Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.)

 Анотації

Дідух Л.В. Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.)” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню життя, наукової та громадсько-культурницької діяльності академіка Миколи Федотовича Біляшівського. В ній проаналізовано історіографію питання та джерельну базу. У роботі реконструйовано процес становлення М.Ф.Біляшівського як авторитетного вченого, визначено фактори, що вплинули на формування його наукових поглядів. На основі аналізу спадщини вченого розкрито його внесок у вивчення проблем археології, спеціальних історичних дисциплін, мистецтвознавства, етнографії і музеєзнавства в контексті розвитку вітчизняної та російської науки.
   У роботі охарактеризовано культурницьку та організаційну діяльність М.Ф.Біляшівського у становленні та розширенні державної музейної мережі України. Спираючись, передусім, на власний практичний досвід, зокрема, як директора Київського міського художньо-промислового та наукового музею, він розробив науково обґрунтовану концепцію побудови місцевого музею. М.Ф.Біляшівський справив значний вплив на становлення вітчизняного музеєзнавства як наукової дисципліни, здійснюючи спробу теоретичного обґрунтування її основних категорій і понять, а також забезпечення організаційно-методичними матеріалами практичного музейного будівництва.
   Значну увагу в дисертації приділено пам’яткознавчій та пам’яткоохоронній діяльності М.Ф.Біляшівського. Зокрема, з’ясовано, що позитивне вирішення основних проблем збереження вітчизняної історико-культурної спадщини вчений вбачав у виведенні їх на загальнодержавний рівень у контексті прийняття національного пам’яткоохоронного законодавства. Висвітлено його активну роботу в різних пам’яткоохоронних інституціях.
   Ключові слова: М.Ф.Біляшівський, археологічні дослідження, нумізматика, українське народне мистецтво, етнографія, музеєзнавство, пам’яткоохоронний рух.

Дидух Л.В. Академик М.Ф.Беляшевский в научной, культурной и общественной жизни Украины (конец ХІХ – первая четверть ХХ в.) – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01. – история Украины. – Национальный университет “Киево-Могилянская академия”. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию жизни, научной и общественно-культурной деятельности украинского ученого и общественного деятеля Николая Федотовича Беляшевского. В ней охарактеризованы историография вопроса и широкий круг его источников. На основе анализа научного наследия Н.Ф.Беляшевского раскрыт его вклад в разработку проблем археологии, специальных исторических дисциплин, а также искусствоведения, этнографии, музееведения в контексте развития отечественной и российской науки.
   В диссертации рассматривается культурная и организационная работа Н.Ф.Беляшевского по становлению и расширению государственной музейной сети Украины. Используя прежде всего собственный практический опыт, в частности, как директора Киевского городского художественно-промышленного и научного музея, он разработал научно обоснованную программу организации местного музея. Значительно было влияние Н.Ф.Беляшевского на становление отечественного музееведения как научной дисциплины. Значительное внимание в диссертации уделено памятниковедческой деятельности и активной работе Н.Ф.Беляшевского в разнообразных институциях по охране памятников старины.
   Ключевые слова: Н.Ф.Беляшевский, археологические исследования, нумизматика, украинское народное искусство, этнография, музееведение, движение по охране памятников старины.

Didukh L.V. The Academician M.F. Bilyashivsky in the Scientific, Cultural and Social Life of Ukraine (the late of 19th – the first quarter of 20th c.) – Manuscript.

Dissertation for Degree of Candidate of History by speciality 07.00.01 – History of Ukraine. – National University “Kyiv-Mohyla Akademy”. – Kyiv, 2005.

   The dissertation considers the complex investigation of life, social-cultural, scientific and research activities of the Ukrainian scientist and public man Mykola Fedotovych Bilyashivsky.
   The paper presents the analysis of the problem study condition, wide range of studied sources which expose the scientist's life and activities in all aspects. On the basis of the analysis of M.F.Bilyashivsky's scientific heritage the author describes his contribution to the elaboration of the problems of archeology, numismatics and also of art, ethnography and museum management in the context of development of the Ukrainian and Russian science. The dissertation considers M.F.Bilyashivsky's cultural and organization work at the management and the enlargement of the state museum net in Ukraine. It is also focuses on important role played by M.F.Bilyashivsky, first of all as a head of Kyiv City Art-Industrial and Scientific Museum, in the formation of the native museum management studies as a special branch of science. The dissertation highlights social activities of M.F.Bilyashivsky in the relics’ protective movement and his work in the various institutions to study historical monuments.
   Key words: M.F.Bilyashivsky, archeological research, numismatics, Ukrainian people's art, ethnography, museum management studies, historical relics’ protective movement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net