Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері

Анотації 

Костилев В.В. Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. - Харківський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України. - Харків, 2003 р.

   У дисертації досліджуються наявні структурно-організаційні зв’язки та правові відносини, що притаманні контрольній діяльності державних інспекцій в соціальній сфері, у контексті трансформаційних перетворень, впровадження нових форм власності та господарювання в українському суспільстві. Детально аналізуються форми і методи контрольно-управлінської діяльності інспекцій як певні засоби практичного вираження ними конкретних дій, що необхідні для забезпечення законності і правопорядку в соціальній сфері, тобто для реалізації в межах своїх повноважень контрольної функції державного управління по забезпечення національної безпеки держави та соціальної безпеки громадянина.
   Пропонується виділити міжвідомчу контрольну діяльність державних інспекцій як окремий, відносно самостійний елемент функції контролю державного управління, оскільки ця діяльність має лише їй властиві суб’єкти і об’єкти, характеризується специфічно особливими владно-організуючими відносинами, чітко виділеними стадіями контрольного процесу і т. ін. Це дозволяє послідовно розв’язувати суперечність щодо функціонального призначення державних інспекцій, адже, з одного боку, в сучасних розвинутих демократичних країнах вони не підміняють жодну із гілок влади, а з іншого – створюються у межах законодавчої та виконавчої влади.
   Ключові слова: функція контролю державного управління, державна інспекція, міжвідомчий контроль (контрольна діяльність), адміністративний нагляд, контрольно-управлінська послуга, соціальна сфера, соціальна безпека людини.

Костылев В.В. Организационно-правовые основы контрольной деятельности государственных инспекций в социальной сфере. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2003 г.

   В диссертации исследуются существующие структурно-организационные связи и правовые отношения, которые имеют место в контрольной деятельности государственных инспекций социальной сферы, в контексте трансформационных преобразований, внедрения новых форм собственности и хозяйствования в украинском обществе. Подробно анализируются применяющиеся формы контрольно-управленческой деятельности инспекций как определенные способы выражения ими конкретных действий, необходимых для обеспечения законности и правопорядка в социальной сфере, т.е. для реализации в рамках своих полномочий контрольной функции государственного управления по обеспечению национальной безопасности государства и социальной безопасности человека.
   Критически оцениваются методы контроля государственных инспекций, в частности, методы организации как вспомогательные (субординации, координации, кооперирования, концентрации и специализации), а также методы деятельности как основные (убеждение и принуждение).
   Предлагается выделить межведомственную контрольную деятельность государственных инспекций как отдельный относительно самостоятельный элемент функции контроля государственного управления, поскольку эта деятельность имеет только ей свойственные субъекты и объекты, характеризуется специфически особенными властно-организующими отношениями, четко выделенными стадиями контрольного процесса и др. Это позволяет последовательно разрешать противоречие, касающееся функционального назначения государственных инспекций, ибо с одной стороны, в современных развитых демократиях они не подменяют ни одну из ветвей власти, а с другой – образуются в рамках законодательной и исполнительной власти.
   Предполагается, что роль и значение контрольной деятельности государственных инспекций в качественно изменяющемся украинском обществе будет возрастать в связи с развитием Украины как социального государства, внедрения права как самого эффективного регулятора человеческих отношений и усиления функции правового контроля в государственном управлении (становления правового государства). При этом, обозначенная выше деятельность будет приближаться к системе превентивных мероприятий (предупреждение правонарушений, контрольно-управленческие услуги, доминирование метода убеждения и др.) по мере передачи юрисдикционных полномочий государственных инспекций судебной власти.
   Сформулированы реальные направления реформирования системы государственных инспекций в социальной сфере, которые включают обеспечение соответствующей их независимости и автономности; законодательное отделение контрольных функций от эксплуатационных, которые направлены на эксплуатация подконтрольного объекта; объединение государственных инспекций, которые контролируют близкие по содержанию вопросы; сбалансирование их деятельности переподчинением; четкое определение правового статуса государственных инспекций, направленности их деятельности на внедрение в практику реальной жизни национальной безопасности государства и социальной безопасности человека.
   Ключевые слова: функция контроля государственного управления, государственная инспекция, межведомственный контроль (контрольная деятельность), административный надзор, социальная сфера, контрольно-управленческая услуга, социальная безопасность человека.

Kostylev V. Organisational and legal basis of control activity of public inspections in the social sphere. – Manuscript.

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate in Public Administration Under the specialty 25.00.01 -theory and history of public administration. -–- Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the Ukrainian Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. - Kharkiv, 2003.

   The dissertation reveals the existing structural and organizational links and legal relations, characteristic for control activity of public inspections in the social sphere in the context of transformational changes, implementation of the new forms of ownership and management in the Ukrainian society. The forms and methods of control-managerial activity of inspections are analysed focusing on their drawbacks and perspectives of modernization as certain means for their Practical expression in concrete actions necessary for providing legality, law and order in the social sphere, i.e. for implementing control function of public administration aimed at providing safety of the state and social security of a citizen performed within the limits of their responsibilities.
   It is proposed to define interdepartmental control activity of public inspections as a separate, relatively independent element of the control function of public administration, since this activity possesses subjects and objects typical only for it, it is characterized by the specifically peculiar powerful and organizational relations, strictly defined stages of the control process etc. It gives the opportunity to solve consistently contradiction as for the functional predestination of public inspections, since, from the one hand they do not substitute a single branch of power in modern well-developed democratic countries, and from the other hand they are created within the framework of legislative and executive power.
   Key words: function of control of public administration, public inspection, interdepartmental control (control activity), administrative supervision, control and managerial service, social sphere, social security of a person.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net