Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування

Анотації 

Куйбіда В.С. Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Національна академія державного управління при Президентові України, Київ, 2003.

   У дисертації пропонується цілісна концепція вдосконалення методів та диверсифікації принципів функціонування самоврядних органів у контексті розвитку системи місцевого самоврядування.
   Розроблено і наведено класифікацію принципів і методів діяльності органів місцевого самоврядування. Визначено чинники, які впливають на формування цих принципів і методів. Розроблена їх класифікація. Вивчається вплив інформатизації на принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. Розкривається особливість процесу становлення конституційно-правових засад місцевого самоврядування та аналізуються теоретичні і практичні аспекти їх реалізації. Приділяється увага дослідженню природи основних проблем реалізації конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні та теоретично осмислюються напрями їх вирішення.
   Досліджується механізм функціонування системи органів місцевого самоврядування, визначаються принципи та тенденції становлення інститутів місцевого самоврядування. Особлива увага приділяється пошуку оптимальних моделей публічного управління у великих і малих містах.
   Ключові слова: місцеве самоврядування, орган місцевого самоврядування, система органів місцевого самоврядування, завдання органів місцевого самоврядування, функції органів місцевого самоврядування, принципи діяльності органів місцевого самоврядування, методи діяльності місцевого самоврядування, компетенція органу місцевого самоврядування.

Куйбида B. C. Организационно-функциональные принципы и методы деятельности органов местного самоуправления – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.04 – местное самоуправление. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Киев, 2003.

   В диссертации проводится комплексное теоретико-прикладное исследование принципов и методов деятельности органов местного самоуправления с целью разработки методики их эффективного применения.
   Исследуются функции органов местного самоуправления и соотношение механизмов самоорганизации, самоуправления при их осуществлении соответствующими методами на определенных принципах. Разработана и приводится классификация принципов и методов деятельности органов местного самоуправления. Исследованы факторы, которые влияют на формирование принципов и методов деятельности органов местного самоуправления. Осуществлена их классификация. Проводится исследование влияния информатизации на принципы и методы деятельности органов местного самоуправления.
   Осуществляется анализ теоретико-методологических основ деятельности органов местного самоуправления как объектов исследования науки государственного управления. Раскрывается содержание принципов деятельности органов местного самоуправления и их сущность в свете теорий и концепций науки управления. На основе анализа теорий местного самоуправления (теории свободной общины, юридической теории или теории самоуправляющихся единиц как юридических лиц, политической, государственной, органической, социально-классовой и хозяйственной теорий) обобщены знания о природе органов местного самоуправления. Раскрыты особенности взаимодействия государственного управления и самоуправления как неразрывного единства – процесса управления общественными отношениями. Осуществленный экскурс в историю развития местного самоуправления в Украине подтверждает вывод, что местное самоуправление является органической формой самоорганизации социума, неотъемлемой чертой его функционирования, которая проявляется на определенном этапе развития государства.
   Делается вывод, что социально-экономические факторы детерминируют формирование структуры органов местного самоуправления, определяют принципы и методы их деятельности. От эффективности деятельности органов самоуправления зависит уровень социально-экономического развития территориального сообщества, степень удовлетворенности населения условиями жизнедеятельности в их границах, уровень и образ его жизни. Показана необходимость осуществления для согласованного развития системы органов самоуправления с развитием социально-экономических потребностей граждан, социально-экономического мониторинга территориальной общины и целесообразность создания соответствующих структурных подразделений.
   Проведенное исследование свидетельствует, что отдельные группы проблем местного самоуправления, в частности проблемы становления и развития самого местного самоуправления, и проблемы, которые должно решать местное самоуправление, требуют применения специфических подходов не только к изучению, но и к разработке системы мероприятий, направленных на их решение. Автором предложена классификация имеющихся в научной литературе, средствах массовой информации, нормативных документах оценок проблем местного самоуправления. На примере анализа отдельных вопросов политико-правовых проблем местного самоуправления очерчена их многогранность и глубина. Подчёркивается, что решение проблем местного самоуправления осуществляется в процессе сложного развития правовой системы Украины.
   Исследование социально-экономических проблем местного самоуправления дало возможность сделать вывод, что местные органы власти в Украине должны играть, как и аналогичные органы европейских государств, решающую роль в обеспечении экономического благополучия и надлежащих условий жизнедеятельности гражданина. Именно поэтому необходимо ускорение решения социально-экономических проблем местного самоуправления, от чего зависит не только благосостояние населения, но и национальная безопасность Украины.
   Изучение региональных проблем местного самоуправления позволило сделать вывод, что региональным особенностям развития территориально локализованных социальных систем должны отвечать четко выраженные региональные особенности деятельности органов местного самоуправления. Установлено, что от решения региональных проблем зависит не только последующее стабильное развитие отдельных территориальных образований – городов и сельских поселений в разных регионах Украины, но и украинского общества в целом.
   В работе раскрывается роль информатизации муниципального управления как фактора построения информационного общества. Исследуется концепция информатизации деятельности органов местного самоуправления, анализируются особенности применения компьютерных технологий для обеспечения реализации принципов и методов деятельности органов местного самоуправления на существующей материально-технической базе, характеризуются подходы к обеспечению защиты информации.
   Ключевые слова: местное самоуправление, орган местного самоуправления, система органов местного самоуправления, задачи органов местного самоуправления, функции органов местного самоуправления, принципы деятельности органов местного самоуправления, методы деятельности местного самоуправления, компетенция органа местного самоуправления.

Kuybida V. S. Organizational and functional principles and methods of activities of local self-governmental bodies. – Manuscript.

Doctoral thesis on public administration, speciality 25.00.04 – Local Self-government. – National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kiev, 2004.

   The integral conception of perfection of methods and diversification of principles of self-governmental bodies functioning in the context of development of the system of local self-government is proposed in the thesis.
   The classification of principles and methods of activity of organs of local self-government is realized and presented. The factors influencing formation of these principles and methods are determined; its classification is developed. The influence of informatization on the principles and methods of activity of organs of local self-government is studied. The peculiarity of the process of establishment of local self-government constitutional and legal basis is discovered; theoretical and practical aspects of its realization are analyzed. Particular attention is paid to the analysis of the character of main problems of realization of local self-government constitutional and legal basis in Ukraine; the trends of resolving revealed problems are theoretically grounded.
   The mechanism of system of organs of local self-government functioning is studied; principles and tendencies of establishing institutes of local self-government are determined. Special attention is paid to the search of optimal models of public administration at the level of small territorial communities.
   Key words: local self-government, organ of local self-government, task of organs of local self-government, system of organs of local self-government, function of organs of local self-government, principles of activity of organs of local self-government, methods of activity of local self-government, jurisdiction of organ of local self-government.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net