Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості застосування норм міжнародного права у внутрішньому праві Йорданії і Ізраїлю (порівняльно-правовий аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості застосування норм міжнародного права у внутрішньому праві Йорданії і Ізраїлю (порівняльно-правовий аналіз)

Анотації 

Мухаммед Абу-Хеджлех. Особливості застосування норм міжнародного права у внутрішньому праві Йорданії і Ізраїлю (порівняльно-правовий аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. 2003.

   Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та системному аналізу проблеми взаємодії міжнародного і внутрішнього права в правових системах близькосхідних країн, вивченню порядку трансформації норм однієї системи права в іншу як основи здійснення державами своїх зовнішніх зобов’язань.
   Досліджуються основні засоби та механізми імплементації міжнародно-правових норм, процеси інкорпорації в національні правові системи загальних норм міжнародного права та норм міжнародних угод.
   Сформульовані наукові висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення правових систем Йорданії і Ізраїлю в аспекті більш чіткого урегулювання взаємовідношень між внутрішнім і зовнішнім правом.
   Ключові слова: імплементація, інкорпорація, трансформація, зовнішні зобов’язання, договірне право, правостворюючий, правозастосувальний.

Мухаммед Абу-Хеджлех. Особенности применения норм международного права во внутреннем праве Иордании и Израиля (сравнительно-правовой анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. – международное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена научному обоснованию и системному анализу проблемы взаимодействия международного и внутреннего права в правовых системах ближневосточных стран, изучению порядка трансформации норм одной системы права в другую как основы осуществления государствами своих внешних обязательств.
   Исследуются основные средства и механизмы имплементации международно-правовых норм, процессы инкорпорации в национальные правовые системы общих норм международного права и норм международных соглашений.
   В работе сделан вывод о том, что наиболее эффективная модель реализации международных обязательств государств воплощена в доктрине инкорпорации, которая усвоена статутным законодательством и судами многих стран и основана на принципе примата международного права над внутренним правом в ситуации коллизий между нормами двух правовых систем, а также на признании международных обязательств государств частью их внутреннего права.
   Подчеркивается, что основным элементом доктрины инкорпорации является конституционное закрепление положений, регламентирующих статус обычного и/или договорного международного права, а также правообразующих резолюций международных организаций, во внутренних правопорядках государств.
   Вторым основным элементом доктрины инкорпорации является толкование международно-правовых норм национальными судами, которые применяют международное право во внутреннем правопорядке, устанавливают и преодолевают правовые коллизии между национальным законом и инкорпорированной международной нормой.
   Элементы доктрины инкорпорации проанализированы в работе в аспекте формирования механизма выполнения международных обязательств некоторыми ближневосточными государствами.
   Анализ израильского законодательства, практики израильских судов, а также израильской конституционной юриспруденции позволил сделать вывод о том, что в целом Израилем воспринята доктрина инкорпорации, которая специфически реализуется во внутреннем правовом поле израильскими судами вследствие отсутствия у Израиля единой конституции.
   В статутном законодательстве Израиля нет положений, признающих международное право частью внутреннего права страны и устанавливающих его преимущество над внутренним законодательством. В то же время в практике израильских судов наблюдается тенденция, направленная на признание прямого действия международных договоров во внутреннем правопорядке страны. В работе проанализированы решения израильских судов, в которых международное право прямо определяется в качестве действующего права Израиля. В отсутствие соответствующих норм статутного законодательства Израиля нормы ратифицированных международных договоров используются израильскими судами в качестве юридической основы и критерия правомерности судебных решений. В отдельных случаях, при имеющихся лакунах во внутреннем законодательстве, судебная практика Израиля признает в качестве действующего права страны даже те международные договора, в которых Израиль не принимал участия.
   В диссертации установлено, что Конституцией Иордании не урегулированы вопросы компетенции государственной власти во внешней политике, не определен статус международного права во внутреннем правопорядке, а также не предусмотрены органы и механизмы контроля в отношении соответствия внутренних правовых актов международным обязательствам государства. Отдельные отсылочные нормы к международным правилам и к международной практике не могут рассматриваться как конституционные предпосылки инкорпорации обычного и договорного права во внутренний правопорядок Иордании.
   Судебная практика Иордании также не позволяет сделать вывод о том, что суды считают себя связанными ратифицированными международными договорами. Законодательная практика Иордании придерживается принципа трансформации международного договора посредством промульгации, издания законодательного акта в виде королевского указа и официального опубликования.
   В работе внесены конкретные предложения по совершенствованию механизма применения международного права во внутренних правопорядках Иордании и Израиля.
   Ключевые слова: имплементация, инкорпорация, трансформация, внешние обязательства, договорное право, право образующий, правоприменительный.

Mohammad Abu Hegleh. Peculiarities in implementation of the International Law into the legislative systems of Jordan and Israel (comparative-legal analysis). – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Law) on the speciality 12.00.11. – International Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 2003.

   Dissertation is dedicated to the scientific substantiation and system analysis of the problem of interrelation between the International Law and national legal systems of the Near-Eastern States while researching the procedures of the norms transformation being envisaged as the basis of implementation by the states of their international obligations.
   The main means and mechanisms of the International Law implementation together with the processes of incorporation of the “common” international law and the treaty norms in the national legislative systems are analyzed. The scientific conclusions are aimed at the improving of the Jordanian and the Israeli legislative systems in the aspect of more detailed regulation of interrelation between the international and national legislations.
   Key words: implementation, incorporation, transformation, international obligations, law treaty, law-creating, law-implementing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості застосування норм міжнародного права у внутрішньому праві Йорданії і Ізраїлю (порівняльно-правовий аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net