Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні

Анотації 

Левицька Л.В. Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12,00,08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Академія державної податкової служби України, Ірпінь 2003.

   Дисертацію присвячено актуальним проблемам кримінологічного запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх, встановленню та характеристиці їх ознак.
   Досліджуються юридичні питання щодо поняття та особливостей насильства, що застосовуються до неповнолітніх; розглядаються загальні та спеціальні чинники, що детермінують насильницьку злочинність, а також проблеми запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх і шляхи їх вирішення. Висловлюються пропозиції, даються рекомендації щодо вдосконалення правозастосовчої діяльності, запропоновано рекомендації законодавцю щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України з приводу закріплення в КПК процесуальних гарантій захисту прав та законних інтересів неповнолітніх потерпілих від злочинів взагалі і насильницьких зокрема, а також кримінального законодавства України з приводу єдиного тлумачення поняття „неповнолітній”.
   Ключові слова: насильство, неповнолітні, запобігання насильницьким злочинам.

Левицкая Л.В. Предупреждение насильственных преступлений против несовершеннолетних в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.

   Диссертация посвящена актуальным проблемам предупреждения насильственных преступлений против несовершеннолетних, установлению и характеристике их признаков.
   В комплексном подходе исследуются юридические вопросы о понятии и особенностях насилия в отношении несовершеннолетних; рассматриваются общие и специальные детерминанты насильственной преступности, а также проблемы предупреждения насильственных преступлений против несовершеннолетних и пути их разрешения. Высказываются предложения, даются рекомендации по усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства Украины по поводу закрепления в КПК гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших от преступлений вообще и насильственных в частности, а также уголовного законодательства Украины по поводу единого толкования понятия “несовершеннолетний”.
   Структурно работа состоит из вступления, трех разделов, поделенных на девять подразделов, выводов, списка использованных источников, приложений. Во вступлении обосновывается актуальность темы диссертации, степень ее научной разработки, связь с научными программами, планами, темами; определены объект, предмет, основная цель и конкретные задачи диссертационной работы.
   Первый раздел “Уголовно-правовой и криминологический анализ насильственных преступлений против несовершеннолетних” состоит из трех подразделов: 1.1. “Понятие и общая характеристика насильственных преступлений против несовершеннолетних”, 1.2. “Особенности насилия, которое применяется к несовершеннолетним при совершении насильственных преступлений”, 1.3. “Криминологическая характеристика насильственных преступлений против несовершеннолетних”. Таким образом, весь первый раздел диссертации посвящен исследованию криминологического и уголовно-правового аспектов насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних.
   Второй раздел работы “Факторы детерминации насильственных преступлений против несовершеннолетних” состоит из трех разделов: 2.1. “Понятие и виды факторов детерминации”; 2.2. “Общие детерминанты насильственных преступлений против несовершеннолетних”; 2.3. “Виктимность несовершеннолетних как специальный детерминант насильственных преступлений”. Этот раздел диссертации посвящен изучению факторов, обуславливающих существование случаев насильственного воздействия на несовершеннолетних.
   Третий раздел диссертации “Проблемы предупреждения насильственных преступлений против несовершеннолетних” состоит из трех подразделов: 3.1. “Общесоциальное предупреждение насильственных преступлений против несовершеннолетних”; 3.2. “Специально-криминологическое предупреждение насильственных преступлений против несовершеннолетних”; 3.3. “Индивидуальное предупреждение насильственных преступлений против несовершеннолетних”. В разделе определяются проблемы предупреждения насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних, а также предлагаются пути их преодоления. В выводах изложены общие итоги и результаты диссертационного исследования, сформулированы рекомендации и предложения повышения уровня предупредительной деятельности государства; усовершенствования в связи с этим действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства Украины. Приложения содержат таблицы анализа исследованных уголовных дел, итоги проведенного анкетирования несовершеннолетних, родителей, следователей и оперуполномоченных криминальной милиции по делам несовершеннолетних.
   Ключевые слова: насилие, несовершеннолетние, предупреждение насильственных преступлений.

Levitska L.V. Prevention of violent crimes against juveniles in Ukraine. – Manuscript.

Candidate thesis on law, speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. – The State Tax Service Academy of Ukraine, Irpin, 2003.

   The thesis is devoted to the vital problems of criminological prevention of violent crimes against juveniles and definition of their features. The law questions on essence, content and peculiarities of violence against juveniles are researched, general and special factors determining violent criminality are studied, as well as the problems of prevention of violent crimes against juveniles and the ways of their solving. There are propositions and recommendations on improvement of law applying activity. The theses also includes recommendations to legislator on improvement of criminal procedure of Ukraine concerning inclusion of procedural guarantees of protection of rights and legal interests of juveniles suffered from crimes in general and violent ones in particular in the Criminal procedural Code, and also improvement of criminal legislation of Ukraine concerning the single interpretation of the notion “juvenile”.
   Key words: violence, juveniles, prevention of violent crimes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх  в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net