Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України

Анотації 

Ніжинська І.С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2003.

   Дисертація присвячена аналізу правового інституту відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі ОВС України.З'ясовуються актуальні проблеми компенсації шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі ОВС України, галузевої природи цих правовідносин, досліджуються конкретні проблеми та перспективи розвитку інституту відшкодування такої шкоди. Формулюються і пропонуються рекомендації по удосконаленню законодавчої регламентації і компенсації шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі ОВС України.
   У дисертації обґрунтовується правова сутність обов’язку держави по відшкодуванню шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі ОВС України; визначення джерел формування державних коштів, за рахунок яких проводиться відшкодування.
   Автор досліджує і вносить пропозиції щодо вдосконалення інституту правовідносин, що виникають в результаті відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі ОВС України, визначення її мінімального розміру.
   У роботі також обґрунтовується необхідність розширення переліку підстав відшкодування, вносяться інші пропозиції щодо змін чинного законодавства.
   Ключові слова: відшкодування шкоди, незаконні дії, службові особи, органи дізнання та досудового слідства, вина, розмір відшкодування.

Нижинская И.С. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями служебных лиц дознания и досудебного следствия в системе органов внутренних дел Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины. – Киев, 2003.

   Диссертация посвящена анализу правового института возмещения вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников органов дознания и досудебного следствия в системе органов внутренних дел Украины (далее – ОВД Украины).
   Анализируя решения государственных органов, которые исследуют причины нарушения законов, совершаемые служебными лицами органов дознания и досудебного следствия в системе ОВД Украины, учитывая конкретные случаи таких нарушений в практике этих органов, автор классифицирует причины возникновения рассматриваемых правонарушений.
   Диссертант отмечает сложность вопроса правовой природы этих отношений. Необходимость определения правовой природы отношений по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями служебных лиц судебно-следственных органов, вызвана тем, что среди юристов-учёных нет единого мнения по этому вопросу. Автор считает, что определить правовую природу отношений - значит найти их существенные, общие для данного вида отношений признаки, по которым они относятся к той или иной отрасли права.
   В диссертации определяются актуальные проблемы компенсации вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников органов дознания и досудебного следствия в системе ОВД Украины, исследуются конкретные проблемы и перспективы развития института возмещения такого вреда. Автор обращает внимание на общие основания ответственности за причинение вреда, на специфику данной ответственности и формы её проявления; поддерживает мнение о том, что принимая на себя ответственность за невинные действия служащих органов дознания и досудебного следствия, государство осознаёт свою вину за нарушение конституционных прав граждан. Осуществляя правоохранительную деятельность, государство берёт на себя ответственность за риск наступления отрицательных последствий.
   В диссертации обосновывается правовая сущность обязанности государства по возмещению вреда, причинённого незаконными действиями сотрудников органов дознания и досудебного следствия в системе ОВД Украины; необходимость определения источников государственных средств, за счёт которых производится возмещение.
   Автор формулирует и предлагает рекомендации по усовершенствованию законодательной регламентации и компенсации вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников органов дознания и досудебного следствия в системе ОВД Украины.
   Автор исследует и вносит предложения, касающиеся усовершенствования института правоотношений, которые возникают в результате возмещения морального вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников органов дознания и досудебного следствия в системе ОВД Украины, определения его размера.
   В работе также обосновывается необходимость расширения перечня оснований возмещения, и вносятся конкретные предложения, касающиеся изменений действующего законодательства.
   Диссертант считает важным моментом права на возмещение морального вреда, причинённого незаконными действиями органов дознания и досудебного следствия милиции, возмещение денежного эквивалента нарушенному личному нематериальному благу гражданина, точнее - сам вопрос о возможности компенсации причинённого морального вреда. Компенсацию морального вреда следует разграничивать с взысканием дополнительных затрат в случае возмещения морального вреда. Право на возмещение морального вреда возникает независимо от самого возмещения этого вреда.
   В ходе исследования предлагается дополнить Закон Украины от 1 декабря 1994 года нормой, предусматривающей право регресса со стороны государства к служебным лицам правоохранительных органов, причинившим вред.
   Ключевые слова: возмещение вреда, органы дознания и досудебного следствия, незаконные действия, вина, размер возмещения.

Nizhynska I.S. Damages, caused by unlawful actions of inquiry and pre-trial investigation in police of Ukraine. Manuscript.

The dissertation for the Ph.D. degree of law on speciality 12.00.03. – Civil Law and Civil Proceeding; Family Law; International Private Law. – V.M.Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2003.

   This thesis is dedіcated to the issues of damages, caused by unlawful actions of inquiry and pre-trial investigation in police. The unlawful actions of inquiry and pre-trial investigation formed the basis of the right on compensation. So, this constitutional norm is directed on the protection of the citizens of Ukraine, which were victims of police abuse.
   According to the Ukrainian Constitution, Civil Code & Law, every person, who is a victim of unlawful actions of inquiry and pre-trial investigation in police has a right on the financial and moral compensation for damages at the expense of the State budget.
   Presently the civil law of Ukraine pays much attention for the concept “moral damage”, because it’s an innovation in Ukrainian Law. There is no definition of “moral damage” in the Ukrainian legislation.
   There are no monographs on this topic in our country. The main aspects of this problem discussed by Ukrainian civilists, but new legislation posit new questions.
   There is a proposition to analyze of legal norms, by which order and conditions of such damages are provided, in the dissertation.
   So, the research report objectives are removal of the gaps in the legislation about the damages, caused by unlawful actions of inquiry and pre-trial investigation in police.
   Key words: damages, unlawful actions, inquiry and pre-trial investigation, State Budget, legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net