Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-правовий аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-правовий аспект

Анотації 

Манжула А.А. Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-правовий аспект. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 2003 р.

   Дисертацію присвячено комплексному теоретико-прикладному дослідженню державного управління на місцевому рівні сучасного етапу адміністративної реформи в Україні. На базі аналізу основних аспектів діяльності органів місцевої виконавчої влади як суб’єктів державного управління відстежено і чітко сформульовано особливості, функції, задачі і цілі, методи і принципи даного виду державної діяльності.
   У роботі дано характеристику генезису історичної еволюції та форм інституту державного управління на місцях. Вивчено головні аспекти і компоненти даного інституту держави, а також співвідношення компетенції, повноважень, сфер безпосереднього впливу та діяльності органів місцевої виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Автор дослідив основні напрями діяльності державного управління в регіонах (об’єкти управлінського впливу), створивши єдину цілісну картину даного процесу. На основі теоретичного осмислення предмета дисертації в концентрованому вигляді представлено результати дослідження, сформульовано авторські пропозиції та рекомендації.
   Ключові слова: державне управління, державне управління на місцевому рівні, місцеве управління, місцева виконавча влада, місцеве самоврядування, регіональна державна політика.

Манжула А.А. Государственное управление на местном уровне: административно-правовой аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право. - Национальный университет внутренних дел, г. Харьков, 2003.

   В диссертации исследуется в теоретико-прикладном плане государственное управление на местном уровне в контексте третьего этапа административной реформы в нашей стране. На основе анализа основных аспектов деятельности местных органов исполнительной власти как субъектов государственного управления изучены и охарактеризованы особенности, функции, задачи и цели, методы и принципы данного вида государственной деятельности. В работе отслежены генезис, историческая эволюция и формы института государственного управления на местах.
   Исследованы ключевые аспекты и элементы данного государственного института, изучены соотношения компетенций, полномочий, сфер влияния местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Анализируются юридические полномочия названных органов власти в сравнении с их фактическим состоянием, а также демонстрируется целостная картина реального их статуса. На основе анализа широкого фактического материала и нормативно-правовых источников автор раскрыл основные направления деятельности государственного управления в регионах (объекты управленческого влияния), закономерности и тенденции развития управленческих отношений на современном этапе.
   Практическая сторона деятельности органов исполнительной местной власти освещена в основном на базе изученной работы Кировоградской, Харьковской, Ровенской, Винницкой, Киевской областных государственных администраций с учетом специфики их деятельности в различных региональных условиях.
   Анализируется нормативная база деятельности государственной службы Украины, ее влияние на местный (территориальный) уровень. Изучена государственная территориальная кадровая политика в свете подготовки высокопрофессиональных специалистов управленческой сферы государственной службы. При этом выделяются основные причины несоответствия уровня подготовки кадров современным требованиям общественного развития в Украине.
   Особый акцент сделан диссертантом на изучение системы контроля как неотъемлемого и крайне важного условия демократического, прозрачного функционирования местных органов исполнительной власти.
   На базе теоретического осмысления предмета диссертации в концентрированном виде представлены основные результаты исследования, сформулированы авторские предложения и рекомендации по усовершенствованию и оптимизации государственного управления территориями.
   Ключевые слова: государственное управление, государственное управление на местном уровне, местная исполнительная власть, местное управление, местное самоуправление, региональная государственная политика.

Andriy A. Manzula. State management at the local level: administrative-lawful aspect. - Manuscript.

Thesis for scientific degree Candidate of Law Sciences, speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and procedure; financial law. – University of Internal Affairs.

   The thesis with the complex theoretical applied research of state management at the local level in accordance with the contemporary stage of the administrative reform in Ukraine. It analyses basic aspects of local executive power bodies’ activities being subjects of state administration considering the peculiarities, functions, aims and purposes, methods and principles; genesis, historical evolution and up-to-date forms of local state management institute are defined; basic questions of the state institute, it’s competence in the sphere of influence of the authority, the activity of local executive bodies’ and local self-government institution’s correlation, system of checking and state personnel policy are considered in all the aspects. The author researched basic trends of state administration activity in regions, suggested applied proposals and recommendations.
   Key words: state management, state management at the local level, local executive power, local self-government, regional state policy, local management.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-правовий аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net