Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності

Анотації

Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   У дисертації проведено комплексне наукове дослідження кримінологічних, кримінально-правових, кримінально-виконавчих проблем визначення оптимального обсягу кримінальної відповідальності, виду та розміру покарання стосовно жінок як суб’єкта кримінальної відповідальності. На підставі аналізу корелятивних статевих відмінностей, особливостей вчинення жінками злочинів корисливого, насильницького спрямування досліджується вплив психофізичних особливостей жінки на її суспільно-правову поведінку. Охарактеризовано історичні витоки особливостей кримінальної відповідальності жінок з часів Давньоруської держави до початку XX ст.. Здійснено аналіз чинного кримінального законодавства з огляду відтворення природних статевих відмінностей під час вибору об’єкта кримінально-правової охорони, визначення форм кримінальної відповідальності, системи та видів покарання, призначення покарання за злочини ненасильницького спрямування, вбивство на сімейно-побутовому грунті. Визначено головні пріоритетні напрями реформування кримінального законодавства, підвищення ефективності окремих форм кримінальної відповідальності. Сформульовані конкретні пропозиції стосовно змісту та сутності окремих кримінально-правових норм. Розглянуто психологічні передумови, наслідки відбування жінками позбавлення волі, правові підстави диференціації жінок під час відбування цього покарання, особливості умовно-дострокового звільнення, звільнення від відбування позбавлення волі вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей.
   Ключові слова: жінка, психофізичні статеві відмінності, суспільно-правова поведінка, кримінальне законодавство, форми кримінальної відповідальності, система покарання, позбавлення волі, звільнення від відбування покарання.

Меркулова В.О. Женщина как субъект уголовной ответственности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   В диссертации проведено комплексное, научное исследование криминологических, уголовно-правовых, уголовно-исполнительных проблем определения оптимального объема уголовной ответственности, вида, размера наказания женщине как субъекту уголовной ответственности.
   На основе анализа коррелятивных половых различий, специфики совершения корыстных преступлений против собственности, преступлений против личности, рассматривается влияние особенностей женщины психофизического, социально - психологического характера на ее общественно-правовое поведение. Аргументировано положение о том, что ограниченность физических возможностей, слабость сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сниженное сопротивление нервной системы, быстрый психический ритм определяют индивидуальную половую сущность женщины, самодостаточность ее субъективных свойств, отражаются существенно в объективных и субъективных обстоятельствах совершения преступления, в восприятии женщиной различных форм уголовной ответственности, видов наказания, в ее поведении в период отбывания наказания.
   Исследуются источники уголовного права Украины со времен Киевской Руси до начала XX в. Сделан и научно обоснован вывод о том, что природные особенности женщин в религиозно-теологических, криминологических (антропологическая школа) концепциях отождествлялись с проявлениями злой воли, склонностью женщин к преступлениям и, в итоге, отражались в более суровой уголовной ответственности. Тем не менее, на историческом фоне более сурового осуждения правонарушающего поведения женщин уголовное законодательство учитывало половые особенности, определяя круг лиц, порядок исполнения наиболее суровых в тот период наказаний (калечащих, телесных, лишения свободы, связанного с работами в рудниках), применение которых не отвечало психофизическим возможностям женщин. Не применение этих наказаний к женщинам (независимо от состояния беременности, наличия малолетнего ребенка) объясняет существование в XIX - начале XX века системы параллельных, альтернативных наказаний, не применяемых к женщинам и применяемых к мужчинам.
   Осуществлена интерпретация действующего уголовного законодательства на предмет отражения природных половых отличий в выборе объекта уголовно-правовой охраны, определения форм уголовной ответственности, системы, видов наказания, практики назначения наказания за определенные виды преступлений. На основании характеристики действующего уголовного законодательства обосновывается вывод, что особенности уголовной ответственности женщин, совершивших преступление: освобождение от наказания с испытанием, существование особой системы наказания, отличающейся от общей, более льготные условия отбывания лишения свободы, досрочного освобождения от дальнейшего отбывания лишения свободы, - связываются лишь с состоянием беременности, наличием малолетнего ребенка. Обосновывается положение о том, что степень антиобщественной направленности женщины, ее опасности для общества должна быть результатом интеграции личностных особенностей социально-демографического, социально-психологического характера с особенностями формирования преступного поведения, совершения преступления. Эффективная система мер уголовно-правового воздействия в отношении женщины как субъекта уголовной ответственности предполагает специальную правовую оценку указанных свойств. Определены основные приоритетные направления реформирования уголовного законодательства, повышения эффективности отдельных форм уголовной ответственности. Сформулированы конкретные предложения по сути и содержанию отдельных уголовно-правовых норм.
   Рассматриваются психологические предпосылки и последствия отбывания женщинами наказания в виде лишения свободы, правовые основания дифференциации осужденных женщин во время отбывания этого наказания, особенности условно-досрочного освобождения, освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы беременных женщин, женщин, имеющих малолетних детей. Определены основные направления нейтрализации негативных последствий воздействия лишения свободы на личность осужденных женщин. Сформулированы предложения о целесообразности и путях расширения сферы применения институтов досрочного освобождения женщин от отбывания наказания.
   Ключевые слова: женщина, психофизические половые отличия, общественно-правовое поведение, уголовное законодательство, формы уголовной ответственности, система наказания, лишение свободы, освобождение от наказания.

Merkulova V.O. Woman as a subject of criminal responsibility. Manuscript.

Dissertation for the Doctor degree of Law, speciality 12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal-executive law – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kiуv, 2003.

   This dissertation focuses on complex scientific examination of criminological, criminal-legal, criminal-executive problems of definition of criminal responsibility’s optimal volume, type and punishment extent concerning women as subjects of criminal responsibility. It is examined the influence of woman’s psychophysical features on her social-legal behaviour on the analysis of correlative sexual distinctions, peculiarities of mercenary and violent committed crimes by women.
   It is characterized the historical peculiarities’ sources of women’s criminal responsibility since the time of Ancient Russia State till the XX century beginning. It is made an analysis of currently in force criminal law from the point of view of natural sexual differences’ reproduction during selection of criminal-legal protection’s object, determination of criminal responsibility’s forms, system of punishment and its types, punishment for non-violent crimes, murder of domestic character.
   The research shows the main priorities’ directions of criminal legislation’s reformation, effectiveness’ promotion of some forms of criminal responsibility. It is formulated the concrete proposals concerning content and essence of some criminal-legal norms. It is examined psychological prerequisites, consequences of woman’s serving time, legal base of differentiation of women during serving their sentences, suspend discharge peculiarities, deliverance of imprisonment by pregnant and women having infant children.
   Key words: woman, psychophysical sexual features, social-legal behaviour, criminal legislation, criminal responsibility’s forms, system of punishment, imprisonment, deliverance of imprisonment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net