Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах

Анотації 

Негодченко В.О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

   У дисертації здійснено комплексне наукове дослідження проблеми діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів в сучасних умовах. Проаналізовано генезис кримінологічного вчення про попередження злочинів, його понятійний науковий апарат, рівні та заходи цієї діяльності.
   Досліджено сутність та правову природу діяльності щодо попередження злочинів, визначено суб’єкти профілактичної діяльності, їх класифікацію. Основну увагу приділено дослідженню теорії і практики правових та організаційних засад профілактичної діяльності МВС України та його структурних підрозділів: кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, органів досудового слідства та інших підрозділів. Розглянуто ефективність діяльності органів внутрішніх справ у попередженні злочинів.
   Внесено пропозиції щодо основних напрямів удосконалення правового регулювання та організаційної діяльності органів внутрішніх справ у попередженні злочинів, а також перспективи взаємодії з громадськістю у цій сфері.
   Ключові слова: попередження, діяльність, суб’єкти профілактики, злочинність, органи внутрішніх справ, ефективність, взаємодія.

Негодченко В.А. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению преступлений в современных условиях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2003.

   В диссертации осуществлено комплексное научное исследование проблемы предупреждения преступлений органами внутренних дел в современных условиях. Автором проанализированы основные положения криминологического учения о предупреждении преступлений. Особое внимание уделено исследованиям отечественных и зарубежных авторов относительно понятийного научного аппарата этого раздела криминологии. Анализ показывает, что проблема определения иерархии понятий остается дискуссионной, поэтому обосновывается позиция, согласно которой криминологи должны прийти к компромиссу относительно категориального аппарата (предупреждение, профилактика, предотвращение, пресечение и т.д.). В работе обосновывается понятие предупреждения преступлений, его уровни, виды и средства, определяется правовая база профилактической деятельности правоохранительных органов Украины.
   На основе изучения теории и практики рассматривается понятие правоохранительной деятельности и правоохранительных органов в Украине, поскольку законодательство не дает определения указанных категорий. Диссертант делает вывод о необходимости разработки и принятия Закона Украины “О правоохранительной деятельности”, который устранит указанные пробелы в сфере правоохранительной деятельности. В работе рассматриваются основные признаки, характеризующие понятие правоохранительного органа. На основе анализа законодательства, регулирующего предупреждение преступлений и других правонарушений, делается вывод относительно субъектов профилактической деятельности и предлагается их научная классификация. В диссертации исследуется правовая база системы правоохранительных органов. Среди правоохранительных органов основное внимание уделяется правовым и организационным основам деятельности органов внутренних дел и их структурных подразделений по предупреждению преступлений: криминальной милиции, милиции общественной безопасности, досудебного следствия.
   На основе анализа статистических данных, изученных уголовных дел и других материалов рассматриваются потенциальные профилактические возможности подразделений и служб криминальной милиции, милиции общественной безопасности и досудебного следствия органов внутренних дел, обобщается положительный опыт их работы и указываются имеющиеся недостатки.
   В исследовании самостоятельно рассматривается вопрос об эффективности деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью и профилактической деятельности милиции. Рассматриваются недостатки в работе органов внутренних дел, которые обуславливают латентную преступность. Обобщается положительный международный опыт определения критериев эффективности работы милиции (полиции) в борьбе с преступностью, приводятся система конкретных показателей для ее оценки (раскрываемость преступлений, реагирование на преступления, рецидив преступлений, экономия ресурсов, мнения населения о качестве правоохранительной деятельности и другие факторы).
   Отдельный раздел диссертационного исследования посвящен основным направлениям совершенствования деятельности органов внутренних дел в предупреждении преступлений. Вносятся предложения по законодательному регулированию и нормативно-правовой регламентации профилактической работы органов внутренних дел, рассматриваются организационные формы этой деятельности.
   На основе изучения законодательства, нормативно-правовых актов, существующей практики и социологических исследований проводится анализ современных проблем дальнейшего укрепления взаимодействия милиции с населением и улучшения имиджа работника органов внутренних дел.
   Вносятся предложения по совершенствованию законодательной базы профилактической деятельности, разработке концепции и программы борьбы с преступностью и предупреждением преступлений, предлагается принятие ведомственных нормативных актов, регулирующих профилактическую деятельность.
   Ключевые слова: предупреждение, деятельность, субъекты профилактики, преступность, органы внутренних дел, эффективность, взаимодействие.

Negodchenko V.O. Internal affairs organs activity on crimes prevention in the modern conditions. – Manuscript.

The thesis for PhD degree on law and jurisprudence by specialty 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary Law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2003.

   The thesis complex scientific research on the problem of the internal affairs organs activity on crimes prevention in the modern conditions was carried out. Prevention crimes criminological theory genesis, its notional scientific apparatus, levels and ways of this activity was analyzed.
   The essence and legal origin of an activity on crimes prevention was investigated, the subjects of preventive activity and their classification were determined. The great attention was paid to the investigation of the theory and practice of the legal and organizational basis of the preventive activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and its departments: criminal militia, militia of community order defense, organs of preliminary inquiry and others. The effectiveness of the internal affairs organs activity on crimes prevention was regarded.
   The propositions on the main directions of the legal regulation and organizational activity of the internal affairs organs on crimes prevention were submitted and the community cooperation perspectives in this sphere were determined.
   Key words: prevention, activity, subjects of preventive activity, criminality, internal affairs organs, effectiveness, cooperation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net