Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Анотації 

Наден О.В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2003.

   Дисертація присвячена проблемам звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів. Розглядаються загальні питання механізму правового регулювання такого звільнення, досліджуються його передумови, підстави та кримінально-правові наслідки. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень чинного кримінального законодавства України та практики його застосування.
   Ключові слова: наркотичні засоби, психотропні речовини, аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсори, звільнення від кримінальної відповідальності, спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності, добровільна здача наркотичних засобів.

Наден Е.В. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена проблемам уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения наркотических средств, в частности такому уголовно-правовому средству, как освобождение от уголовной ответственности.
   В разделе 1 исследуются теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. В подразделе 1.1. рассматриваются общие вопросы противодействия наркотической преступности и формулируется вывод о том, что уголовно-правовые средства являются крайним средством в системе правовых мер противодействия преступности. Далее автор приходит к выводу, что уголовно-правовыми средствами противодействия наркотической преступности являются возложение уголовной ответственности на лицо, совершившее преступление, и освобождение его от таковой (подраздел 1.1.). В подразделе 1.2. исследуется система предусмотренных действующим УК Украины оснований освобождения от уголовной ответственности и указывается место в этой системе специальных видов освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных частью 4 статьи 307, частью 4 статьи 309 и частью 4 статьи 311 УК. Данные основания освобождения от уголовной ответственности характеризуются как специальные, императивные, безусловные и субъективные основания освобождения от уголовной ответственности. В подразделе 1.3. исследуются вопросы механизма правового регулирования специальных видов освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного обращения наркотических средств. В частности, в пункте 1.3.1. произведена характеристика уголовно-правовых норм, регулирующих такое освобождение, как разновидности поощрительных норм уголовного права и определена их структура. По мнению диссертанта, данные нормы состоят из двух элементов: гипотезы (описывающей предпосылку и основание освобождения от уголовной ответственности) и диспозиции (устанавливающей обязанность государства освободить лицо от уголовной ответственности при наличии предпосылок и оснований к этому). В пункте 1.3.2 анализируются правоотношения, складывающиеся между лицом, совершившим преступление в сфере незаконного обращения наркотических средств, и государством, как до, так и после возникновения основания для освобождения такого лица от уголовной ответственности.
   В разделе 2 исследуются прикладные вопросы освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление в сфере незаконного обращения наркотических средств. В подразделе 2.1. на основе анализа высказанных в науке суждений и положений действующего УК Украины диссертант приходит к выводу о необходимости разграничения понятий “предпосылки”, “основания” и “условия” освобождения от уголовной ответственности. При этом под предпосылкой понимается совершенное лицом преступление, за которое оно подлежит освобождению от уголовной ответственности; под основанием – позитивное посткриминальное поведение лица, которое влечет освобождение его от уголовной ответственности; под условием – требование к дальнейшему (после освобождения) поведению лица, от соблюдения или несоблюдения которых зависит окончательность освобождения его от уголовной ответственности. В подразделе 2.2. исследуются предусмотренные действующим УК Украины предпосылки освобождения от уголовной ответственности, производится детальное описание их юридических признаков и в итоге формулируется вывод о необходимости дальнейшего их расширения. После этого исследуются основания освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного обращения наркотических средств. Так, в подразделе 2.3. определяются понятие и признаки добровольной сдачи наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; содействия раскрытию преступлений, связанных с их незаконным обращением; указания источника их приобретения (часть 4 статьи 307, часть 4 статьи 311 УК Украины). В подразделе 2.4. определяются понятие и признаки добровольного обращения в медицинское заведение и начала лечения от наркомании как основания освобождения от уголовной ответственности (часть 4 статьи 309 УК Украины). Завершается раздел подразделом 2.5., в котором рассматривается уголовно-правовое значение освобождения лица от уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного обращения наркотических средств. Утверждается, что для применения норм различных институтов Общей части уголовного права такое значение может быть позитивным либо негативным.
   По итогам диссертационного исследования сформулированы выводы и предложения, касающиеся усовершенствования как уголовного законодательства Украины в части регулирования освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в сфере незаконного обращения наркотических средств, так и практики его применения.
   Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, аналоги наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоры, освобождение от уголовной ответственности, специальные виды освобождения от уголовной ответственности, добровольная сдача наркотических средств.

Olena V. Naden. Special kinds of clearing from the criminal liability for crimes in sphere of the illegal manipulation with narcotic means, psychotropic substances, their analogues and precursors. – Manuscript.

Thesis for PhD in law degree in the field 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary Law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to problems of clearing from the criminal liability for crimes in sphere of the illegal manipulation with narcotic means. The general questions of the mechanism of legal regulation of such clearing are considered; its preconditions, bases and legal consequences are investigated. The offers on improvement of the appropriate rules of Criminal Code of Ukraine and practice of their application are formulated.
   Keywords: narcotic means, psychotropic substances, analogues of narcotic means and psychotropic substances, precursors, clearing of the criminal liability, special kinds of clearing from the criminal liability, voluntary delivery of narcotic means.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net