Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні

Анотації 

Надрага В.І. Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02. - механізми державного управління. -Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2003.

   У дисертації досліджено взаємодію владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні в період 1991-2003 рр., проаналізовано стан наукової розробки теми, уточнено зміст категорій і питань, що становлять сутність особливості теорії державного управління в системі владно-партійної і громадської взаємодії, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід організації ліберально-демократичного державного управління, охарактеризовано стан владно-суспільних взаємодій в умовах протистояння і уповільненого розвитку громадянського суспільства в Україні, обґрунтовано необхідність взаємодії як засобу підвищення ефективності управління, запропоновано для реалізації новітню адміністративно-ліберальну модель владних відносин, що вивірена на регіональному рівні.
   Ключові слова: поле взаємодії владних структур і політичних організацій; владні управлінські відносини; інформаційне поле і проблеми його правового забезпечення; співвідношення центральних і регіональних інтересів; громадянське суспільства, адміністративно-ліберальна модель; регіональне управління, особливості державного управління.

Надрага В.И. Взаимодействие властных структур, политических и общественных организаций как способ повышения эффективности управления на региональном уровне. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 - механизмы государственного управления. - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2003.

   В диссертации исследуются проблемы взаимодействия властных структур, политических и общественных организаций как способ повышения эффективности управления на региональном уровне.
   Осуществлен методологический анализ теоретических, научных, литературных источников, освещающих проблемы власти и политики.
   На основе исследований структурных характеристик и тенденций развития государственно-управленческих механизмов, принципов, функций и методов управления, используемых в процессе взаимодействия властных структур, политических партий и общественных организаций, основана все возрастающая необходимость изучения сущности коммуникативных отношений между субъектами власти и политики в контексте динамично изменяющихся социально-экономических и политических отношений в стране. Уточнена периодизация этапов формирования структуры власти в Украине в 1991-2003 гг. Использование базовых теоретико-методологических методов при изучении особенностей деятельности институтов власти и политики позволило автору определить роль органов государственной исполнительской власти, органов местного самоуправления в формировании позитивно ориентированных и применимых в конкретном регионе механизмов, обеспечивающих их взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями в целях обеспечения гражданского согласия. За счет последовательного использования общих научных методов изучения явлений и процессов управления, логических методов познания и эмпирических методов исследования доказано, что в государстве на всех его уровнях для полноценного осуществления задач и реализации соответствующих управленческих функций необходимо последовательно создавать различные дееспособные государственные и общественно-политические структуры, которые в совокупности составляют государственный механизм управления. Среди наиболее важных задач для периода реферирования общества выделено использование функций принятия управленческих решений по организации деятельности и функция сотрудничества с политическими партиями, общественными организациями и движениями, которая при ее системном, комплексном использовании государством позволяет формировать основу стабильности и расширяет базу гражданского общества. Применение метода сравнительного анализа и ситуационного метода при исследовании современного процесса управления позволило автору аргументировано изложить идеи о необходимости дальнейшего предложения разгосударствления в части государственных предприятий, важности исполнения требований законов на всех уровнях власти и общественной жизни, системной целенаправленной работы по формированию условий для реализации процедур, присущих демократическому обществу при разрешении социальных противоречий.
   Показано, что наименее разработанным аспектом в управленческой проблематике является взаимодействие как поле поиска способов повышения эффективности управления. Рассмотрены гражданское общество, менеджмент человеческих ресурсов, управленческие кадры в качестве специальных механизмов достижения взаимодействия властных структур, политических и гражданских организаций, выделены их структурные элементы конструктивной и деструктивной форм такого взаимодействия. Уточнены основные понятия теории государственного управления, в том числе - “органы региональной власти”, “взаимодействие в процессе управления”, “либерально-административное взаимодействие” как показатели уровня политического влияния субъектов управления в условиях реформирования украинского социума в общество с развитыми рыночными отношениями. При определении роли государственного управления в процессе трансформации раскрыты административные, правовые, социально-психологические методы повышения этой роли на всех уровнях, особенно на региональном. На основе научного анализа показаны принципы, в том числе децентрализации, ретроспективного анализа, группового комплексного планирования, при использовании которых совершенствование государственного управления приобретает все более конструктивные черты. Определены особенности позитивного социального поля в процессе осуществления распорядительской деятельности, четкой подчиненности нижестоящих органов вышестоящим, когда осуществляется взаимодействие властных структур, политических и общественных организаций в качестве комплиментарных связей. В работе предложены варианты решения конфликтных проблем, возникающих в связи с трансформационными преобразованиями в обществе, особенно в процессе поиска эффективных методов управления. В качестве положительного примера приводится административно-либеральная модель управления на региональном уровне. Показано, что именно такая модель, “горизонтальные” импульсы государственного управления объединяют субъектов деятельности на основе компромиссов и конструктивизма. Предложена также идея о том, что закономерности функционирования современного менеджмента человеческих ресурсов в жестком и в мягком его вариантах являются составляющей регионального менеджмента, в том числе и для управленческого персонала органов государственной власти. Изложен опыт работы народного депутата Верховной Рады Украины по использованию взаимодействия как основного базисного фактора достижения эффективности государственного управления в регионе.
   Ключевые слова: поле взаимодействия властных структур и политических организаций; властные управленческие отношения; информационное поле и проблемы его правового обеспечения; соотношение центральных и региональных интересов; гражданское общество; административно-либеральная модель; региональное управление, особенности государственного управления.

Nadraga V.I. Interaction of power structures, political organization as method of effectiveness increase of administration on the regional level. - Manuscript.

This is a dissertation for getting a scientific degree of the Candidate of state administration; specialty 25.00.02. - the mechanisms of state administration on the regional level. National academy of state administration under the President of Ukraine. - K, 2003.

   The author investigates interaction of power structures, political and public organization as a method of effectiveness incresse of administration on the period of 1991-2003, analyzes the condition of the scientific development of the subject, specifies the contents of categories and questions which compose essential peculiarities of the state administration theory in the system of authorial - party and civil interaction, generalizes native and foreign experience of organization of the liberal-democratic state of the power society interaction in the condition of confrontation and slow development of civil society in Ukraine, grands the necessity of interaction, as a method of effectiveness increase, suggests for realization, a new administrative-liberal model of power relations approved on the regional level.
   Key words: area of power structures and political organizations interactions; power administrative relations; information field and the problems of its legal security; correlation of the central and regional interests; civil cociety; administrative-liberal model, construction, polycentriciti, optimization, complementation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net