Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові особливості захисного застереження як умови зовнішньоекономічного договору
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові особливості захисного застереження як умови зовнішньоекономічного договору

Анотації 

Мілаш В.С. Правові особливості захисного застереження як умови зовнішньоекономічного договору. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню правових особливостей захисного застереження як умови зовнішньоекономічного договору. У роботі визначено, що такими особливостями є: функціональне призначення та юридична техніка побудови зазначеної договірної умови, а також кваліфікаційні ознаки обставин, що вводять їх у дію. Проведено детальну характеристику наведених вище особливостей та надано відповідні визначення.
   Певну увагу приділено найбільш важливим, на погляд автора передумовам використання захисного застереження.
   Існуючі у міжнародному комерційному обігу захисні застереження зведено у єдину класифікацію, а також охарактеризовано правове значення цієї умови у змісті зовнішньоекономічного договору.
   Досліджено найбільш розповсюдженні у договірній сфері захисні застереження (форс-мажорне застереження, застереження про ускладнюючі обставини та застереження адаптаційно- цінового характеру). У роботі сформульовано пропозиції щодо вдосконаленню чинного законодавства у сфері укладення зовнішньоекономічних договорів.
   Ключові слова: захисне застереження, форс-мажор, ускладнюючі обставини, валютно-цінове та товарно-цінове застереження.

Милаш В.С. Правовые особенности защитной оговорки как условия внешнеэкономического договора. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию правовых особенностей защитной оговорки как условия внешнеэкономического договора. Определенное внимание уделено наиболее важным, на взгляд автора, предпосылкам использования защитной оговорки. Ними является: риск, который постоянно сопровождает внешнеэкономическую деятельность; необходимость распределения такого риска; длительный характер исполнения внешнеэкономических договоров; особенность правового регулирования отношений, связанных с заключением и исполнением внешнеэкономических договоров, и как следствие возможность применения несовершенного законодательства; свобода договора. В роботе определено, что такими особенностями являются: функциональное назначение и юридическая техника построения указанного договорного условия, а также квалификационные признаки обстоятельств, которые вводят его в действие. Детально очерчено функции, которые выполняют защитные оговорки: функция сохранения договорных отношений, защитная функция, функция предупреждения правовой неопределенности, компенсационная функция и функция избежания оснований юридической ответственности. Автором отмечено, что правовые особенности юридической техники построения защитных оговорок проявляются в том, что они имеют типичные не для договорного условия, а для нормы закона составляющие элементы: гипотезу, диспозицию, а иногда и санкцию. Особое внимание уделено квалификационным признакам обстоятельств, которые вводят в действие защитные оговорки. Указанные квалификационные признаки разделены автором на общие и специальные (обязательные, факультативные). Проводится детальная характеристика указанных выше особенностей, и предоставляются соответствующие определения.
   Существующие в международном коммерческом обороте защитные оговорки сводятся в единую классификацию, а также определяется правовое значение данного условия в содержании внешнеэкономического договора.
   Исследуются особенности нормативного регулирования и правоприменительной практики, на разных исторических этапах, относительно наиболее распространенных в договорной сфере защитных оговорок (форс-мажорной оговорки, оговорки о затрудняющих исполнение договора обстоятельствах, и оговорок адаптационно - ценового характера) как в Украине, так и за рубежом. В роботе сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию действующего законодательства в сфере заключения внешнеэкономических договоров.
   Ключевые слова: защитная оговорка, форс-мажор, усложняющие обстоятельства, валютно-ценовые и товарно-ценовые оговорки.

Milash V.S. Legal features of a protective clause a condition in the foreign economic contract. - Manuscript.

Dissertation for the academic degree of the Candidate of Legal Sciences in the speciality 12.00.03.- civil law and civil procedure, family law, international private law.- National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Wise, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the research related to legal features of a protective clause as a condition in a foreign economic contract. The work defines that there are such features as: functional purpose and legal technique of working out the specified contractual condition and also qualifying characteristics of the circumstances which introduce them into operation. The thesis carries out the detailed characteristics of the above mentioned features and gives the appropriate definitions.
   An author’s opinion, certain attention is paid to the most important preconditions of using a protective clause.
   The protective clauses existing in the international commercial turnover are reduced in a uniform classification, as well as the legal status of the given condition in the contents of a foreign economic contract is defined.
   The protective clauses mostly widespread in the contractual sphere (e.g. Acts of God clause, complicating circumstances and clauses of adapted - price character ) are studied. The dissertation formulates the concrete propositions on the improvement of the current legislation in the sphere of making of foreign economic contracts.
   Key words: a protective clause, Acts of God, circumstances complicating, currency and price, and goods and price clauses.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові особливості захисного застереження як умови зовнішньоекономічного договору

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net