Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз)

Анотації 

Озерський І.В. Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертаційне дослідження присвячено організаційно-правовому та психологічному аналізу взаємодії слідчого з органом дізнання. Вивчені сучасний стан взаємодії, її межі, правова процедура і значення для прийняття юридичних рішень. Досліджено організаційно-правові та психологічні умови і чинники, що впливають на взаємодію слідчого і органу дізнання. Сформулювана теоретико-правова основа взаємодії, аргументовані пропозиції та рекомендації щодо внесення змін і доповнень до чинного кримінально-процесуального законодавства та проекту нового КПК України.
   Розроблено і апробовано процедуру експериментального виявлення та корегування конфліктної установки у взаємодіючих суб’єктів, визначено перелік професійно-психологічних властивостей, необхідних для ефективної взаємодії. Надаються пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення професійної психологічної підготовки слідчого і органу дізнання до взаємодії.
   Ключові слова: взаємодія слідчого з органом дізнання, професійна психологічна підготовка, правова регламентація взаємодії, форми взаємодії, слідчо-оперативна група, професійні психологічні властивості.

Озерский И.В. Взаимодействие следователя с органом дознания в системе МВД Украины (организационно-правовой и психологический анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   В исследовании проведен организационно-правовой и психологический анализ взаимодействия следователя с органом дознания в системе деятельности органов внутренних дел. Исследовано современное состояние взаимодействия следователя с органами дознания, его пределы, правовая процедура и значение для принятия юридических решений.
   Первый раздел “Организационно-правовые и психологические основы взаимодействия следователя с органом дознания” посвящен исследованию теоретико-методологических основ взаимодействия следователя с органом дознания и психологической характеристике отдельных форм взаимодействия. В контексте раздела рассматриваются вопросы лексико-нормативной и правовой регламентации взаимодействия следователя с органом дознания на законодательном и ведомственном уровне.
   Во втором разделе “Психологическая характеристика особенностей взаимоотношений следователя с оперативными работниками органа дознания” рассматривается и определяется суть и содержание взаимоотношений с позиции двухуровневой системы. Первый уровень состоит из отношений: следователь – орган дознания, а второй – представлен конкретными психолого-правовыми взаимоотношениями между следователем и оперативными работниками органа дознания. Отдельно обосновывается проблема лидерства и руководства, которая рассматривается с позиции групповой динамики деятельности следственно-оперативной группы, а также освещаются вопросы взаимодействия следователя с органом дознания в условиях конфликтных ситуаций с исследованием на этой основе конфликтной установки взаимодействующих.
   Третий раздел “Направления усовершенствования взаимодействия следователя и органа дознания” посвещен обоснованию профессионально важных особенностей следователя и оперативного работника, их значения для взаимодействия. Предложены рекомендации для эфективной профессиональной психологической подготовки следователя и органа дознания к взаимодействию. Отмечается, что формирование и поддержание психологической готовности является одной из главных задач профессионально – психологической подготовки.
   В результате исследования определены профессиональные качества, необходимые для осуществления эфективного взаимодействия следователя с органом дознания. Среди таких качеств определена: эмоциональная устойчивость; энергичность; развитая письменная речь; решимость; самоорганизованность и др.
   Разработаны и апробированы научно-методические рекомендации по совершенствованию взаимодействия следователя с органом дознания. Рекомендации включают диагностику профессионально важных качеств, необходимых для эфективного осуществления взаимодействия и нейтрализации конфликтной установки во взаимоотношениях субъектов совместной деятельности; отработку профессиональных навыков осуществления результативной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, с использованием учебных ситуаций, приближенных к реальным условиям взаимодействия; определены функции психолога органов внутренних дел по оптимизации взаимодействия следователя и органа дознания.
   Ключевые слова: взаимодействие следователя с органом дознания, профессиональная психологическая подготовка, правовая регламентация взаимодействия, формы взаимодействия, следственно-оперативная группа, профессионально-психологические особенности.

Ozersky I. V. Interaction of an investigator with the organ of inquest in the system of Ministry of internal affairs of Ukraine (organization law and psychological analysis). – Manuscript.

Candidate thesis on juridical psychology 19.00.06. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2003.

   Thesis is devoted to organization law and psychological alalysis of interaction of an invrestigator with the organ of inquest. Modern situation of interaction, its bound, legal procedure and importance for reception of juridical resolutions are studied. Organization law and psychological conditions and factors which have an influence on interaction of an investigator and the organ of inquest are searched. Theory law basis of interaction is defined. The proposals and the recommendations on submission of the changes and additions to active criminal action legislation and the project of new Criminal action code of Ukraine are argued.
   The procedure of experimental discovery and correction of conflict setting at interactional subjects is developed and is approved. The list of professional psychological properties which are necessary for effective interaction is determined. The proposals on improvement of organization and conducting of professional psychological preparation of an investigator and the organ of inquest to interaction are left.
   Key words: interaction of an investigator with the organ of inquest, professional psychological preparation, legal regulation of interaction, forms of interaction, investigation emergency group, professional psychological properties.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net