Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства

Анотації 

Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню поняття, сутності та значення таємниці досудового слідства, причин і способів її розголошення, форм витоку інформації, що становить таємницю досудового слідства, розробленню пропозицій з удосконалення законодавства, криміналістичного забезпечення збереження таємниці досудового слідства.
   У праці розглядаються точки зору вчених на поняття та сутність таємниці взагалі та досудового слідства зокрема. Дається визначення таємниці досудового слідства. Сформульовано пропозиції до кримінального та кримінально-процесуального законодавства України. З’ясову-ються причини та способи розголошення таємниці досудового слідства. У дисертації наводяться форми витоку інформації, що становить таємницю досудового слідства.
   За результатами проведеного дослідження, за даними вивчення наукових джерел, на підставі узагальнень пропозицій слідчих у праці пропонуються заходи з організації, техніко-кри-міналістичного забезпечення збереження таємниці досудового слідства, а також тактичні прийоми її збереження під час проведення окремих слідчих дій. Дається визначення криміналістичного забезпечення збереження таємниці досудового слідства.
   Ключові слова: таємниця досудового слідства, розголошення таємниці досудового слід-ства, причини та способи розголошення таємниці досудового слідства, криміналістичне забезпе-чення збереження таємниці досудового слідства, тактичні прийоми.

Лисогор В.Г. Криминалистическое обеспечение сохранения тайны досудебного след-ствия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию понятия, сущности и значения тайны досудебного следствия, причин и способов ее разглашения, форм утечки информации, которая составляет тайну досудебного следствия, разработке предложений по совершенствованию законодательства, а также криминалистического обеспечения сохранения тайны досудебного следствия.
   В работе рассматриваются точки зрения ученых на понятие и сущность тайны в общем и досудебного следствия в частности. Анализируются научные источники, следственная практика. Диссертантом обращается внимание на важность и значение тайны досудебного следствия для процессуальной деятельности. Также указывается на то, что она имеет важное значение и для лиц, принимающих участие в уголовном процессе, в частности для обеспечения их безопасности, реализации законных прав и интересов. Рассматриваются вопросы, связанные с действием принципа гласности при проведении досудебного расследования.
   В диссертации дается определение тайны досудебного следствия. Сформулированы предложения по совершенствованию уголовного и уголовнопро-цессуального законодательства Украины.
   Диссертантом исследуются причины разглашения тайны досудебного следствия. Непосредственную связь с ними имеют мотив и цель разглашения. Как показывает анализ научных источников, опубликованных материалов, а также практический опыт следователей, существует широкий круг причин разглашения, которые имеют различный характер. Наряду с причинами существуют и способы разглашения тайны досудебного следствия.
   В диссертации рассматриваются формы утечки информации, которая составляет тайну досудебного следствия. Исследуются возможные каналы утечки информации, способы негласного доступа к информации.
   В работе по результатам проведенного исследования, на основе изученых научных источников и обобщения предложений следователей разработаны меры по организации сохранения тайны досудебного следствия. Указывается, что организация сохранения тайны досудебного следствия – это система (комплекс) мер, обеспечивающих условия неразглашения информации, которая составляет тайну досудебного следствия. Последовательно рассматриваются элементы указанной организации. Дается определение криминалистического обеспечения со-хранения тайны досудебного следствия.
   В работе рассматриваются вопросы технико-криминалистического обеспечения сохранения тайны досудебного следствия, которое предназначено для перекрытия каналов утечки информации. Обращено внимание на вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием защиты информации в правоохранительных органах, и, в частности, подразделениях досудебного следствия и дознания.
   Поскольку значительная часть информации по уголовному делу поступает при выполнении следственных действий и при этом может происходить разглашение тайны досудебного следствия, то диссертантом рассмотрены тактические приемы ее сохранения при их проведении.
   Ключевые слова: тайна досудебного следствия, разглашение тайны досудебного следствия, причины и способы разглашения тайны досудебного следствия, криминалистическое обеспечение сохранения тайны досудебного следствия, тактические приемы.

V.G. Lisogor. Criminalistical providing of the preliminary inquiry secrecy. – Manuscript.

The Ph. D. thesis in Law by speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic examination. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The thesis is devoted to a complex research of the notion, the essence and the meaning the preliminary inquiry secrecy; causes and forms of its divulgence; sources of an information leakage, what is the preliminary inquiry secrecy; the elaboration on the base of examined criminalistical provision of the preservation of the preliminary inquiry secrecy.
   In this work it was regarded points of view on the notion and the essence of the secrecy in general, and the preliminary inquiry particularly. It given the meaning of the preliminary inquiry. It was formulated the proposals to the criminal procedure and the criminal legislation. It was ascertained the causes of the preliminary inquiry secrecy divulgence, its forms. In the thesis it was regarded some source of an information leakage, what is the preliminary inquiry secrecy.
   On the base of the inquiry this matters, examination of the scientific source, generalization the proposals of the investigators it was proposed the measures of the organisation of the preservation the preliminary inquiry secrecy, technics-criminalistical provision of the preservation the preliminary inquiry secrecy and tactic methods its preservation during carrying out the separate investigative actions. It was given the notion of the criminalistical provision of the preservation the preliminary inquiry secrecy.
   Key words: preliminary inquiry secrecy, divulgence the preliminary inquiry secrecy, the causes of the preliminary inquiry secrecy divulgence, criminalistical provision of the preservation the preliminary inquiry secrecy, tactic methods.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net