Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві

Анотації 

Майданик Р. А. Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне право. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних з регулюванням довірчих відносин у цивільному праві. У роботі досліджено поняття та правову природу довірчих відносин, проблеми співвідношення довірчих відносин з іншими суміжними правовими конструкціями у цивільному праві. Проведено класифікацію довірчих відносин, запропоновано поняття довірчого правовідношення як наділеного особливою, фідуціарною довірою правовідношення, що виникає на підставі довірчого правочину або у результаті вчинення правопорушення, пов’язаного з незаконним володінням майном, що підлягає поверненню власнику. Приділена увага розробленню конкретних практичних рекомендацій із застосування цивільного законодавства щодо довірчих відносин, запропоноване вирішення питань, які є спірними при кваліфікації права власності, з метою забезпечення і номінального здійснення права власності, договору управління майном, його відмежуванню від суміжних конструкцій.
   Ключові слова: довірчі відносини, bona fideas, управління майном, кондикційні зобов’язання.

Майданик Р. А. Проблемы регулирования доверительных отношений в гражданском праве. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, гражданский процесс, семейное право и международное право. – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с регулированием доверительных отношений в гражданском праве. В работе исследовано понятие и правовая природа доверительных отношений, проблемы соотношения доверительных отношений с другими смежными правовыми конструкциями в гражданском праве. Проведено классификацию доверительных отношений, предложено понятие доверительного правоотношения как наделенное особым, фидуциарным доверием правоотношение, возникающее на основании доверительной сделки либо в результате совершения правонарушения, связанного с незаконным владением имуществом, подлежащим возвращению собственнику. Рассмотрены основные тенденции развития и виды доверительных отношений, проведен анализ особенностей регулирования доверительных отношений в гражданском праве Украины, развитых стран континентального и внеконтинентального права.
   В диссертации исследованы понятие и элементы доверительного правоотношения, уделено внимание анализу субъектного состава, основным правам и обязанностям его участников. Доверительное правоотношение рассматривается в диссертации как наделенное фидуциарным доверием (то есть чрезмерным доверием), предоставленным доверителем доверенному лицу для достижения экономического результата, характерного для соответствующего основания возникновения доверительного правоотношения. Это обусловлено его осуществлением на условиях сделок доброй совести (obligationes bonae fidei), содержание которых определяется не их условием, а действительными намерениями сторон, либо, если они непонятны, обычаями делового оборота и правилами профессиональной этики.
   В диссертации анализируются различные виды доверительных отношений, предложена собственная классификация доверительных отношений. Проведено классификацию доверительных отношений по целевой направленности и характеру полномочий участников доверительных отношений. По указанным критериям выделено три группы доверительных отношений: доверительные отношения, связанные с переходом права собственности к фидуциарию, доверительные отношения, связанные с управлением имуществом, доверительные отношения, не связанные с управлением имуществом. Уделено внимание разработке конкретных практических рекоммендаций по применению гражданского законодательства относительно доверительных отношений, предложено решение вопросов, являющихся спорными при квалификации отдельных видов целевого права собственности, их отмежевания от смежных конструкций.
   Ключевые слова: доверительные отношения, bona fideas, управление имуществом, кондикционные обязательства.

Maydanyk R. A. Regulation’s Problems fiduciary relations in Civil Law of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the academic degree of the doctor of legal sciences, specialization 12.00.03. – Civil Law, Civil Procedure, Family Law and International Private Law. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2003.

   The dissertation contains analysis of theoretical and practical issues connected with regulation fiduciary relations in Civil Law. The dissertation explores the legal nature of fiduciary relation. The classification of fiduciary relations has been carried out. The features of a fiduciary contract and legal status of the participants of fiduciary relations have been determined. The analysis of rights and obligations of the parties of fiduciary contracts has been carried out. Special attention is devoted to the development of specific practical recommendations for the improvement of the Ukrainian civil legislation concerning fiduciary relation.
   Key words: fiduciary relations, bona fideas, administration of the property, condiction relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net