Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства

Анотації 

Варго О.М. Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. - Харків, 2006.

   Дисертаційне дослідження присвячено проблемі екологічної свідомості і можливості в процесі її розвитку становлення екологічного суспільства. У роботі здійснено соціально-філософський аналіз поняття “екологічна свідомість”, яка розглядається в широкому і вузькому сенсі слова; проаналізовано динаміку екологічної свідомості від стародавніх міфів до сучасності, що дозволило запропонувати етапи розвитку суспільства залежно від сформованих в них типів екологічної свідомості та показати, як поступово людина і суспільство відчужувалися від живої природи. На основі аналізу стану екологічної свідомості в трьох основних типах сучасної цивілізації: країнах європейського типу, традиційних суспільствах Південно-Східної Азії і країні, що трансформується (на прикладі України), – розглянуто можливість створення екологічного суспільства. Зазначається, що для сучасної України доцільним є використання для формування екологічного суспільства своєрідного українського менталітету, спрямованого на природу. У той же час екологічне суспільство залишається суспільством майбутнього, що можливо стане результатом злиття західноєвропейської науки і раціоналізму, а також властивого для світогляду традиційного сходу уважного ставлення до природи.
   Ключові слова: екологічна свідомість, типи екологічної свідомості, екологічне суспільство, екологічно-проблемне суспільство, типи екологічної свідомості, екологічний світогляд, навколишнє середовище, захист навколишнього середовища.

Варго А.Н. Экологическое сознание как условие становления экологического общества. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории.– Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.- Харьков, 2006.

   Диссертационное исследование посвящено проблеме экологического сознания и возможности в процессе его развития становления экологического общества. В работе осуществлен социально-философский анализ категории “экологическое сознание”, анализируется необходимость пересмотра классической интерпретации данного понятия с целью расширения и уточнения его содержания. В качестве основополагающей идеи рассматривается возможность формирования в обществе экологического сознания в широком смысле слова, идеи которого в настоящее время являются в основном принадлежностью индивидуального сознания, как возможности становления экологического общества.
   Анализ развития экологического сознания от древних мифологических форм до современного состояния позволил предложить типологию обществ в зависимости от сформировавшегося в них экологического сознания. Это промышленное общество (заинтересованный и тревожный типы сознания), экологически-проблемное общество (приспособительный, объединительный типы сознания) и экологическое общество (экофильный тип сознания).
   В диссертационной работе рассмотрены предпосылки, влияющие на формирование экологического сознания (социально-политические, материально-природные и личностные). Также предложена вероятностная модель развития общества, показывающая невозможность дальнейшего развития цивилизации по пути неконтролируемого роста потребностей.
   На основе теоретического анализа и обобщения данных социологических исследований рассмотрено состояние экологического сознания в трех типах современной цивилизации: Западной Европы и США, традиционных обществ Юго-Восточной Азии и трансформирующейся стране (на примере Украины). Рассмотрены тенденции развития этих обществ с точки зрения возможности их перехода в экологическое. Отмечается, что ни одно из современных типов общественных устройств не сочетает в себе черт, необходимых для становления экологического общества.
   Переходные этапы развития общества, как правило, отмечены не только стремлением к обновлению во всех сферах жизни, но и к смене мировоззрения. Трансформация украинского общества не исключение. Для Украины переход к экологическому обществу может быть связан с использованием положительных наработок в законодательной, электоральной и технологической сферах, свойственных западноевропейскому обществу и своеобразного украинского менталитета направленного на природу. Для этого потребуется перейти от общества нерационального потребления к альтернативному типу цивилизации, базирующемуся на самоограничении, которое, чтобы быть действенным, должно основываться не на принуждении, а на сознательном волеизъявлении.
   Диссертационная работа ставит своей целью привлечь внимание к проблеме, экологизации сознания, которая хотя и рассматривается в социально-философских исследованиях, но не в плане становления на ее основе экологического общества. Научные результаты работы могут служить для дальнейшего исследования проблем экологизации сознания, социальных представлений об экологическом обществе.
   Ключевые слова: экологическое сознание, типы экологического сознания, экологическое общество, экологически-проблемное общество, экологический тип личности, экологическое мировоззрение, окружающая среда, защита окружающей среды.

Vargo А.N. Ecological consciousness as a condition of ecological society realization . - Manuscript.

Thesis for a Candidate Philosophy degree in speciality 09.00.03 - social philosophy and philosophy of history .- the Kharkov University of Air Forces named after Ivan Kozhedub. - Kharkov, 2006.

   The dissertation research is devoted to a problem of ecological consciousness and opportunity during its development of ecological society realization. In job the social - philosophical analysis of a concept "ecological consciousness" is carried out which is considered in a wide and narrow sense of a word; dynamics of ecological consciousness from ancient myths up to modernity is analysed, that has enabled to offer stages of development of a society depending on the types, generated in them, an ecological consciousness and to show, as gradually man and society were alienated from an alive nature. On the basis of the analysis of a condition of ecological consciousness in three basic types of a modern civilization: the countries of the European type traditional societies of Southeast Asia and country, which is transformed (for example of Ukraine), - the opportunity of creation of an ecological society is considered. It is marked, that for modern Ukraine expedient use for formation of an ecological society of original Ukrainian mentality directed on a nature is. At the same time ecological society remains by a society of the future, which becomes possible by result of merge of the West-European science and rational, and also traditional east, inherent in outlook, of the valid attitude to a nature.
   Key words: ecological consciousness, types of ecological consciousness, ecological society, ecological-problem society, ecological type of the person, ecological outlook, environment, protection of an environment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net