Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Засоби адміністративного примусу в сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Засоби адміністративного примусу в сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах

Анотації 

Кінаш Ю.Я. Засоби адміністративного примусу в сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2003.

   У дисертації проведений всебічний аналіз засобів державного примусу, інших адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки робіт на вугільних шахтах, запропоновано підхід до вирішення проблем, що виникають у цій сфері.
   У роботі визначається правова природа засобів адміністративного примусу, встановлюється роль засобів примусу в системі заходів правового забезпечення безпеки робіт на вугільних шахтах; класифікуються засоби адміністративного примусу з метою обрання найбільш придатних їх видів для забезпечення безпеки робіт на вугільних шахтах; формулюються завдання адміністративної відповідальності у сфері забезпечення виконання безпечних робіт на вугільних шахтах; аналізується сутність адміністративної відповідальності, як властивого українському адміністративному праву засобу примусу, що забезпечує безпеку робіт на вугільних шахтах, а також правопорядок у державі. Встановлюється роль адміністративно-попереджувальних засобів, засобів адміністративного припинення у сфері забезпечення безпеки робіт на вугільних шахтах.
   Ключові слова: примус, засоби адміністративного примусу; адміністративна відповідальність; засіб забезпечення безпеки у вугільних шахтах; адміністративно-попереджувальні засоби забезпечення безпеки у вугільних шахтах; засоби адміністративного припинення у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах.

Кинаш Ю.Я. Меры административного принуждения в сфере обеспечения безопасности на угольных шахтах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2003.

   В диссертационной работе предпринята попытка всестороннего анализа мер государственного принуждения, других административно-правовых мер обеспечения безопасности работ на угольных шахтах.
   В работе определяется правовая природа: принуждения, государственного принуждения, мер административного принуждения; устанавливаются роль мер административного принуждения в системе мероприятий правового обеспечения безопасности работ на угольных шахтах; формулируются задачи административной ответственности в сфере обеспечения выполнения безопасных работ на угольных шахтах. Анализируется сущность административной ответственности, присущие украинскому административному праву мер принуждения, которые обеспечивают безопасность работ на угольных шахтах. Устанавливается роль административно-предупредительных мер, мер административного пресечения в сфере обеспечения безопасности работ на угольных шахтах.
   Кючевые слова: принуждение; государственное принуждение, административное принуждение; административная ответственность; штраф; меры обеспечения безопасности на угольных шахтах; административно-предупредительные меры обеспечения безопасности на угольных шахтах; меры административного пресечения в сфере обеспечения безопасности на угольных шахтах.

Kinash Y.Y. Means of administrative compulsion in the sphere of a safety at the collieries. - Manuscript.

The candidate dissertation on jurisprudence on a specialty 12.00.07 - Theory of management; Administrative law and Process; Financial Law; Infomechen Law. - Academy of a state tax service of Ukraine. - Irpen, 2003.

   The legal nature of administrative compulsion means is determined; the role of means of compulsion means in the system of measures of a legal safety of works at the collieries is established; the means of administrative compulsion are classified with the purpose of selection of the most suitable kinds for a safety of works at the collieries; the tasks of the administrative responsibility in the sphere of maintenance of performance of safe works at the collieries are formulated in the thesis. The essence of the administrative responsibility, compulsion means inherent in the Ukrainian administrative law which provide safety of works at the coal mines and legal order in the state are also analyzed.
   The materials of the dissertation research enrich with a science of administrative law of Ukraine and can be used during the further scientific researches, at improvement of the current legislation and in educational process.
   The key words: the grounds for application of the administrative responsibility; administrative-precautionary means of a safety at the collieries; means of the administrative termination in the sphere of a safety at the collieries.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Засоби адміністративного примусу в сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net