Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)

Анотації 

Левченко К.Б. Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових засад управління процесами формування ґендерної політики в Україні. В ній визначається зміст категорії “ґендерна політика”, розкриваються сутність, цілі, завдання, принципи, напрямки реалізації ґендерної політики в Україні, визначається її місце в системі галузевих напрямків державної політики, аналізуються повноваження органів державного управління в процесі формування ґендерної політики на національному та місцевому рівнях, нормативно-правове, кадрове, наукове-методичне, фінансове, інформаційне забезпечення формування ґендерної політики в державі, пропонуються можливі шляхи підвищення ефективності управління, в тому числі на основі запровадження комплексного підходу до вирішення питань та плідній взаємодії різних суб’єктів управління, як то: державних, недержавних та міжнародних організацій, формулюються рекомендації та пропозиції, спрямовані на удосконалення організаційно-правових засад управління у зазначеній сфері.
   Ключові слова: ґендерна політика, державна політика щодо жінок, ґендерний підхід, ґендерна експертиза, державне управління, удосконалення управління, методи управління, права людини, права жінок.

Левченко Е.Б. Управление процессами формирования гендерной политики в Украине (организационно-правовые аспекты). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена анализу организационно-правовых основ управления процессами формирования гендерной политики в Украине. Она является первым комплексным исследованием проблемы, закладывающим основы теории управления процессами формирования и реализации гендерной политики. В ней дается определение понятия “гендерная политика”, раскрывается сущность, цели, задачи, принципы, направления реализации гендерной политики в Украине, определяется ее место в системе отраслевых направлений государственной политики как интегративной политики; анализируются полномочия органов государственного управления в процессе формирования гендерной политики на национальном и местном уровнях; нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, финансовое, информационное обеспечение гендерной политики в государстве; намечаются возможные пути повышения эффективности управления, в том числе на основе внедрения комплексного подхода к решению проблемы, взаимодействия различных субъектов управления, государственных, негосударственных и международных организаций; формулируются рекомендации и предложения, направленные на усовершенствование организационно-правовых основ управления в исследуемой области.
   Существенное место в работе отведено развитию методологических основ теории управления гендерной политикой, уточнению категориального аппарата, анализу основных политико-правовых направлений современности для выбора наиболее адекватной философско-правовой позиции.
   Теоретическое развитие проблемы опирается на серьезный практический базис, всестороннее исследование конкретных мер украинского государства и гражданского общества по формированию и реализации государственной политики в отношении женщин и гендерной политики. Поэтому внимание уделяется вопросам разработки и реализации положений национальных программ, направленных на предотвращение торговли людьми, которые рассматриваются в качестве примера повышения эффективности управления процессами формирования и внедрения гендерной политики в государстве.
   Ключевые слова: гендерная политика, государственная политика в отношении женщин, равные права и равные возможности, гендерный подход, государственное управление, совершенствование управления, неправительственные организации, методы управления, права человека, международные документы по правам женщин.

Levchenko K.B. – Management of the process creation of the gender policy in Ukraine (organizational and legal aspects) - Manuscript

Thesis for a doctor’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and the process; financial law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2003.

   This thesis is devoted to the analysis of organizational and legal fundamentals for forming process management of gender policy in Ukraine. It is the first complex problem research that provides basis for the theory of forming process management and gender policy implementation. It includes the definition of the term “gender policy”, shows main points, aims, tasks, principles and directions of the gender policy realization in Ukraine, defines its place in the system of public policy’s branch directions; it also contains analysis of authorities of public administration bodies in the process of forming gender policy on the national and local level, normative-legal, staffing, scientific-methodical, financial, informational provision of gender policy in the country; it outlines the main ways of raising management effectiveness, including those on the basis of introducing a complex approach in solving the problem, of interaction of various management agents, including governmental, non governmental and international organizations; it formulates recommendations and suggestions, directed at the improvement of organizational and legal fundamentals of management in the area under consideration.
   Essential place belongs to the development of methodological fundamentals of the theory of gender policy management, to clarification of categorical apparatus, to the analysis of the major political and legal directions of the present for selecting the most adequate philosophical and legal position.
   Theoretical development of the problem relies on the serious practical basis, comprehensive research of concrete measures of Ukraine on forming and realizing public policy in relation to women and modern gender policy. That is why the author pays attention to the problems of development and implementation of the national programs combating and contraction to the trafficking in human beings as is being presented as the example of the increasing of the efficiency of the gender policy management in Ukraine.
   Key words: Gender policy, state policy towards women, equal rights and equal opportunities, gender expertise, state management, improving of management cooperation, non-governmental organizations, methods of management, human rights, human rights international documents.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net