Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення

Анотації 

Нагорний О.П. Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертація представляє собою комплексне дослідження правових норм, які визначають гарантії законності у сфері адміністративної діяльності міліції.
   В роботі розглядаються теоретичні та практичні питання, пов'язані теоретико-правовим аналізом таких категорій, як законність і правова гарантія; визначено характерні їх ознаки; сформульовано поняття правових гарантій законності в сфері адміністративної діяльності міліції; розглянуто зміст і цільове призначення даних гарантій; проаналізовано діючі правові норми, які визначають гарантії законності в сфері адміністративної діяльності міліції; здійснено наукову класифікацію гарантій законності в даній сфері суспільних відносин і розкрито специфічні особливості виділених груп; розкрито механізм реалізації правових гарантій суб'єктами і (співробітниками міліції, громадянами й іншими особами) правовідносин у сфері адміністративної діяльності міліції; проаналізовано основні форми реалізації гарантій суб'єктами правовідносин у цій сфері; вироблено конкретні пропозиції і рекомендації з удосконалення правових гарантій законності в сфері адміністративної діяльності міліції.
   Проблема розглянута у контексті положень Європейського кодексу поліцейської етики.
   Ключові слова: законність, її механізм, засоби та гарантії, адміністративна діяльність міліції, реформування Міністерства внутрішніх справ України.

Нагорный А.П. Законность в административной деятельности органов внутренних дел и пути ее усовершенствования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Исследование представляет собой комплексное исследование правовых норм, определяющих гарантии законности в деятельности милиции. Она также определяется современной постановкой проблемы, исследованием новых идей и тенденций развития отношений в административной деятельности милиции и направлений усовершенствования законодательства.
   В работе рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные теоретико-правовым анализом таких категорий, как законность и правовая гарантия; определены характерные признака; сформулированы понятия правовых гарантий законности в сфере административной деятельности милиции; рассмотрено содержание и целевое назначение данных гарантий; проанализированы действующие правовые нормы, определяющие гарантии законности в сфере административной деятельности милиции; осуществлена научная классификация гарантий законности в данной сфере общественного отношения и раскрыты специфические особенности выделенных групп; раскрыт механизм реализации правовых гарантий субъектами и (сотрудниками милиции, гражданами и другими лицами) правоотношений в сфере административной деятельности милиции; проанализированы основные формы реализации гарантий субъектами правоотношений в этой сфере; выработаны конкретные предложения и рекомендации по усовершенствованию правовых гарантий законности в сфере административной деятельности милиции.
   Автор в процессе исследования пришел к выводу, что содержание административной деятельности милиции, по нашему мнению, составляют не только административно-правовые отношения, складывающиеся в ходе повседневной непосредственной охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности (внешняя деятельность), но и развивающся внутри органов милиции в процессе организации практического решения этих задач (внутриорганизационная деятельность).
   Концептуальные основы реформирования МВД Украины непосредственно вытекают из положений, выдвинутых Европейским кодексом полицейской этики, принятого в грудные 2001 года Комитетом министров Совета Европы.
   Целью и задачами данной работы есть исследования конкретных правовых норм, которые определяют гарантии законности в сфере административной деятельности милиции, содержание и виды данных гарантий, особенности, характерные признаки и основные формы их реализации, а также разработка научно обоснованых предложений правового характера по усовершенствованию указанных гарантий законности в сфере анализируемой деятельности милиции.
   Объектом исследования выступают общественное отношение в сфере управления, которые возникают в связи с административной деятельностью милиции относительно обеспечения правовых гарантий законности.
   Предметом изучения стали правовые нормы, которые непосредственно определяют гарантии законности в рассмотренной сфере, механизм и формы их реализации, а также пути их усовершенствования и улучшения. Они представляют собой юридическое сложное, комплексное явление, которое характеризуется качественной определенностью, характерными признаками и специфическими чертами.
   В результате проведенного исследования сформулирован ряд положений, которые отличаются научной новизной и имеют важное теоретическое и практическое значения:
   - определено место правовых гарантий законности в сфере административной деятельности милиции в общей системе гарантий законности;
   - уточнены характерные признаки правовых гарантий законности в анализируемой сфере деятельности;
   - выработана научно-теоретическая конструкция понятия “правовые гарантии законности в административной деятельности милиции”;
   - обобщена научная классификация юридических гарантий законности в данной сфере;
   - разработан механизм реализации правовых гарантий законности, в административной деятельности милиции и его элементы;
   - обновлен формы реализации гарантий законности всеми субъектами правоотношений в рассмотренной сфере деятельности;
   - выработаны конкретные предложения по усовершенствованию правовых норм, которые закрепляют гарантии законности в административной деятельности милиции.
   Ключевые слова: законность, ее механизм, средства и гарантии, административная деятельность милиции, реформирование Министерства внутренних дел Украины.

Nagornyi O.P. Legality in the administrative activity of the organs of internal affairs and ways of its improvement – Manuscript.

Dissertation for the degree of a Candidate of Law 12.00.07- Management Theory; Administrative Law and Proceedings; Finance Law; Information Law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, 2003.

   The Dissertation represents complex research of the law norms, which designate the guarantees of legality in the sphere of administrative activity of militia.
   Theoretical and practical aspects combined with theoretical and legal analyses of such categories as legality and legal guarantee with their main characteristics are used in the work, the meaning of legal guarantee of legality in the sphere of administrative activity of militia is formulated, meaning and destination of these guarantees is analyzed too; functioning law norms, which determinate guarantees in the sphere of administrative activity of militia is analyzed; scientific classification of legality of guarantees in this sphere of social relations is done and specific features of outlined groups are made; the mechanism of the realization of law guarantees of the subjects ( militiamen, citizens and others ) and law relations in the sphere of administrative activity of militia is determined; the main forms of realization of the guarantees of the subjects of law relations in this sphere are analyzed; the specific proposals and recommendations in improvement of the law guarantees in the sphere of administrative activity of militia are made too.
   Key words: legality, guarantees, administrative activity of militia.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net