Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави

Анотації 

Колісник В.П. Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню конституційно-правового регулювання міжнаціональних (національно-етнічних) відносин в Україні. Вперше комплексно розглянуто особливості та структуру міжнаціональних (національно-етнічних) відносин, доведено необхідність врахування національно-етнічного чинника у правовому регулюванні суспільних відносин, проаналізовано категорії національний “суверенітет” та “право на національне самовизначення”, визначено поняття конституційно-правового статусу національних меншин та розроблено його структуру, запропоновано авторські визначення поняття механізму реалізації прав національних меншин, національно-культурної автономії та деяких інших, близьких до них, понять, всебічно проаналізовано питання національно-етнічної самоідентифікації особи, правового регулювання мовних відносин, досліджено різноманітні аспекти врахування національно-етнічного чинника у системі територіальної організації держави.
   У дисертації сформульовано низку конкретних пропозицій щодо подальшого вдосконалення правового регулювання міжнаціональних (національно-етнічних) відносин, забезпечення вільного національно-етнічного розвитку особистості, гарантування реалізації прав національних меншин.
   У дисертації сформульовано низку конкретних пропозицій щодо подальшого удосконалення правового регулювання міжнаціональних (національно-етнічних) відносин, забезпечення вільного національно-етнічного розвитку особистості, гарантування реалізації прав національних меншин.
   Ключові слова: нація, національна меншина, міжнаціональні відносини, національно-етнічний чинник, національно-етнічна самоідентифікація, національне самовизначення, національно-культурна автономія, правове регулювання.

Колесник В. П. Конституционно-правовые проблемы регулирования межнациональных отношений в Украине в условиях становления правового государства. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию конституционно-правового регулирования межнациональных (национально-этнических) отношений в Украине. Впервые комплексно рассмотрены особенности и структура межнациональных (национально-этнических) отношений, доказана необходимость учета национально-этнического фактора в правовом регулировании, проанализированы категории “национальный суверенитет” и “право на национальное самоопределение”, определены понятие конституционно-правового статуса национальных меньшинств и его структура, предложены определения механизма реализации прав национальных меньшинств, национально-культурной автономии и некоторых других, близких к ним, понятий.
   В работе доказано, что наиболее приемлемым и целесообразным является использование термина “национально-этнический”, “национально-этническое”. При этом на первое место предлагается поставить именно национальное, а уж потом этническое, что позволит учесть и стремление отдельных общностей к национальному самоопределению, и этническое разнообразие. Необходимость использования термина “национальное” обосновывается тем, что нация является высшей формой этничности. Использование же вместе с ним термина “этническое” даст возможность отграничить исследуемый феномен от национального в политическом (либо общегосударственном) значении, что позволит в дальнейшем избежать возможных логических ошибок.
   Дальнейшее развитие получило определение межнациональных (национально-этнических) отношений как отношений, которые, по мнению соискателя, складываются по поводу сохранения, свободного проявления и развития национально-этнической самобытности отдельных общностей и индивидов, осуществления ими прав и свобод, которые прямо или опосредованно связаны с их национально-этнической самоидентификацией.
   Понятие конституционно-правового статуса национального меньшинства определяется как совокупность юридических факторов, которые непосредственно и существенно влияют на сохранение, существование и дальнейшее развитие национального меньшинства как устойчивой, исторически сложившейся общности. К основным структурным элементам конституционно-правового статуса национального меньшинства отнесено: а) принципы конституционно-правового статуса национального меньшинства; б) основные права национального меньшинства; в) основные обязанности национального меньшинства; г) гарантии реализации прав национального меньшинства.
   Механизм реализации прав национальных меньшинств рассмотрен в двух плоскостях: как совокупность определенных взаимосвязанных элементов и как процесс, то есть как совокупность нескольких последовательных, логически обусловленных стадий. К основным структурным элементам указанного механизма отнесено: 1) систему отечественных законодательных актов, которые закрепляют правовой статус национальных меньшинств; 2) систему международно-правовых документов, касающихся статуса национальных меньшинств, подписанных и ратифицированных Украиной; 3) правовые акты государственных органов, направленные на обеспечение самобытности и удовлетворение национально-культурных потребностей представителей разных национальных меньшинств; 4) государственные органы общей и специальной компетенции, которые непосредственно занимаются проблемами развития национальных меньшинств, осуществляют контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере межнациональных отношений и национально-культурного развития; 5) систему общественных организаций и движений, призванных содействовать удовлетворению национально-культурных потребностей национальных меньшинств; 6) целевые программы национально-культурного возрождения; 7) специальные целевые фонды развития национальных меньшинств.
   Осуществлен историческо-правовой анализ учета национально-этнических факторов в правовых актах, которые действовали на территории современной Украины в период XVII-XX веков. При этом особое внимание уделялось исследованию и сопоставлению конституционных актов.
   На основании проведенного анализа конституции зарубежных государств в зависимости от степени учета и использования национально-этнических особенностей разделены на три вида: ограниченного, фрагментарного и многогранного использования национально-этнического фактора.
   Всесторонне проанализированы вопросы, связанные со свободным выбором индивидом национальной принадлежности, правового регулирования отношений в сфере использования языков, разные аспекты использования национально-этнического фактора в системе территориальной организации государств, а также связанные с осуществлением национально-культурной автономии и преодолением дискриминации по национально-этническому признаку.
   В диссертации сформулирован ряд конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию правового регулирования межнациональных (национально-этнических) отношений, обеспечению свободного национально-этнического развития личности, гарантированию реализации прав национальных меньшинств, развитию антидискриминационного законодательства.
   Ключевые слова: нация, национальное меньшинство, межнациональные отношения, национально-этнический фактор, национально-этническая самоидентификация, национальное самоопределение, национально-культурная автономия, правовое регулирование.

Kolisnyk V.P. Constіtutіonal and legal problems of regulation of interethnic relations in Ukraine in the conditions of formation of a law-ruled State. Manuscrіpt.

The thesis for a doctor’s of law degree in the field 12.00.02 – constitutional law. National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Mudry, Kharkiv, 2003.

   The thesis is devoted to the research of constitutional and legal regulation of interethnic (national and ethnic) relations in Ukraine. For the first time, the author has made a complex research of the peculiarities and the structure of interethnic (national and ethnic) relations. The necessity of taking into account national and ethnic factor in legal regulation of public relations has been proved. The author has analyzed the categories of “the national sovereignty” and “the right to national self-determination”; formulated the definition of the notion of constitutional and legal status of national minorities and its structure and brought forward his own definition of the mechanism of realization of the rights of national minorities, national and cultural autonomy and some other issues. The issues of national and ethnic self-determination of the personality, legal regulation of the relations in the sphere of usage of languages and various aspects of taking into account national and ethnic factor in the system of territorial organization of countries have been thoroughly researched in this work.
   Some concrete proposals aimed at perfection of legal regulation of interethnic (national and ethnic) relations, ensuring free national and ethnic development of the personality, guaranteeing of the realization of rights of national minorities have been formulated in the thesis.
   Key words: nation, national minority, interethnic relations, national and ethnic factor, national and ethnic self-identification, national self-determination, national and cultural autonomy, legal regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net