Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Система принципів міжнародного гуманітарного права
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система принципів міжнародного гуманітарного права

Анотації 

Климчук Ю.В. Система принципів міжнародного гуманітарного права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню принципів міжнародного гуманітарного права, аналізу сфери його застосування, що надає можливість виявити пріоритетні напрямки розвитку і кодификації даної галузі міжнародного права. Особлива увага приділяється внутрішнім збройним конфліктам, як найбільш розповсюдженим і найскладнішим при їх міжнародно-правовому регулюванні. Розглянуто еволюцію звичаїв і нормативних актів, призначених для регулювання збройної боротьби на основі гуманності, у тому числі релігійних приписів про правила ведення війни. Окремо досліджується внесок праці Гуго Гроция “Про право війни і миру” (1625) і Кодексу Лібера (1863) в формування гуманітарної концепції права війни.
   Сформована лаконічна система принципів міжнародного гуманітарного права, що включає принципи гуманності, воєнної необхідності, обмеження, поваги, захисту та відповідальності. Галузеві принципи забезпечують відповідність нормативно-правових актів цілям і змісту міжнародного гуманітарного права, а також є критерієм при оцінці правової природи дій суб'єктів міжнародного права і воюючих сторін у ситуаціях збройних конфліктів.
   Запропоновано класифікацію джерел принципових положень права війни, визначення міжнародного гуманітарного права і внутрішнього збройного конфлікту, заходи для подальшого удосконалення гуманітарного права, розроблений проект Декларації про принципи міжнародного гуманітарного права.
   Ключові слова: закони і звичаї війни, джерела права війни, Jus ad bellum, Jus in bello, сфера застосування міжнародного гуманітарного права, збройний конфлікт, система принципів, гуманність, комбатанти і нонкомбатанти, правила поведінки воюючих сторін.

Климчук Ю.В. Система принципов международного гуманитарного права. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. – международное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию принципов международного гуманитарного права, анализу сферы их применения, что дает возможность выявить приоритетные направления развития и кодификации данной отрасли международного права. Рассмотрена эволюция обычаев и нормативных актов, предназначенных для регулирования вооруженной борьбы на основе гуманности, предложена классификация источников принципиальных положений права войны, включающая в себя: законы и обычаи войны; общечеловеческие ценности; религиозные нормы; морально-боевые кодексы воина; внутригосударственные акты; международные отношения в сфере регулирования вооруженных конфликтов и защиты жертв войны.
   Подробно рассматриваются содержащиеся в Библии правила ведения войны как одни из наиболее древних и значимых социальных норм, оказавших существенное влияние на развитие права вооруженных конфликтов.
   Отдельно исследуется вклад труда Гуго Гроция “О праве войны и мира” (1625) и Кодекса Либера (1863) в формирование гуманитарной концепции права войны.
   Сформулирована лаконичная система принципов международного гуманитарного права, включающая:
   1) принцип гуманности: основной принцип, выражающий общегуманитарную направленность и суть международного гуманитарного права; определяет направления дальнейшего развития и кодификации международного гуманитарного права;
   2) принцип военной необходимости: обусловленный особенностями сферы действия международного гуманитарного права; допускает незапрещенные международным правом меры к достижению военных целей, т.е. подавлению противника;
   3) принцип ограничения: закрепляет положения о том, что право сторон вооруженного конфликта выбирать методы и средства ведения военных действий ограничено “требованиями человеколюбия”; устанавливает количественные и качественные (соразмерные или пропорциональные) границы применения силы; требует запрещения или ограничения применения некоторых видов вооружений; запрещает причинение излишних страданий и разрушений; ход военных действий должен быть ограничен критериями честности и добросовестности в выборе средств и методов ведения войны; запрещено использование окружающей среды в качестве объекта нападения или средства ведения войны;
   4) принцип уважения: обеспечивает любому лицу (не принимающему участия в вооруженной борьбе или вышедшему из строя) минимальных юридических гарантий и гуманитарных условий; запрещает дискриминацию; обеспечивает уважение права нейтралитета, прав комбатантов, медицинского и духовного персонала, представителей международных и гуманитарных организаций, журналистов и др.;
   5) принцип защиты: нормы международного гуманитарного права защищают определенные категории лиц и объектов; должно проводиться различие между комбатантами и гражданским населением (военными и гражданскими объектами), чтобы последние оставались вне сферы военных действий; международное гуманитарное право защищает права человека в период вооруженных конфликтов;
   6) принцип ответственности: нормы международного права предусматривают ответственность физических лиц и государств за преступное нарушение положений международного гуманитарного права, а также международное сотрудничество в данной области; требует необходимости существования международных судебных органов и наличия во внутреннем законодательстве государств соответствующих норм и правовых механизмов их реализации.
   Отраслевые принципы являются элементом системы международного права, который путем переноса содержания социальных норм в область юридических отношений осуществляет логическую и смысловую связь права с другими социальными нормами и обеспечивает соответствие нормативно-правовых актов целям и содержанию международного гуманитарного права, тем самым совершенствуя структурную целостность и социальную значимость данной отрасли международного права, а также являются критерием при оценке правовой природы действий субъектов международного права и воюющих сторон в ситуациях вооруженных конфликтов.
   Предложено определение международного гуманитарного права и вооруженных конфликтов. Особое внимание уделяется внутренним вооруженным конфликтам, как наиболее распространенным и представляющим сложности при их международно-правовом регулировании.
   Разработан проект Декларации о принципах международного гуманитарного права.
   Деятельность международного сообщества в сфере гуманитарного права в дальнейшем может осуществляться по следующим направлениям: усилия по ратификации, имплементации и пропаганде существующих норм международного гуманитарного права; расширение сферы действия норм международного гуманитарного права и их адаптация к новым видам вооруженных конфликтов; заключение международных договоров, запрещающих разработку, принятие на вооружение и применение тех средств ведения войны, которые не соответствуют принципам международного гуманитарного права; международно-правовая регламентация концепции “гуманитарного вмешательства” в рамках ООН; принятие новые международных договоров, обобщающих принципиальные положения международного гуманитарного права с целью улучшения эффективности его применения; совершенствование механизмов международно-правовой ответственности и контроля как важнейших факторов, обеспечивающих выполнение норм международного гуманитарного права.
   Ключевые слова: законы и обычаи войны, источники права войны, Jus ad bellum, Jus in bello, сфера применения международного гуманитарного права, вооруженный конфликт, система принципов, гуманность, комбатанты и нонкомбатанты, правила поведения воюющих сторон.

Klimchuk U. V. The system of principles of international humanitarian law. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Legal Sciences under speciality 12.00.11 - International Law. - The Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2002.

   The thesis is dedicated to the research of basic clauses of principles of international humanitarian law and the analysis of the sphere of their application what gives the possibility to reveal the prior directions of development and codification of the present branch of international law.
   The particular attention is devoted to the internal armed conflicts which are the most prevalent and present a lot of difficulties during the international and legal control. Here is examined the evolution of the customs and normative acts which are destined for the regulation of armed fight on the base of humanity including the religions prescriptions about the rules of the conducting of war. Here are analyses separately the contribution of the work of Gugo Grozia “About the law of war and peace” (1625) and Code of Liber (1863) in the formation of the humane conception of the Law of war. Here is formulated the laconic system of the principles of International Humanitarian law which includes the principles of humanity military necessity, limits, respect, defense and responsibility. The branch principles provide the conformity of normative and legal acts to the aims and content of International Humanitarian Law, and they are also the criterion during the estimation of the legal character of the actions of the subjects of International Law and the fighting sides during armed conflicts.
   In the thesis is proposed the classification of the sources of principles of the Law of War the definition of International Humanitarian Law and the internal armed conflict and the measures of the further perfection of Humanitarian Law, the project of the declaration of the principles of International Humanitarian Law was worked out.
   Key words: laws and customs of the war, sources of the Law of War, jus ad bellum, jus in bello, the sphere of the application of International Humanitarian Law, armed conflict, the system of principles, humanity, combattans et non-combattans, rules of the behaviors of fighting sides.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система принципів міжнародного гуманітарного права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net