Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Вплив філософії Платона на зародження та становлення християнської антропології
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив філософії Платона на зародження та становлення християнської антропології

Анотації 

Павленко П.Ю. Вплив філософії Платона на зародження та становлення християнської антропології.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового степеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство.- Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства), Київ, 1998.

   Дисертацію присвячено питанням виникнення та становлення християнського віровчення, зокрема такого його аспекту віровчення як християнська антропологія. В дисертації розроблено новий підхід до з’ясування механізму зародження віровчення християнської релігії, згідно з яким процес зародження і оформлення її віровчення відбувався переважно під впливом філософії Платона. Так, розкриваючи зміст релігійно-філософської концепції віровчення раннього християнства і встановлюючи спільні риси Платонової філософії і головних християнських віроповчальних положень, платонізм визначається за головне ідейне підгрунтя становлення християнської релігії. Атмосферою і географічним місцем, що слугувало за праматірне підгрунтя появи християнства, як релігійної системи, постала іудео-олександрійська діаспора Єгипту.
   Ключові слова: раннє християнство, іудаїзм, іудео-олександрійська діаспора, філософія Платона, християнська антропологія.

Павленко П.Ю. Влияние философии Платона на зарождение и становление христианской антропологии.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - религиоведение.- Институт философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины (Отделение религиоведения), Киев, 1998.

   Диссертация посвящена вопросам возникновения и становления христианского вероучения, в частности такого его аспекта вероучения как христианская антропология. В диссертации разработан новый подход к выяснению механизма зарождения вероучения христианской религии, согласно которому процесс зарождения и оформления ее вероучения осуществлялся преимущественно под влиянием философии Платона. Раскрывая содержание религиозно-философской концепции вероучения раннего христианства и устанавливая общие черты Платоновской философии и главных христианских веропоучительных положений, платонизм определяется как главная идейная подпочва становления христианской религии. Атмосферой и географическим местом, которое послужило праматеринской подпочвой появления христианства, как религиозной системы, явилась иудео-александрийская диаспора Египта.
   Ключевые слова: раннее христианство, иудаизм, иудео-александрийская диаспора, философия Платона, христианская антропология.

Pavlenko P.Yu. Influence of philosophy of Plato on origin and becoming Christian anthropology.- Manuscript.

Thesis for a Candidate of philosophical sciences degree by speciality 09.00.11 - religious studies.- The G.S.Scovoroda Philosophy Institute of National Academy of Sciences of Ukraine (Department of Religious Studies), Kyiv, 1998.

   The dissertation is devoted to questions of occurrence and becoming Christian religious doctrine, in particular of such aspect it religious doctrine as Christian anthropology. In the thesis the new approach to find out the mechanism of Christian religious doctrine origin is developed, according to which the process of its origin and registration was implemented mainly under influence of Plato philosophy. Revealing the contents of the religious and philosophical concepts of an early Christians religious doctrine and setting up the common features of Plato philosophy and of main Christian rules of faith, the author determines platonism as a main ideological substratum of Christian religion becoming. As an atmosphere and geographical place, which had served as a primogenitor substratum of Christianity appearance as a religious system was Judaic-Alexandria dispersion in Egypt.
   Key words: an early Christianity, Judaism, Judaic-Alexandria dispersion, Plato philosophy, Christian anthropology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив філософії Платона на зародження та становлення християнської антропології

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net