigated in the connection with their religious-ideological confrontation, using their influence on the secular and sacred power in Halychyna and Volhyn during the XII – XV th centuries. The emergence of Halych mytropolia at the beginning of the XIV th century is regarded firstly as the combination of political and religious-ideological interests of the secular rulers of Halych-Volhyn principality and the Constantinople patriarchate at that period. Halych mytropolia itself is considered in the context of the struggle for religious-ideological influence on Halych-Volhyn lands between secular and sacred sovereigns – the bearers of eastern and western rituals. It is also studied the role of Halych mytropolia in the political-religious life of the Central-Eastern Europe as to intergovernmental and interconfessional relations of the XIV – XV th centuries.
   Key words: Galicko-Volinske principality, Galychina metropole, Constantinople patriarchy, Apostolic the capital, Kievan metropole, Poland, Moscow principality, Great duchy Lithuanian, intergovernmental and interconfessional relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net