Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Свобода як принцип демократичної правової держави
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Свобода як принцип демократичної правової держави

Анотації 

Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено новітній методології, теорії і практиці сучасної української та правової системи держави. Зазначена мета реалізується шляхом осмислення феномена свободи як фундаменталізуючого, сутнісного і наскрізного принципу ліберально-демократичної правової держави.
   З'ясовується природа легітимаційно-договірної теорії держави і права. Виявляється сутність деліберативної демократії, нового “поділу влад”, нового типу “громадськості” і нового підходу до тлумачення феномену громадянського суспільства. Розкривається космополітичний характер демократичного громадянства як основного інституту права ЄС.
   Проаналізовано зміст основних прав і свобод українського громадянина в контексті вимог Ради Європи і ЄС. Розкриваються принципи, форми і методи діяльності українських державних інституцій з охорони основних прав і свобод людини і громадянина, розглядаються проблеми оптимізації правоохоронної діяльності та міжнародного співробітництва у галузі захисту прав людини і основних свобод.
   Ключові слова: свобода, легітимація, деліберативна демократія, правова держава, новий “поділ влад”, новий тип “громадськості”, громадянське суспільство, демократичне громадянство.

Кравченко Ю.Ф. Свобода как принцип демократического правового государства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков,2003.

   Исследование посвящено новейшей методологии, теории и практике современных украинского государства и правовой системы. Данная цель реализуется путем осмысления феномена свободы как фундаментализирующего, сущностного и сквозного принципа либерально-демократического правового государства.
   На основе классических учений о свободе выявлены элементы преемственности в новейших ее интерпретациях. Подчеркивается, что классические и современные теории правового государства объединены идеей легитимации государства и права. Типологизированы новейшие зарубежные теории легитимации.
   Обосновывается легитимационно-договорная теория государства и права, сущность которой характеризуется следующими моментами: а) источником государства и права является общественный договор; б) субсидинарный суверенитет или субсидиарная легитимация государства; в) обоюдность властных отношений; г) независимость права от политики власти, приоритет над политикой власти и связанность государства правом; д) представления о свободе как предпосылке человеческих прав и обязанности государства.
   Определена сущность делиберативной демократии как демократии рационального дискурса, обсуждения, убеждения, аргументации, компромисса, которые выстраиваются в ее “беспартийном” варианте.
   Выявлена сущность нового “разделения властей” – не между ветвями власти, но между властью и разними негосударственными объединениями общественности, которые в совместной жизнедеятельности образуют те или иные формы упорядочивания общества.
   Обоснован новый подход к толкованию гражданского общества, сущностной чертой которого является “обобществление частного лица”.
   Раскрывается космополитическая природа демократического гражданства как ключевого института права ЕС. Это политическая реальность, которая не ограничивает себя партикуляристски, феномен всеевропейских политических коммуникаций, которой описывают через общечеловеческие гражданские права.
   Анализируется содержание основных прав и свобод украинского гражданина в контексте требований Совета Европы и ЕС. Выделены и систематизированы принципы, формы и методы деятельности украинских государственных институтов по защите основных прав и свобод человека и гражданина; выявлены проблемы оптимизации правозащитной деятельности и международного сотрудничества Украины в области защиты прав человека и основных свобод.
   Выявлены тенденции развития правовой системы Украины в условиях расширения сферы свободной деятельности и волеизъявления граждан.
   Ключевые слова: свобода, легитимация, делиберативная демократия, правовое государство, новое “разделение властей”, новый тип “общественности”, гражданское общество, демократическое гражданство.

Kravchenko Y.F. Freedom as a Principle of Democratic Legal State. – Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree by specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2003.

   Thesis is devoted to a new methodology, theoretical and practical grounds of modern Ukrainian state and law. Stated aim is being realized by the way of comprehension of the phenomenon of freedom as fundamental, semantic and principle of liberal and democratic legal state.
   The nature of legitimistic and contractual theory of state and law is studied. The essence of deliberative democracy, new “power’s division”, new kind of “community” and new aspect of civil society is found out. Cosmopolitical character of democratic citizenship as the main law institution of EC is revealed.
   The contents of the main rights and freedoms of Ukrainian citizen in the context of European Soviet and EC demands is analyzed. Principles, forms and methods of Ukrainian state institutions’ activity, dealing with the security of the main person’s and citizen’s rights and freedoms are shown. Problems of lawkeeping activity and international cooperation optimization in the sphere of person’s rights and freedoms protection are studied.
   Key words: freedom, legitimation, deliberative democracy, legal state, new “power’s division”, new kind of “community”, civil society, democratic citizenship.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Свобода як принцип демократичної правової держави

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net