Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті – на початку 1930-х рр.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті – на початку 1930-х рр.

 Анотації

Волосник Ю.П. Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті – на початку 1930-х рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню історії зародження нової буржуазії та становленню приватнопідприємницької діяльності в Україні в 20-ті – на початку 30-х рр. ХХ ст. В роботі вперше, з’ясовано зміст терміну "нова буржуазія", під яким слід розуміти сукупність приватних підприємців, що функціонували в економіці України у 20-ті – на початку 30-х рр., проаналізовано процес зародження та становлення нової буржуазії, джерела її комплектування, структуру, соціально-професійний та національний склад, специфічні риси та якісні відмінності нової буржуазії від старої дореволюційної, соціально-правовий статус непманів у радянській державі, чисельні параметри нової буржуазії, висвітлено діяльність окремих приватних підприємців. Розглянуто соціокультурні особливості, основні етапи, напрямки, форми і методи приватнопідприємницької діяльності непманів у торгово-промисловій та фінансово-кредитній сферах. Проаналізовано процеси ліквідації приватного підприємництва та розкрито методи експропріації радянською державою нової буржуазії в Україні, простежено основні шляхи зникнення непманської буржуазії та долю її окремих представників на межі 1920-х –1930-х рр.
   Ключові слова: нова буржуазія України, непмани, приватне підприємництво, фінансовий ринок, нова економічна політика, експропріація.

Волосник Ю.П. Зарождение новой буржуазии и развитие частнопредпринимательской деятельности в Украине в 1920-е – начале 1930-х гг. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.01 – История Украины. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2004.

   Диссертационная работа является комплексным исследованием истории зарождения новой буржуазии и развития частного предпринимательства в Украине в 20-е – начале 30-х гг. ХХ в. Опровергнуто утверждение, долго бытовавшее в советской историографии, что новая буржуазия якобы была лишь простым "осколком" дореволюционного класса буржуазии, а не качественно новым социальным образованием. В исследовании, на основе широкого круга источников, значительная часть которых вводится в научный оборот впервые, выяснено содержание термина "новая буржуазия", под которым следует понимать совокупность частных предпринимателей, которые функционировали в экономике Украины в 1920-е – начале 1930-х гг., проанализирован процесс зарождения и становления новой буржуазии, источники ее комплектования, структура, социально-профессиональный и национальный состав, специфические черты менталитета и качественные отличия новой буржуазии от старой дореволюционной, социально-правовой статус нэпманов в советском государстве, численные параметры, деятельность отдельных предпринимателей. Рассмотрены социокультурные особенности, основные этапы, направления, формы и методы частнопредпринимательской деятельности нэпманов в торгово-промышленной и финансово-кредитной сферах. Исследован механизм и этапы регулирования советским государством частного предпринимательства в разных сферах экономики Украины. В диссертации нашли освещение вопросы налоговой и кредитной политики Советского государства в отношении частного капитала. При помощи налогового обложения, имевшего классовую направленность, государство регулировало процессы частного накопления и рост новой буржуазии. Кредитная политика государства, также основанная на классовом принципе, регулировала экономическую активность предпринимателей. В работе проанализированы отношения предпринимателей и рабочих, занятых на частнокапиталистических предприятиях, а также деятельность органов труда и профсоюзов по защите прав рабочих и служащих частного сектора. Освещена малоисследованная в отечественной историографии деятельность представителей новой буржуазии в сфере кредитных отношений и на валютном рынке. В частности, анализируется роль частного капитала на фондовых биржах, деятельность нэпманов на чёрных биржах, а также "американке", или "вечерней бирже". Раскрыта роль частных товариществ взаимного кредита, а также нелегального ростовщического кредита в предоставлении кредитных ресурсов функционирующим частным предпринимателям. Изучены формы и методы нелегальной предпринимательской деятельности новой буржуазии и борьба государственных органов против теневого предпринимательства.
   Доказана несостоятельность тезиса, который доминировал в советской историографии, о якобы деструктивной роли новой буржуазии в народном хозяйстве страны в 1920-е – начале 1930-х гг. Проанализированы процессы ликвидации, фрмы и методы частного предпринимательства и экспроприации новой буржуазии в Украине, прослежены основные пути исчезновения нэпманской буржуазии Украины с исторической арены и судьбы ее отдельных представителей на рубеже 1920-х – 1930-х гг.
  Ключевые слова: новая буржуазия Украины, нэпманы, частное предпринимательство, финансовый рынок, новая экономическая политика, экспроприация.

Volosnik Yu. P. The birth of the new bourgeoisie and the development of private entrepreneurship in Ukraine in the 1920s – the early 1930s. – A manuscript.

Thesis for obtaining the degree of the Doctor of History; specialization 07.00.01 – History of Ukraine. – V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2004.

   The present thesis is a comprehensive research into the origin of the new bourgeoisie and the development of private entrepreneurship in Ukraine in the 1920s – early 1930s. The work clarifies the term “the new bourgeoisie”, understanding it as a number of private entrepreneurs working in Ukraine's economy in the 1920s – early 1930s.
   The thesis analyses the origin and growth of the new bourgeoisie, the sources of its recruiting, its structure and social, professional, and national composition, the peculiarities of its mentality and the characteristic distinctions between the new and the old tzarist bourgeoisie. It also studies the nepmen's social and legal status in the Soviet state and also the quantitative parameters of the new bourgeoiesie and the activity of certain private entrepreneurs. The work investigates social and cultural peculiarities, basic stages, trends, forms and methods of the nepmen's entrepreneurs in commerce and finance. It analyzes the processes of private entrepreneurship liquidation and the expropriation of Ukraine’s new bourgeoisie by the Soviet state, tracks down the main ways of the nepmen bourgeoisie disappearance from the spotlight of history, as well as the destiny of certain nepmen in the late 1920s – early 1930s.
   Key words: new bourgeoisie of Ukraine, nepmen, private entrepreneurship, financial market, New Economic Policy, expropriation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті – на початку 1930-х рр.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net