Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні

Анотації 

Лановюк Л.П. Розвиток місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2003.

   На основі широкої джерельної бази у дисертації досліджується процес розвитку місцевого самоврядування в Україні періоду формування громадянського суспільства кінця ХХ століття (90-ті роки) та початку ХХІ століття. Проаналізовано чинну законодавчо-нормативну базу і практику реалізації її положень, які свідчать про необхідність посилення роботи в напрямі удосконалення правового поля українського місцевого самоврядування. Розкрито форми та методи діяльності органів місцевого самоврядування щодо виконання своїх повноважень. На основі аналізу подій періоду, що досліджується, зроблено висновок про те, що даний період характеризується виділенням ряду етапів розвитку місцевого самоврядування, які відображають складність і суперечливість процесу. На думку автора, для забезпечення дійового та ефективного функціонування органів місцевого самоврядування важливо сприяти зміцненню фінансово-економічної бази місцевого самоврядування. Вирішення цього питання дасть можливість місцевій владі успішно здійснювати власні та делеговані органами виконавчої влади повноваження у рамках визначеної законодавством компетенції з метою задоволення і захисту основних прав та свобод людини і громадянина. Розкрито роль органів місцевого самоврядування у здійсненні політики реформування. У цьому напрямі акцентовано увагу на проблемах місцевого самоврядування у сільській місцевості. Свідченням актуальності та важливості питання є зростаючий інтерес до проблеми з боку як органів державної влади, так і самої громадськості.
   Ключові слова: громадянське суспільство, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, територіальна громада, державна адміністрація, соціальна інфраструктура, питання місцевого значення.

Лановьюк Л.П. Развитие местного самоуправления в условиях строительства гражданского общества в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Восточноукраинский аграрный университет имени Владимира Даля, Луганск, 2003.

   На основе анализа архивных документов, нормативных актов и фактологического материала в диссертации исследуется процесс развития местного самоуправления в Украине периода формирования гражданского общества конца ХХ века (90-е годы) и первых лет ХХІ века. В работе отмечено, что местное самоуправление сегодня является важным фактором демократизации жизни общества, децентрализации управления, а также одним из основных источников формирования гражданского общества.
   Охарактеризовано историю правового и научно-методического обеспечения осуществления реформы местного самоуправления. Проанализированы систематизированная действующая законодательная и нормативная база, а также практика реализации ее положений, которые свидетельствуют о необходимости усиления работы в направлении усовершенствования правового поля украинского местного самоуправления. Принципиально, что серьезные проекты предложений законодательного характера в последнее время затрагивают, как правило, целостные пакеты законодательных актов. Подобная тактика, по мнению автора, способствует комплексному и системному рассмотрению проблем местного самоуправления.
   В диссертации раскрываются формы и методы деятельности органов местного самоуправления относительно исполнения своих обязанностей в наиболее важных сферах общественной жизни, направленных на обеспечение должного уровня жизни граждан как в отдельно взятом населенном пункте, регионе, так и в целом по стране.
   На основе анализа текущих событий исследуемого периода автором сделан вывод о том, что период характеризуется выделением нескольких этапов развития местного самоуправления в рамках процесса формирования украинской государственности. В этом ракурсе рассматриваются изменения статуса и роли органов местного самоуправления, выборных и назначенных должностных лиц, итоговое расширение или сокращение их полномочий, а также место в системе публичной власти. 
   Для утверждения местного самоуправления характерно и наличие ряда этапов оформления правовой базы института местного самоуправления. Следствием указанного относительно динамичного процесса являются изменения в организационной структуре системы местного самоуправления и функциональной направленности деятельности органов самоуправления.
   По мнению автора, для обеспечения деятельного и эффективного функционирования органов местного самоуправления важно способствовать укреплению финансово-экономической базы этого общественно-политического института. Решение указанной проблемы даст возможность местной самоуправленческой власти успешно выполнять собственные и переданные органами исполнительной власти обязательства в рамках обозначенной законодательством компетенции с целью обеспечения реализации и защиты основных прав и свобод человека и гражданина.
   Раскрывается роль органов местного самоуправления в проведении реформирования в сферах политики и экономики. Проводимая реформа политической системы Украины требует и определения политической модели местного самоуправления. Ибо посредством выявления влияния политической системы можно более-менее точно спрогнозировать и развитие местного самоуправления. В плане экономических преобразований внимание акцентировано на проблеме функционирования местного самоуправления в сельской местности (реформирование аграрного сектора, формирование новой социальной инфраструктуры и т.п.), которая представляется наиболее болезненной.
   Анализ обобщенного накопленного отечественного опыта в сфере самоуправления дает возможность исследователю определить наиболее актуальные и острые проблемы, найденные оптимальные пути решения которых разрешат усилить позиции местного самоуправления. Утверждается, что развитие местного самоуправления в Украине сдерживается наличием факторов экономического, политического, правового, психологического характера.
   Свидетельством актуальности и важности вопроса является возрастающий интерес к проблеме со стороны как органов государственной власти, так и самой общественности.
   Ключевые слова: гражданское общество, местное самоуправление, органы местного самоуправления, территориальное общество, государственная администрация, социальная инфраструктура, вопросы местного значения.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net