Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі

Анотації 

Морозова В.О. Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню проблем адміністративно-правової відповідальності за правопорушення проти громадської моралі.
   У дисертації проведено аналіз загальнотеоретичних проблем адміністративної відповідальності за посягання на громадську мораль; розкрито поняття та суть громадської моралі як об’єкта адміністративно-правової охорони; визначено коло правопорушень, що посягають на громадську мораль. Вивчено діяльність органів внутрішніх справ як суб’єкта адміністративної діяльності у сфері, що досліджується.
   Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, у т.ч. відомчих нормативних актів, що встановлюють відповідальність за правопорушення проти громадської моралі.
   Ключові слова: адміністративна відповідальність, громадська мораль, правопорушення, адміністративне провадження, об’єкт адміністративно-правової охорони.

Морозова В.О. Административная ответственность за правонарушения против общественной нравственности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию проблем административно-правовой ответственности за посягательства на общественную нравственность.
   В диссертации проводится анализ общетеоретических проблем административной ответственности за посягательства на общественную нравственность, раскрывается понятие и суть общественной нравственности как объекта административно – правовой охраны, определяется круг правонарушений, посягающих на общественную нравственность. Изучена деятельность правоохранительных органов как субъектов административной деятельности в исследуемой сфере.
   В диссертации показана общественная мораль как объект административно-правовой охраны. Освещаются историко-правовые аспекты охраны общественной морали.
   Определяется общее понятие общественной морали как элемента административно-правового регулирования. Осуществляется классификация и системовидиние норм, которые относятся к нарушению общественной морали.
   В диссертации показана особенность административной ответственности за правонарушения в сфере общественной морали. Определяется сущность и основания административной ответственности против общественной морали. Представляется административно – правовая квалификация правонарушений, которые посягают на общественную мораль. Определяются особенности производства по делам административных правонарушений против общественной морали.
   Разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения.
   Ключевые слова: административная ответственность, общественная нравственность, мораль, административное производство, проституция.

Мorozova V.A. Administrative responsibility for offences against public moral. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Law) on the specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law. – Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2002.

   This research focuses on problems of the administrative and legal responsibility for the encroachment on the public moral.
   In the thesis it was carried out an analysis of theoretical problems of the administrative responsibility for the encroachment on the public moral, it was revealed the notion and the essence of public moral as an object of the administrative and legal protection, it was determined the list of offences which encroach on the public moral. It was investigated an activity of the organs of the internal affairs (police) as an administrative activity’s subject in researched sphere.
   Key words: administrative responsibility, public moral, moral, administrative proceeding, prostitution.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net