Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Парадигмально-тематичні трансформації екологічних досліджень: методологічний аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Парадигмально-тематичні трансформації екологічних досліджень: методологічний аспект

Анотації 

Задубрівська О.М. Парадигмально-тематичні трансформації екологічних досліджень: методологічний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

   У дисертаційному дослідженні з позицій нового, сформульованого й обґрунтованого автором парадигмально-тематичного аналізу, заснованого на синтезі головних методологічних настанов концепцій Т.Куна і Дж.Холтона, здійснено реконструкцію історії розвитку методології екологічної науки, охарактеризовано її сучасний стан і перспективи подальшого розвитку.
   Проаналізовано три найбільш поширені в екології парадигми – геккелівсько-дарвінівську, системну та новітню, а також ті наскрізні методологічні теми, які виявилися базисними в процесі формування та застосування цих парадигм: еволюціонізм, редукціонізм, холізм. Значна увага приділяється проблемі входження синергетичних ідей у сучасну екологію та проблемі людиномірності екологічної науки.
   Стверджується, що результатом півторастолітнього розвитку екологічної науки став перехід від спрощеної механістично-моністичної картини екологічної реальності до ціннісно зумовленої, в якій екологічний світ постає багатовимірним, непередбачуваним, сповненим життям та людиномірним.
   Ключові слова: еволюціонізм, екологія, людиномірність, методологія, парадигма, парадигмально-тематичний аналіз, редукціонізм, синергетика, тема, холізм.

Задубривская О.М. Парадигмально-тематические трансформации экологических исследований: методологический аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальносты 09.00.09 – философия науки. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

   В диссертационном исследовании с позиций нового, сформулированного и обоснованного автором парадигмально-тематического анализа, основанного на синтезе основных методологических установок концепций Т.Куна и Дж.Холтона, осуществлено реконструкцию истории развития методологии экологической науки, охарактеризовано ее современное состояние и перспективы дальнейшего развития.
   Автор считает, что парадигмально-тематический анализ позволяет оценивать историю и давать прогнозы относительно тенденций развития методологии любой научной дисциплины, в том числе и экологии, исследовать причины и механизмы создания нового знания, формирования и смены парадигм. Кроме того, парадигмально-тематический анализ может успешно применятся для исследования глубинных оснований общности гуманитарного и естественнонаучного знания, что в контексте развития экологической науки особенно важно.
   Темы лежат в основании любой парадигмы, они являются фактором ее формирования и развития. Изменения в тематической структуре приводят к парадигмальным изменениям. Но, принимая во внимание, что число тем ограничено и сумму всех тем можно рассматривать как определенный инвариант, в некоторых случаях наблюдается изменение парадигм без радикального изменения всего тематического комплекса. Вместо этого происходит только замена доминантной темы. Анализируя тематическую структуру предыдущих тем и приходящих им на смену, даже в периоды масштабных революций, часто получаем возможность находить в науке непрерывности и константы, открывать относительно устойчивые структуры, воссоздающиеся в изменениях, квалифицируемых как революционные.
   Автор считает что результаты систематизации и обобщения публикаций ведущих отечественных и зарубежных исследователей, а также собственных исследований с использованием парадигмально-тематического анализа дают возможность утверждать, что в экологии можно выделить три парадигмы – геккелевско-дарвиновскую, системную и новейшую (синергетическую). В методологии этих парадигм системоформирующими факторами являются следующие методологические темы: редукционизм, холизм (ирредукционизм), эволюционизм, самоорганизация, дополнительность. Редукционизм и эволюционизм – это ведущие темы геккелево-дарвиновской парадигмы. Для системной парадгмы свойственно доминирование методологической темы холизма (ирредукционизма) и почти полное отсутствие внимания к теме эволюционизма. Методология новейшей экологии строится на темах холизма, саоорганизации, эволюционизма, дополнительности.
   Автор утверждает, что итогом полуторастолетнего развития экологической науки явился переход от упрощенной механистически-монистичной картины экологической реальности, равнодушной к существованию человека, к аксиологизированной картине, в которой экологический мир предстает как многомерный, непредсказуемый, действительно наполненный жизнью и человекоразмерный. Методология современной экологии строится уже исходя из того, что приоритетной задачей является проблема сохранения жизни в мире, являющемся скорее хаосом, чем космосом, в мире, где человеческий интеллект больше не рассматривается как всесильный. Таким образом, перед философией экологии появляется множество новых задач, среди которых – анализ эвристического потенциала синергетики и определение границ ее применения в экологии, исследование процессов аксиологизации методологии экологии и т.д.
   Ключевые слова: методология, парадигма, парадигмально-тематический анализ, редукционизм, синергетика, тема, холизм, человекоразмерность, эволюционизм, экология.

Zadubrivska O.M. The Paradigm-Thematic Transformations of Ecological Investigations: the Methodological Aspect. – Manuskript.

Candidate thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Philosophical Sciences in specialty 09.00.09 – philosphy of science. – Chernevtsi National University by Juriy Fedcovich.

   In the dissertation thesis the general vector of paradigm-thematic transformations of the ecological science in the scientific process is described by means of reconstruction of the history of development of ecological science methodology on the basis of paradigmatic (T.Kuhn) and thematic (J.Holton).
   The author marks out and investigates three paradigms of ecology: the Heckel-Darvin paradigm, the system paradigm and the newly one. The fallowing themes are distinguished: evolutionism, reductionism, holism. A great attention is paid to the problem of integration of the synergetic ideas into the modern ecology, as well as to the problem of human dimension of the ecological science.
   As a result of more than hundreds years of development of the ecological science there took place a shift from the simplified mechanistic-monistic picture of the ecological reality, which is indifferent to the existence of man, to the axiologized picture in which the ecological world is many-dimensional, unpredictable, really full of life and has a human dimension.
   Key words: ecology, evolutionism, holism, human dimension of ecology, methodology, paradigm, paradigm-thematic analysis, reductionism, synergetic, themes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Парадигмально-тематичні трансформації екологічних досліджень: методологічний аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net