Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми

Анотації 

Орлеан А.М. Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

   Дисертація висвітлює комплекс питань теоретичного і практичного характеру, пов’язаних з криміналізацією торгівлі людьми та юридичним аналізом складу злочину, передбаченого ст. 149 КК. Досліджено історію формування правового поняття торгівлі людьми та світовий досвід встановлення кримінальної відповідальності за діяння, пов’язані з цим явищем, розроблено удосконалене та уніфіковане визначення торгівлі людьми, котре може бути закладене в основу як національного, так і міжнародного понять торгівлі людьми. Проаналізовано сучасний стан торгівлі людьми в Україні, причини та умови існування цього явища. Велику увагу приділено розгляду підстав та принципів криміналізації торгівлі людьми. В роботі проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину “торгівля людьми”. На підставі отриманих в ході дослідження результатів, розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми.
   Ключові слова: торгівля людьми, работоргівля, купівля-продаж людини, оплатна передача (отримання) людини, незаконна угода стосовно людини, незаконне використання людини.

Орлеан А.М. Социальная обусловленность криминализации и уголовно-правовая характеристика торговли людьми. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2003.

   В диссертации освещается комплекс вопросов теоретического и практического характера, связанных с криминализацией торговли людьми и юридическим анализом состава преступления, предусмотренного в ст. 149 УК.
   Исследуется история формирования правового понятия торговли людьми и мировой опыт установления уголовной ответственности за деяния, связанные с торговлей людьми. Обобщив и систематизировав закреплённые в различных правовых и научных определениях признаки торговли людьми, диссертант разрабатывает унифицированное определение торговли людьми, которое предлагает положить в основу национального и международного понятий торговли людьми.
   На основании последних статистических данных и результатов социологических исследований освещается состояние торговли людьми в Украине. Обосновывается вывод об опасной динамике и высокой степени латентности этого преступления. Анализируются причины и условия существования торговли людьми в Украине. Аргументируется вывод о невозможности нейтрализации данных причин и условий без установления уголовно-правового запрета торговли людьми.
   В работе изучаются основания и принципы криминализации торговли людьми. Отмечается, что для эффективного противодействия этому явлению, его криминализация была крайне необходимой. Однако установление уголовно-правового запрета проведено с нарушением некоторых принципов криминализации, что повлияло на качество нормы, запрещающей торговлю людьми. Отмечается, что международное обязательство Украины криминализировать наиболее общественно опасную разновидность торговли людьми – работорговлю не было реализовано в полном объеме, поскольку в уголовном законе за неё не установлена повышенная ответственность.
   В диссертационном исследовании приводятся аргументы в пользу того, что основным непосредственным объектом торговли людьми является общественная нравственность. В связи с этим предлагается перенести уголовно-правовую норму, запрещающую торговлю людьми в раздел ХІІ Уголовного кодекса Украины “Преступления против общественного порядка и нравственности”.
   Предметом торговли людьми признаётся человек, несмотря на мнимую неэтичность данного тезиса. Обосновывается необходимость расширить привычные для уголовного права представления о моменте начала жизни человека, и, соответственно, о моменте с которого он подпадает под защиту уголовного закона. Такой шаг обусловлен необходимостью защитить человеческие плоды от торговли ими. В работе аргументируется позиция, согласно которой изъятие из утробы матери в какой-либо форме плода, способного к выживанию в воздушной среде (например, кесарево сечение), автоматически свидетельствует о рождении ребёнка, после чего последний подпадает под защиту уголовного закона.
   Анализируются различные варианты научного толкования ст. 149 Уголовного кодекса Украины, освещаются причины противоречивости таких толкований. Обосновывается наиболее оптимальный взгляд на структуру данной нормы. Автор доказывает, что в ст. 149 Уголовного кодекса закреплены три формы торговли людьми: а) продажа человека; б) иная оплатная передача человека; в) осуществление в отношении человека какого-либо иного незаконного соглашения, связанного с перемещением его через государственную границу Украины для последующей продажи или иной передачи. Подробно рассматривается каждая из этих форм. Приводятся аргументы в пользу того, что конечная цель торговли людьми (сексуальная эксплуатация, использование в порнобизнесе, эксплуатация труда и т. д.) является обязательным признаком для всех трёх форм этого преступления, а не только для третьей формы, как утверждают некоторые авторы.
   Большое внимание уделяется способам совершения торговли людьми. Предлагается классифицировать их в соответствии с отношением виновного лица к воле человека, который является предметом этого преступления и использовать данную классификацию при построении квалифицирующих признаков торговли людьми.
   Проводится отграничение состава преступления “торговля людьми” от смежных составов, таких как сводничество, принуждение к занятию проституцией, похищение человека, организация незаконного пересечения границы и др., рассматриваются квалифицирующие признаки торговли людьми.
   Анализируются интеллектуальный и волевой моменты субъективной стороны, мотив и цель каждой формы торговли людьми. Обосновывается необходимость замены большого, но не полного перечня конечных целей торговли людьми одной целью – незаконного использования, которая будет отвечать всем случаям торговли людьми.
   С учётом приведенных в диссертации предложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства, автор предлагает свой вариант редакции статьи, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, а также предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьёй, предусматривающей ответственность за вербовку человека с целью незаконного использования за границей.
   Ключевые слова: торговля людьми, работорговля, купля-продажа человека, оплатная передача (получение) человека, незаконное соглашение относительно человека, незаконное использование человека.

Andrey Orlean Social conditionality of criminalization and crime-law characteristic of trafficking in people. – Manuscript.

Dissertation for candidate of law degree. The specialty 12.00.08. – Criminal law and Criminology; Criminal-executive law. – The National University of Internal Affairs. - Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the complex of questions of theoretical and practical character connected with social conditionality of criminalization of trafficking in people and judicial analysis of the corpus delicti of the article 149 of the Criminal Code of Ukraine. The author has researched the history of forming of legal concept “trafficking in people”. The world experience of criminalization of traffic in people was analyzed. The author has suggested the new approach to the term “trafficking in people” that could be used in national and international law. The modern situation of traffic in people in Ukraine, reasons and conditions of such phenomenon were showed. Great attention was paid to the theoretical grounds and principles of criminalization of trafficking in people. The author analyzed objective and subjective elements of the corpus delicti of trafficking in people. On the basis of the results, received during research, the author of dissertation develops the offers concerning improvement of Ukraine criminal legislation which provides the responsibility for trafficking in people.
   Key words: trafficking in people, slave-trade, sale and purchase of a human, paid transfer of a human, conclusion of another illegal transaction, illegal use of a human.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net