Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна

Анотації 

Мусієнко В.В. Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2003.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із регулюванням договорів оренди державного та комунального майна. В роботі на підставі чинного законодавства та практики його застосування аналізуються відносини, що виникають при укладенні, виконанні та припиненні договорів оренди державного та комунального майна, з’ясовується поняття предмета та об’єкта договору; аналізується зміст і правова природа договорів оренди державного та комунального майна, їх істотних умов, правове положення учасників договірних правовідносин, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договорів оренди державного та комунального майна. Особлива увага приділена питанням співвідношення норм Господарського та Цивільного Кодексів та нормативних актів, які регулюють відносини щодо договорів оренди державного та комунального майна, виявленню між ними неузгодженостей і протиріч. Значна увага в дисертації приділяється розробці пропозицій по вдосконаленню Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, а також інших нормативних актів, які регулюють договори найму (оренди), враховуючи основні засади регулювання договірних відносин взагалі і договорів найму (оренди) у новому ЦК зокрема.
   Ключові слова: оренда, найм, договір оренди державного та комунального майна, істотні умови договорів, орендар, орендодавець, орендна плата, цивільно-правова відповідальність.

Мусиенко В.В. Гражданско-правовые аспекты договора аренды государственного и коммунального имущества. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2003.

   В работе исследуются основные проблемы правового регулирования договора аренды государственного и коммунального имущества. Особое внимание уделено анализу соотношения правового регулирования договора аренды в Гражданском и Хозяйственном кодексах и Законе “Об аренде государственного и коммунального имущества”. Анализируются теоретические научные подходы к решению вопроса о единстве правового регулирования договорных отношений и делается вывод относительно регулирования договора аренды (найма) в ГК Украины, который предусматривает возможность регулирования таких отношений в других законодательных актах, что в свою очередь делает возможным урегулировать отношения аренды государственного имущества в специальном законодательном акте. Изучается правовая природа договора аренды (найма) и дается определение договора аренды государственного и коммунального имущества, как договора, по которому арендодатель обязан передать арендатору определенное имущество в пользование на определенный срок, а арендатор обязуется принять имущество и оплачивать арендную плату, определенную нормативными актами. Изучена правовая природа договора аренды государственного и коммунального имущества и сделан вывод о невозможности отнесения такого договора к договору присоединения, поскольку Типовые договора, утвержденные Фондом госимущества носят не обязательный, а рекомендательный характер.
   Аргументируется необходимость изменения подходов к правовому регулированию аренды целостного имущественного комплекса, поскольку ГК Украины относит к объектам гражданских прав единый имущественный комплекс (предприятие) в связи с этим предлагается внести изменения в Закон “Об аренде государственного и коммунального имущества”, связанные с изменением объекта аренды и необходимостью отказаться при заключения договора аренды единого имущественного комплекса (предприятия) от заключения договора кредита денежных средств и ценных бумаг и купли-продажи оборотных материальных средств. В диссертации делается вывод о том, что порядок заключения договора аренды зависит не только от видов имущества и арендаторов, но и видов арендодателей. Проводится исследование отдельных этапов договоров аренды. При определении видов арендаторов предлагается в Закон “Об аренде государственного и коммунального имущества” закрепить право всех физических лиц независимо от того, являются ли они предпринимателями, выступать арендаторами государственного имущества. Критикуется подход ХК Украины к определению субъектами арендных отношений целостного имущественного комплекса организации трудового коллектива, которая выступает арендатором, и одновременного существования арендного предприятия.
   Исследуя процесс заключения договора аренды целостного имущественного комплекса хозяйственным обществом, созданным членами трудового коллектива, делается вывод о целесообразности закрепления в Законе “Об аренде государственного и коммунального имущества” права на вступление в общество членов трудового коллектива, только до подписания учредительных документов.
   В диссертации уделено внимание исследованию существенных условий, прав и обязанностей по договору аренды государственного и коммунального имущества. В частности делается вывод об исключении из существенных условий такого условия, как восстановление арендованного имущества и закрепление в Законе “Об аренде государственного и коммунального имущества” обязанности арендодателя проводить капитальный ремонт, а арендатора – текущий, если другое не предусмотрено договором.
   Рассматриваются основания прекращения и ответственности по договору аренды государственного и коммунального имущества и вносятся соответствующие предложения по совершенствованию их правового регулирования, в частности, предлагается уточнить такое основание прекращения договора, как банкротство арендатора, заменив его на вынесение определения судом о признании арендатора банкротом и его ликвидации, предоставить арендодателю право отказываться от договора аренды, в случае неоплаты арендатором арендной платы в течение трех месяцев и другие.
   Ключевые слова: аренда, наем, договор аренды государственного и коммунального имущества, существенные условия договоров, арендатор, арендодатель, арендная плата, гражданско-правовая ответственность.

Musienko V.V. Civil-law aspects of the lease arrangement of state and municipal property. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2003.

   Thesis is devoted to researching of actual idealized and practical problems, connected with regulation of the lease arrangements of state and municipal property. In this thesis on the ground of the current legislations and practice of its application the attitudes are analysed, which arise at the concluding, fulfilment and discontinuance of the lease arrangements of state and municipal property, the concept of a subject and object of the agreement is clarified; the contents and legal nature of the lease arrangements of state and municipal property, their essential conditions, legal status of the participants of contractual legal relationships, responsibility of the parties for default or inadequate fulfilment of the lease arrangements of state and municipal property is analysed. The special attention is given to problems of a ratio of the standards Economic and Civil Codes and statutory acts adjusting attitude by agreement leases of state and municipal property, detection between them of maladjustments and inconsistencies. The considerable attention in a thesis is allocated to mining of the proposals on advancing the Law of Ukraine “About the lease of state and municipal property”, and also other statutory acts, which regulate the contracts of hiring (lease), allowing the main bases of regulation of contractual attitudes in general and employment agreements (lease) in new Civil Code in particular.
   Key words: the lease, employment, lease arrangement of state and municipal property, essential conditions of the agreements, leaser, lessor, rent, civil responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net