Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах

Анотації 

Неженець Е. В. Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. – Дніпропетровський національний університет. Дніпропетровськ, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню типів варіантності термінів правознавства та способів їх репрезентації у сфері функціонування та фіксації. У роботі на основі системного та комунікативно-прагматичного підходу встановлено, що у метамові правознавства відбувається варіювання як форми, так і семантики юридичних термінів; досліджено основні різновиди формальних варіантів у парадигматичному та синтагматичному аспектах; з’ясовано, що варіювання семантики правознавчих термінів виявляється як лексико-семантичне варіювання (полісемія) або як варіювання семантичного обсягу одного й того ж терміна (поняттєвий поліморфізм, амбісемія, еврисемія); визначено і проаналізовано продуктивні різновиди полісемії та поліморфізму юридичних термінів, розглянуто причини цих явищ у сфері термінолексики. Обґрунтовано, що варіантність будь-якого різновиду репрезентується у функціонально і прагматично зумовлених фрагментах спеціального тексту, які одержали назву метатекстових комунікативних ситуацій (МтКС); визначено типи МтКС, властиві метамові правознавства; проаналізовано способи репрезентації варіантів термінів у навчально-наукових текстах і термінологічних словниках.
   У дослідженні зазначається, що в когнітивному аспекті варіативність плану вираження та плану змісту розглядається як результат багатоаспектного наукового вивчення юридичних понять, який свідчить про динамічність терміносистеми правознавства, відсутність застою у процесі пізнання.
   Ключові слова: варіант, варіантність, метамова юриспруденції (правознавства), метатекстова комунікативна ситуація, юридичний термін, сфера функціонування, сфера фіксації.

Неженец Э. В. Вариантность русских терминов юриспруденции в системном и коммуникативно-прагматическом аспектах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 – русский язык. – Днепропетровский национальный университет. Днепропетровск, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию типов вариантности терминов правоведения и способов их репрезентации в сфере функционирования и фиксации.
   В диссертации обосновано, что функциональные особенности термина и терминологий как основных составляющих языков для специальных целей обусловливают формирование на базе общей теории вариантности частной, терминологической теории вариантности, которая базируется на положении о том, что необходимым и достаточным для констатации отношений вариантности между терминами является тождество функций номинативных единиц, относящихся к одному специальному понятию. Путем анализа номинативного ряда, применяемого для обозначения варьирующихся терминологических единиц, установлено, что наибольшее распространение в последние годы получил термин вариант, охватывающий также понятия синонима и дублета.
   В работе на основе системного и коммуникативно-прагматического подходов выявлено, что в метаязыке правоведения наблюдается варьирование как плана выражения, так и плана содержания юридических терминов. Формальное и семантическое варьирование терминов находит отражение в специальных терминологических словарях – сфере фиксации – и в учебных и научных текстах – сфере функционирования. Все разновидности вариантности репрезентируются в функционально и коммуникативно обусловленном фрагменте специального текста, получившем название метатекстовой коммуникативной ситуации (МтКС). В соответствии с целевой установкой текстового фрагмента, его структурой и языковым выражением выделены основные и факультативные типы МтКС, присущие метаязыку правоведения.
   Согласно принятой в работе парадигматической классификации формальные варианты правоведческих терминов были разделены на омореферентные и парареферентные подклассы с дальнейшим делением каждого из них на подгруппы, объединяющие номинации, совпадающие по структуре и варьирующемуся элементу. Парадигматический анализ свидетельствует о значительной продуктивности вариантности плана выражения терминов правоведения и разнообразии форм ее проявления. Наиболее характерным для исследуемой терминосферы является эллиптическое варьирование полного наименования с его аббревиатурным аналогом и вариантность составных терминов, возникающая в результате варьирования атрибутивного компонента терминов однотипной и разнотипной структуры.
   В исследовании доказано, что субституция как замещение исходного термина вариантными обозначениями в процессе текстопорождения является частным случаем синтагматической вариантности, охватывающей все вариативные средства номинации одного и того же специального понятия (и возникающие в тексте вследствие модификации первоначального знака, и воспроизводимые в нем в качестве готовых единиц). Установлено, что синтагматические варианты репрезентируются всеми базовыми и факультативными МтКС с помощью разных способов (скобок, союзной связи, лексического комментария и др.). В сфере фиксации формальные варианты предъявляются в заголовке или тексте словарной статьи с помощью визуального (графического) или вербального (комментированного) способа. Наиболее распространенным способом прагматической иерархизации вариантных элементов метаязыка правоведения в сфере функционирования и фиксации является скобочная запись.
   В работе установлено, что семантическое варьирование терминов правоведения проявляется в форме лексико-семантического варьирования (полисемии) и в форме варьирования семантического объема одного и того же термина, связанного с одним и тем же специальным понятием. Варьирование семантического объема однозначного термина проявляется в виде понятийного полиморфизма (варьирование интерпретаций вербальных компонентов в составе терминологических дефиниций или структуре самих терминов) и амбисемии (варьировании текстовых дефиниций одного и того же термина). Особое место среди неоднозначных терминов занимают эврисемичные термины, соотносящиеся вследствие высокого уровня обобщенности своей семантики с неопределенным количеством денотатов.
   Определено, что основным типом семантического варьирования в сфере юриспруденции является варьирование семантики термина, соотносящегося с несколькими специальными понятиями, связанными отношениями смежности, то есть полисемия метонимического типа. К продуктивным типам многозначности относится и лексико-семантическая вариантность, обусловленная пониманием терминов правоведения в широком и узком смыслах, в негативном, позитивном, формальном или материальном аспектах.
   Текстовый анализ показал, что лексико-семантическая вариантность в сфере функционирования в основном реализуется в рамках МтКС “определение термина”, “уточнение содержания термина” и других. В реальных учебных и научных текстах разные МтКС переплетаются, дополняя одна другую и одновременно репрезентируя разные формы формальной и семантической вариантности терминов правоведения. Установлено, что в сфере фиксации наряду с традиционным (рубрицированным) представлением разных значений полисемичных терминов возможно включение разных ЛСВ в одну словарную статью без цифровых рубрик, но в сопровождении специальных помет или комментария, что является более характерным для специальных текстов.
   Проведенное исследование свидетельствует, что формальное и семантическое варьирование метаязыка юриспруденции обусловлено как возможным варьированием объекта описания – терминов законодательства, так и развитием самого метаязыка, необходимостью изучать, описывать и толковать нормы права в разных ракурсах, с разных точек зрения; сопоставлять и анализировать разные правовые системы; разрабатывать теорию права в рамках разных направлений, школ и концепций. Вариативность плана выражения и плана содержания в этом случае является показателем разноаспектного научного изучения юридических понятий, свидетельством динамичности терминосистемы правоведения, отсутствия застоя в процессе познания.
   Ключевые слова: вариант, вариантность, метаязык юриспруденции (правоведения), метатекстовая коммуникативная ситуация, юридический термин, сфера функционирования, сфера фиксации.

Nezhenets E. V. The Variation of Russian Terms of Jurisprudence in Systematic and Communicative-pragmatic Aspects. – Manuscript.

Dissertation to be registered for the Degree of Candidate of Sciences in speciality 10.02.02. – Russian language. – Dnipropetrovsk National University. Dnipropetrovsk, 2003.

   The proposed dissertation is devoted to the research of types of variation of terms of jurisprudence and ways of their representation in the sphere of functioning and fixation. In the work on the basis of systematic and communicative-pragmatic approaches it is determined that variation of form as well as variation of semantic is taken place in the metalanguage of jurisprudence. The main varieties of formal variants in paradigmatic and syntagmatic aspects are investigated here. It is also elucidated that variation of semantic of law terms is manifested as lexico-semantic variation (polysemy) or as variation of volume of one and the same term (conceptual polymorphism, ambysemy, evrysemy). The productive varieties of polysemantic and polymorphic of law terms and the reasons of these phenomena in the sphere of terminolexics are marked and examined. It is grounded in this work that variation of any kind is represented in the fragments of special text functionally and pragmatically stipulated. These fragments received the name of metatextual communicative situations (MCS). The types of MCS related to the metalanguage are assigned and the ways of representation of variants of terms in educational-scientific texts and terminological dictionaries are analyzed.
   It is indicated in the research that the variation of plan of expression in cognitive aspect and plan of maintenance are examined as a result of diversified scientific studying of law notions which certify about the dynamic of law terminosysteme and absence of stagnation in the process of cognition.
   Key words: variant, variation, metalanguage of jurisprudence (law), metatextual, communicative situation, law term, sphere of functioning, sphere of fixation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net