Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захист від неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання у конкуренції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захист від неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання у конкуренції

Анотації 

Кулішенко В.С. Захист від неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання у конкуренції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2003.

   У дисертації вперше у вітчизняній юридичній науці здійснений комплексний аналіз захисту від неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання у конкуренції з точки зору його правових засобів. Визначені основні ознаки неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції як виду недобросовісної конкуренції. Сформульоване наукове визначення поняття “неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання у конкуренції”. Надані характеристики і зазначена специфіка чотирьох видів неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання у конкуренції: неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів і упаковки; неправомірного використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; недобросовісної порівняльної реклами. Визначена підстава юридичної відповідальності за неправомірне використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції; у тому числі такі елементи складу цього правопорушення як введення або імовірність введення в оману споживачів, а також змішування або можливість змішування з господарською діяльністю конкурента. Охарактеризовані різногалузеві види юридичної відповідальності за неправомірне використання ділової репутації суб’єктів господарювання у конкуренції. Зроблені конкретні висновки і пропозиції щодо удосконалення Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.
   Ключові слова: недобросовісна конкуренція, суб'єкт господарювання, неправомірне використання ділової репутації, порівняльна реклама, юридична відповідальність.

Kulishenko V.S. The Protection against Unlegal Use of Business Reputation of the Economic Subjects in a Competition. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Legal Sciences’ degree by speciality 12.00.04 – Economic Law; Economic Procedural Law. – Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2003.

   In this manuscript for the first time in the history of Ukrainian Law science the complex analysis of the protection against unlegal use of business reputation of the economic subjects in a competition is carried out from the point of view of its legal aspects. The main tags of unlegal use of business reputation of the economic subjects in a competition as a kind of a unfair competition are defined; the scientific definition of concept "unlegal use of business reputation of the economic subjects in a competition" is formulated.The characteristics and specificity of four kinds of unlegal use of business reputation in a competition - unlegal use of the another's denotations, advertising materials and packing; unlegal use of the goods of other producer; copyings of appearance of a product; unfair comparative advertising - are indicated. The basis of the legal responsibility for unlegal use of business reputation of the economic subjects in a competition is defined. Different kinds of the legal responsibility for unlegal use of business reputation in a competition are described. The number of the concrete outputs and recomendations on perfecting the Law of Ukraine "About protection against an unfair competition" is made in the dissertation.
   Key words: unfair competition, subject of managing, unlegal use of business reputation, comparative advertising, legal responsibility.

Кулишенко В.С. Защита от неправомерного использования деловой репутации субъектов хозяйствования в конкуренции. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию защиты от неправомерного использования деловой репутации субъектов хозяйствования в конкуренции с точки зрения правовых аспектов.
   В работе определены основные признаки неправомерного использования деловой репутации субъектов хозяйствования в конкуренции как вида недобросовестной конкуренции: это поведение субъекта хозяйствования в сфере конкурентного хозяйствования (предпринимательства); оно противоречит правилам законодательства и (или) честным обычаям в предпринимательстве; причиняет вред или создает угрозу причинения вреда общественным интересам, интересам конкурентов и потребителей; нарушает право субъекта хозяйствования на деловую репутацию; влечет вероятность смешивания потребителями деятельности подлинного носителя деловой репутации и недобросовестного конкурента.
   Сформулировано научное определение понятия “неправомерное использование деловой репутации субъектов хозяйствования в конкуренции” как противоправного вредоносного поведения субъекта хозяйствования, наносящего вред конкурентным предпринимательским отношениям, нарушающего законодательство о защите от недобросовестной конкуренции, права на свободную и честную конкуренцию и деловую репутацию посредством эксплуатации деловой репутации другого субъекта хозяйствования-конкурента, что влечет смешивание потребителями деятельности носителя деловой репутации (добросовестного конкурента) и имитатора (недобросовестного конкурента).
   Дана характеристика и указана специфика четырех видов неправомерного использования деловой репутации в конкуренции: неправомерного использования чужих обозначений, рекламных материалов и упаковки; неправомерного использования товара другого производителя; копирования внешнего вида изделия; недобросовестной сравнительной рекламы.
   Определено основание юридической ответственности за неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствования в конкуренции; в том числе такие элементы состава этого правонарушения как введение или вероятность введения в заблуждение потребителей, а также смешивание или возможность смешивания с хозяйственной деятельностью конкурента.
   Охарактеризованы разноотраслевые виды юридической ответственности за неправомерное использование деловой репутации в конкуренции.
   В работе сделан ряд конкретных выводов и предложений по совершенствованию Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции”.
   Для устранения несоответствия между формулированием отдельных составов правонарушений, признаваемых неправомерным использованием деловой репутации субъектов хозяйствования в конкуренции, и более узким обозначением их видового наименования в главе 2 Закона “О защите от недобросовестной конкуренции” необходима более широкая формулировка этого вида недобросовестной конкуренции – “неправомерное использование деловой репутации и результатов работы субъекта хозяйствования”.
   Следует использовать в ст. 4 Закона не исчерпывающий перечень обозначений, дать обобщенное их наименование, соответствующее действующему законодательству – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации субъекта хозяйствования, индивидуализации продукции, выполняемых работ, услуг.
   Поскольку деловая репутация производителя (конкурента) может быть нарушена не только неправомерным использованием его товара путем изменения либо снятия обозначений производителя, как это предусмотрено в ст.5 Закона, но и иными способами, правонарушение неправомерного использования товара другого производителя, предусмотренное ст.5 Закона “О защите от недобросовестной конкуренции”, следует обозначить более широко как “подмену товара”.
   Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, субъект хозяйствования, неправомерное использование деловой репутации, сравнительная реклама, юридическая ответственность.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захист від неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання у конкуренції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net