Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Соціально-правовий захист працівників міліції (адміністративно-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціально-правовий захист працівників міліції (адміністративно-правовий аспект)

Анотації 

Лапка О.Я. Соціально-правовий захист працівників міліції (адміністративно-правовий аспект). –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Академія державної податкової служби України. Ірпінь, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних питань соціально-правового захисту працівників міліції України.
   У дисертації досліджуються походження і зміст термінів “правовий захист працівників міліції”, “соціальний захист працівників міліції”, “адміністративно-правовий захист” та обґрунтовується доцільність вживання терміну “соціально-правовий захист працівників міліції”.
   Значна увага в роботі приділяється з’ясуванню природи, суті та змісту механізму адміністративно-правового захисту працівників міліції та визначенню його основних елементів; визначаються й аналізуються нормативно-правові акти, які закріплюють основні гарантії соціально-правового захисту; здійснюється аналіз та досліджується процес реалізації гарантій адміністративно-правового захисту; виявляються проблеми реалізації та розробляються основні напрямки та шляхи вдосконалення соціально-правового захисту працівників міліції.
   Здійснено наукову розробку та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення теорії і практики реалізації чинного законодавства України з питань соціально-правового захисту працівників міліції, внесено ряд пропозицій до Закону України “Про міліцію” та до Кодексу України про адміністративні правопорушення”.
   Ключові слова: соціальний захист, правовий захист, адміністративно-правовий захист, захищеність, гарантія, соціально-правовий захист, механізм захисту, працівники міліції, адміністративна відповідальність.

Лапка О.Я. Социально-правовая защита работников милиции Украины (административно-правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Академия государственной налоговой службы Украины. Ирпень, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам социально-правовой защиты работников милиции Украины.
   В диссертации исследуется происхождение и содержание понятий “правовая защита работников милиции”, “социальная защита работников милиции”, “административно-правовая защита”, а также раскрывается понятие, обосновывается необходимость употребления понятия социально-правовой защиты работников милиции, под которой диссертант понимает систему нормативно установленных гарантий и юридических мер, с помощью которых уполномоченые на то государственные органы, их должностные лица и другие субъекты обеспечивают реальную возможность работников милиции эффективно использовать законодательно установленные организационно-правовые меры, а также пользоваться теми льготами и преимуществами, которые предусмотрены для этой категории граждан с целью компенсации некоторых ограничений и гарантирования состояния их социально-правовой защищенности.
   В работе особое внимание уделяется изучению механизма административно-правовой защиты работников милиции, основными компонентами которого являются: административно-правовые нормы, средства защиты, административно-правовые отношения, профессиональная правовая культура и сознание. Диссертантом анализируются нормативно-правовые акты, которые устанавливают гарантии социально-правовой защиты работников милиции; исследуется процесс реализиции гарантий административно-правовой защиты; определяются проблемы разрабатываются основные направления и пути усовершенствования социально-правовой защиты работников милиции.
   В исследовании автор также обращается к опыту стран ближнего зарубежья и на основе соответствующего законодательства некоторых стран СНГ проводит сравнительный анализ норм, закрепляющих гарантии социально-правовой защиты работников милиции (полиции) этих стран.
   В диссертации осуществлены научная разработка и обоснование предложений по усовершенствованию теории и практики реализации действующего законодательства Украины по вопросам социально-правовой защиты работников милиции, внесено ряд предложений к Закону Украины “О милиции” и Кодексу Украины об административных правонарушениях.
   Ключевые слова: социальная защита, правовая защита, социально-правовая защита, административно-правовая защита, гарантия, защищенность, механизм защиты, работники милиции, административная ответственность.

Lapka O.Y. Social and legal protection of militiamen Ukraine (administrative and legal aspect). - Manuscript.

Thesis for scientific degree of the Candidate of Law on the speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law. – Academy of State Tax Service of Ukraine. Irpin, 2003.

   The origin and the meaning of expressions “legal protection of militiamen”, “social protection of militiamen”, “administrative and legal protection of militiamen” are studied and the expediency of the use of expression “social and legal protection of militiamen” is proved in the thesis.
   The significant attention in the work is devoted to elucidation of the nature, gist and contents of the administrative and legal protection of militiamen mechanism and definition of its basic elements; standard legal acts ensuring the basic guarantees of their social and legal protection are analysed; problems of execution are covered and the main directions and ways of improvement of social and legal protection of militiamen are developed.
   Scientific drafting and substantiation of suggestions concerning improvement the theory and practice of exercising the current legislation of Ukraine on issues of social and legal protection of militiamen are done, a number of suggestions to the Law of Ukraine “On Militia” and the Code of Ukraine on administrative violations are made.
   Key words: social protection, legal protection, administrative and legal protection, social and legal protection, guarantee, administrative and legal protection mechanism, militiamen.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціально-правовий захист працівників міліції (адміністративно-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net