Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896 – 1948 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896 – 1948 рр.)

 Анотації

Черненко О.Є. Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896 – 1948 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07. 00. 04. – археологія. – Інститут археології НАН України. – Київ, 2005.

   У дисертації розглядається діяльність музеїв Чернігова в галузі археології у період з 1896 по 1948 рр., комплектування, музейне і наукове використання археологічного зібрання Чернігівського державного музею. Історія закладу починається з 1896 р., коли в Чернігові був відкритий музей Чернігівської губернської вченої архівної комсії. Він став центром археологічного вивчення Чернігово-Сіверщини, навколо якого гуртувались дослідники та краєзнавці (П.М. Добровольський, В.А. Шугаєвський, О.Є. Корноухов, С.А. Гатцук). У 1923 р. музей об’єднали з Музеєм українських старожитностей імені В.В. Тарновського. Фонд цих закладів став складовою частиною археологічного зібрання Чернігівського державного музею. За роки існування музею воно значно поповнилось. Головним джерелом комплектування зібрання у цей час були дослідження співробітників закладу на території Чернігівської області. Зосереджений у музеї фонд налічував близько 36 тис. од. предметів, що походили з пам’яток різних типів і різних часів на території України. Внаслідок катастрофічних подій Другої світової війни та недбалого відношення до історичних старожитностей за часів Радянської влади зібрання музею було депаспортизоване, частина матеріалів втрачена. Історіографічні та джерелознавчі розшуки дозволили здійснити його реабілітацію, забезпечити запровадження до наукового обігу цілого ряду маловідомих і невідомих археологічних матеріалів.
   Ключові слова: Чернігівський державний музей, археологічні дослідження, Чернігів, Чернігово-Сіверщина, зібрання.

O.E.Chernenko. Archaeological Collection of the Chernihiv State Museum (1896 – 1948). Manuscript.

The thesis for a candidate’s degree in history by speciality 07.00.04 – archeology. – Institute of Archaeology of National Ukrainian Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The thesis gives a deep survey and a thorough study of the activities of the museum of Chernihiv in the field of archeology within 1896 – 1948, its acquisition, museum and scientific usage of archaeological collections of the Ch.S.M. The history of the museum begins in 1896 when the museum of the Chernihiv Gubernia Archives Commission was opened in Chernihiv. It became a center of archaeological study of the Chernihiv – Siversky region; many researchers and experts of local lore worked there (P.M. Dobrovolsky, V.A. Shugayevsky, O.E. Kornoukhov, S.A. Gatzuk). In 1923 the museum and the Museum of Ukrainian Antiquities named after V.V. Tarnovsky were united. The funds of these institutions became part and parcel of the archaeological collection of the Ch.S.M. During the year of the existence of the museum the collection was considerably replenished. Its main source was the research carried out by museum scientific workers on the territory of the Chernihiv region. The funds of the museum had more than 36 thousand objects of monuments of different types and different times found on the territory of Ukraine. Because of catastrophic events of World War II and a careless handling of antiquities during the years of Soviet Power the passport system of the museum collection was ruined, a part of the materials were lost. Historiographical research and a proper knowledge of sources made possible to rehabilitate the collection and to include a great number of little-known or absolutely unknown archaeological materials into scientific usage.
   Key words: Chernihiv State Museum, archaeological research, Chernihiv, Chernihiv – Siversky region, collections.

Черненко Е.Е. Археологическое собрание Черниговского государственного музея (1896 – 1948 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07. 00. 04. – археология. – Институт археологии НАН Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации рассматривается археологическое направление деятельности музеев Чернигова в период с 1896 по 1948 гг., создание, музейное и научное использование археологического собрания Черниговского государственного музея, проводится реабилитация депаспортизованных коллекций археологического фонда.
   Музей был образован в 1923 г. в результате объединения пяти музеев исторического профиля, существовавших в Чернигове. Из них два имели в своих собраниях археологические материалы: Музей Черниговской губернской учёной архивной комиссии (открыт в 1896 г) и Музей украинских древностей имени В.В. Тарновского (1902 г.)
   Музей Черниговской губернской учёной архивной комиссии, созданный для хранения предметов местной старины, постепенно стал центром археологического изучения Чернигово-Северщины. Вокруг него сплотились исследователи и краеведы (П.М. Добровольский, В.А. Шугаевский, А.Е. Корноухов, С.А. Гатцук). Большую роль в становлении археологического направления работы музея сыграл ХIV Археологический съезд, проходивший в Чернигове в 1908 г.
   Археологический фонд музея Комиссии комплектовался за счёт пожертвований и материалов, собранных её сотрудниками во время разведок и раскопок на территории Черниговской губернии. В нём были представлены практически все археологические культуры, известные на территории края, но основную массу составляли материалы эпохи Киевской Руси (Табаевка, Болдины Горы, Берёзки и т. д.)
   Музей украинских древностей имени В.В. Тарновского был создан в 1902 г. на базе частного собрания известного мецената В.В. Тарновского, завещавшего свои коллекции Черниговскому земству. Археологическая часть собрания включала материалы раскопок Н.Ф. Биляшевского на городище Княжа Гора на Черкащине в 1891 – 1892 гг., некоторые другие предметы из разных местностей Украины. За годы существования музея новые поступления в археологический фонд были незначительными.
   В 1923 г. коллекции Музея Черниговской губернской учёной архивной комиссии и Музея украинских древностей имени В.В. Тарновского вошли в состав археологического собрания Черниговского государственного музея. В период до начала 30-х гг. ХХ в. оно существенно пополнилось. Главным источником комплектования служили научные исследования сотрудников музея (П.И. Смоличева, С.Г. Баран-Бутовича, В.А. Шугаевского) на территории Черниговской области. Наиболее значительное из них – раскопки курганного некрополя около с. Шестовица Черниговского р-на под руководством заведующего археологическим отделом музея П.И. Смоличева в 1925 – 1927 гг.
   В 30-е годы, под влиянием неблагоприятной политической обстановки в стране, научная робота в музее прекращается. Ведущие специалисты были репрессированы по обвинению в буржуазном национализме. Музей превратился в идеологическое учреждение, подчинённое целям “социалистического строительства”. Оригинальные экспонаты уступили в экспозиции место картам, таблицам и схемам.
   В результате катастрофических событий Второй мировой войны и небрежного отношения к историческим древностям в годы советской власти собрание Черниговского государственного музея было депаспортизовано, часть материалов утрачена. Историографические и источниковедческие исследования позволили осуществить его реабилитацию, сделали возможными научное использование целого ряда малоизвестных и неизвестных археологических источников.
   Сохранилось 20 коллекций и некоторые отдельные предметы из археологического собрания Черниговского государственного музея (более 5 тыс. единиц). Они принадлежат к разным периодам истории Украины – от эпохи палеолита до позднего средневековья. Несмотря на то, что изучение этих материалов началось ещё на рубеже ХІХ – ХХ вв., они плохо известны специалистам. Существующие публикации фрагментарны и не отражают вещевого состава коллекций, зачастую содержат ошибочные сведения о происхождении материалов. Осуществление реабилитациии коллекций археологического собрания Черниговского государственного музея позволяет существенно расширить базу источников отечественной археологической науки.
   Ключевые слова: Черниговский государственный музей, археологические исследования, Чернигов, Чернигово-Северщина, собрание.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896 – 1948 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net