Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом

Анотації 

Недавня О.В. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство. - Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства), Київ, 1999.

   В праці здійснено історіософське релігієзнавче дослідження духовної самоідентифікації українців в культурно-цивілізаційному оточенні - між спільнотами східно- та західнохристиянських традицій, на основі аналізу передумов виникнення й тенденцій розвитку українського греко-католицизму. Доведено, що феномен українського греко-католицизма був породжений проблемою непослідовного, з огляду на природні духовні зв'язки та пріоритети культурного спілкування, самовизначення українських християн між християнським Сходом і Заходом. З'ясовано: пошуки власної ідентичності в греко-католицькому середовищі, які характеризуються наступом "західників" та демаршами "восточників", є авангардним проявом аналогічних процесів в рамках всієї України. Виявлено, що українським стратегічним націодержавним інтересам відповідає не посередництво між самоцінними світами, християнським Сходом і Заходом, уособленими для українців насамперед сусідніми народами - російським та європейськими, а скріплення суверенного поступу України - члена європейської спільноти адекватною духовною самоідентифікацією українців.
   Ключові слова: український греко-католицизм, християнський Схід, християнський Захід, духовна самоідентифікація.

Недавня О.В. Греко-католицизм в контексте духовного самоопределения украинцев между христианским Востоком и Западом. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11. - религиоведение. - Институт философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины (Отделение религиоведения), Киев, 1999.

   В работе осуществлено историософское религиоведческое исследование духовной самоидентификации украинцев в культурно-цивилизационном окружении - между восточно- и западнохристианскими народами, на основе анализа предпосылок возникновения и тенденций развития украинского греко-католицизма. Доказано, что феномен украинского греко-католицизма был порожден проблемой непоследовательного, принимая во внимание естественные духовные связи и приоритеты культурного общения, самоопределения украинских христиан в христианском мире.
   Показана пагубность для церковного и национального бытия украинцев их промежуточного положения между христианским Востоком и Западом - сообществами различных духовных и культурных традиций, разных идеологических, политических, социально-экономических систем. Доказана закономерность кризисного развития украинской церкви между христианским Востоком и Западом. Выявлено, что украинские архетипы религиозной, общественной жизни и существующее геополитическое окружение не способствуют эффективному функционированию украинской церкви как составляющей восточнохристианской церковной системы. Вместе с тем, после установления Константинопольской юрисдикции, потенциальные возможности самостоятельного развития украинской церкви и реальные возможности ее развития в рамках западнохристианской церковной структуры не были задействованы. Выяснено, что, таким образом, украинская церковь оказалась слабоконкурентноспособной как рядом с католической церковью, так и рядом с последовательной восточнохристианской, московской церковью.
   Показано, что глубокий кризис украинской церкви в XVI столетии активизировал рефлексию украинских христиан над их надлежащим местом в христианском мире. Опеределены два реальных альтернативных направления дальнейшего ориентационного выбора украинской церкви: проримский и промосковский. Выявлено, что автономное сближение с Римом составляло особый интерес украинцев, участвующих в унийных проектах. Сближение с руководящим центром наибольшей организованой европейской силы открывало украинцам путь к реабилитации в европейскую (преимущественно западнохристианскую) общность, где и есть их естественное место. Такой идейный потенциал Берестейской унии, рельефно выявленый в сравнении с идейным кругом несостоявшихся в Украине унийных проектов XVI-XVII столетий, со временем реализовывался в деятельности Украинской Греко-Католической Церкви.
   Определено, что искания собственной идентичности в греко-католической среде характеризуются наступленим “западников” и демаршами “восточников”. На объективную доминирующую направленность этих исканий указывает актуализация у греко-католиков европейской, западной духовности и культурно-цивилизационного самоопределения, присущего европейским народам преимущественно западноевропейской ментальности. Выяснено, что, в целом, прозападные преобразования в Украинской Греко-Католицкой Церкви стали полезными для украинцев, в отличие от негативных последствий альтернативных перемен в Украинской Православной Церкви в составе Московской патриархии.
   Таким образом, установлено: среди разных направлений духовной еволюции (следовательно, и христианской ориентации) направление, продекларированное в Берестейской унии 1596 года, закономерно оказалось перспективным для украинцев, европейского народа. Утверждается, что охарактеризованные самоидентификационные искания украинцев греко-католиков представляет собой авангардные динамичные проявления аналогичных процессов в рамках всей нации. Выявлено, что украинским стратегическим национально-государственным интересам соответсвует не посредничество между самоценными сообществами, христианским Востоком и Западом, представленными для украинцев в первую очередь соседними российским та европейскими народами, а скрепление суверенного развития Украины - члена европейского товарищества адекватной духовной самоидентификацией её граждан.
   Ключевые слова: украинский греко-католицизм, христианский Восток, христианский Запад, духовная самоидентификация.

Nedavnya O.V. Greek-Catholicism in a Context of spiritual self-determination of Ukrainians between East and West.- Manuscript.

Thesis for a Candidate of philosophical sciences degree by speciality 09.00.11 - religious studies. - The G.S.Scovoroda Philosophy Institute of National Academy of Sciences of Ukraine (Department of Religious Studies), Kyiv, 1999.

   In the thesis there is carried out historiosophic religious studies research of the spiritual self-identification of the Ukrainians in the cultural and civilizational environment - between the communities of the eastern- and western-Christian traditions - on the basis of the analysis of the premises for occurrence and tendencies of the development the Ukrainian Greek Catholisism. It is proved that the phenomenon of the Ukrainian Greek-Catholicism was caused by a problem of the inconsistent, when taking into consideration the natural spiritual connections and priorities of the cultural dialogue, self-determination of the Ukrainian Christians between East and West. It is established: the search of the personal identity in the Greek-Catholic environment, which are characterized by the attacks of the “westerners” and demarches of the “easterners” is a vanguard manifestation of the similar processes within the limits of the entire Ukraine. It is revealed, that Ukrainian strategic national and state interests are not satisfied by an mediation between the self-valuable worlds, Christian East and West, embodied for the Ukrainians first of all by the neighbouring peoples - Russian and Europenian, but strengthening the sovereign movement of Ukraine as member of the Europenian community through an adequate spiritual self-identification of the Ukrainians.
   Key words: Ukrainian Greek-Catholicism, Christian East, Christian West, spiritual self-identification.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net