Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями

Анотації 

Музичук О.М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями. Досліджуються особливості становлення та розвитку інституту участі громадян в правоохоронній діяльності нашої країни. Проаналізовано зарубіжний досвід правоохоронної діяльності громадян, запропоновано можливості його використання в Україні. Дається характеристика організаційно-правових засад та форм участі громадськості в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями. Визначено правовий статус громадян, що виконують правоохоронні функції, узагальнено і систематизовано форми та методи їх правоохоронної діяльності. Піддано аналізу поняття, правові засади, принципи та форми взаємодії громадян і міліції в сфері охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями, намічено напрямки підвищення її ефективності. Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства із зазначених питань.
   Ключові слова: громадський порядок, правопорушення, громадяни, правоохоронна діяльність, правоохоронне громадське формування, форми, методи, правовий статус, міліція, взаємодія.

Музычук А.Н. Организационно-правовые основы участия граждан в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертационное исследование посвящено теоретическим и практическим вопросам участия граждан в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. В работе анализируются особенности становления и развития института участия граждан в правоохранительной деятельности Украины, подчеркивается, что правоохранительная деятельность как общественных формирований в целом, так и отдельных граждан, в частности, была известна почти на всех этапах развития нашего общества. Как свидетельствует практика прошлых лет, деятельность общественных формирований правоохранительной направленности в свое время сыграла значительную роль в решении проблем охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями.
   Проанализирован зарубежный опыт правоохранительной деятельности граждан и предложены направления его использования в Украине. В диссертации исследованы разные, подчас довольно противоречивые точки зрения относительно природы взаимосвязей между полицией и общественностью в рамках модели полицейской деятельности, основанной на поддержке общественности, которые были сведены к двум общим принципам (или двум типам полицейско-общественных отношений). Этими принципами в диссертации определены консультация и сотрудничество. Сделан вывод, что полное заимствование зарубежного опыта в целом или опыта определенного развитого государства, в частности, невозможно. Но изучение и адаптированное внедрение в практику работы определенных методических наработок и практических приемов привлечения общественности к правоохранительной деятельности является не только возможным, но и необходимым для выбора собственного пути, обретения собственного опыта, определения собственных ориентиров в решении задач охраны общественного порядка и борьбы с преступностью.
   Дается характеристика организационно-правовых основ и форм участия общественности в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. Предложена расширенная классификация организационно-правовых форм участия общественности в правоохранительной деятельности по следующим основаниям: по характеру выполняемых задач (общественные формирования, специально созданные для охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями, и общественные формирования, для которых охрана правопорядка выступает только одной из многих задач); по организационному оформлению правоохранительной деятельности (индивидуальное участие граждан в правоохранительной деятельности и деятельность граждан в составе общественных формированиях правоохранительной направленности); по составу (общественные формирования, в состав которых входят работники органов внутренних дел, и общественные формирования, членами которых являются только гражданские лица.
   Осуществлен анализ понятия, признаков и особенностей правового статуса как общественных формирований правоохранительной направленности и их членов, так и граждан, которые принимают участие в правоохранительной деятельности индивидуально. Под правовым статусом общественного формирования правоохранительной направленности в диссертации понимается его правовое положение в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное нормами конституционного и административного права.
   В работе исследованы формы и методы правоохранительной деятельности граждан. К основным формам правоохранительной деятельности общественности по охране общественного порядка отнесены: патрулирование, выставление постов, проведение рейдов и осуществление профилактических мероприятий. Основными методами такой деятельности названы убеждение и принуждение.
   Подвергнуты анализу понятие, правовые основы, принципы и формы взаимодействия граждан и милиции в сфере охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями, намечены направления повышения её эффективности.
   В диссертации определены нормативные и организационные аспекты совершенствования правоохранительной деятельности общественности в сфере охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями, сформулированы предложения по внесению конкретных изменений и дополнений в действующее законодательство Украины.
   Ключевые слова: общественный порядок, правонарушение, граждане, правоохранительная деятельность, правоохранительное общественное формирование, формы, методы, правовой статус, милиция, взаимодействие.

Muzichuk A.M. Organization-legal fundamentals of the citizen participation in protection of the public order and struggle with offences against the law. - Manuscript.

Thesis on getting a scientific degree of Candidate of Science in Law in specialty 12.00.07 - management theory; administrative law and process; financial law. - National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkov, 2003.

   The thesis is devoted to theoretical and practical problems of the citizen participation in protection of the public order and struggle with offences against the law. The features of becoming and progressing institute of the citizen participation in law-enforcement activity of our country are investigated. The author has analyzed the foreign expertise of law-enforcement activity of the citizens and proposed the possibilities of its use in Ukraine. The characteristic to organization-legal fundamentals and forms of participation of a public in protection of the public order and struggle with offences against the law is given. In the thesis legal status of the citizens, which execute law-enforcement functions, is determined, the forms and methods of their law-enforcement activity are generalized and specified. The concepts, legal fundamentals, principles and forms of interaction between the citizens and militia in sphere of protection of the public order and struggle with offences against the law are subjected to analysis. The directions of enhancing its efficiency are chalked out. Proposals to introduce concrete changes and additions to the current legislation are formulated.
   Keywords: protection of the public order, struggle with offences against the law, public union, law-enforcement activity, forms and methods, legal status, cooperation, legal grounds, principles, efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net