Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України)

Анотації 

Остапенко Л.А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертація є першим в Україні дисертаційним дослідженням питань кримінально-правової характеристики умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах. Досліджуються об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання, умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини, умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
   У кримінально-правовому аспекті визначаються поняття “фізіологічні пологи”, “під час пологів”, “відразу після пологів”, “сильне душевне хвилювання”, “афект”, “емоції”, “протизаконне насильство”, “систематичне знущання”, “тяжка образа”, “суспільно небезпечне посягання”, “безпосередньо після вчинення злочину”. Досліджується зміст терміну “вбивство” та термінологічного звороту “початок кримінально-правової охорони життя людини”. Сформульовано практичні рекомендації щодо правильного застосування статей 116, 117, 118 КК України. Висловлено пропозиції щодо їх удосконалення.
   Ключові слова: вбивство, сильне душевне хвилювання, протизаконне насильство, систематичне знущання, тяжка образа, під час пологів, відразу після пологів, новонароджена дитина, необхідна оборона, затримання особи, що вчинила злочин, суспільно небезпечне посягання.

Остапенко Л.А. Уголовно-правовая характеристика умышленных убийств при смягчающих обстоятельствах (статьи 116, 117, 118 УК Украины).- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08: уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертация представляет собой первое в Украине диссертационное исследование вопросов уголовно-правовой характеристики умышленных убийств при смягчающих обстоятельствах. В работе исследуются объективные и субъективные юридические признаки умышленного убийства, совершенного в состоянии сильного душевного волнения, умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, умышленного убийства при превышении пределов необходимой обороны или при превышении мер, необходимых для задержания преступника.
   Диссертант обосновывает целесообразность определения в законе понятия “начало жизни человека. Предложено: исключить из названий статей 116, 117, 118 УК Украины слово “умышленное”; конкретизировать понятие “физиологичекие роды”; дается собственное толкование понятия “психическое насилие”; предлагается дополнить ст.116 УК частью второй, в которой предусматривалась бы ответственность за убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения двух и более лиц; дополнить ст. 116 УК примечанием, в котором давалось бы розъяснений понятия “угроза причинить физический, моральный или имущественный вред”; дополнить ст. 117 УК частью второй, в которой предусмотреть ответственность за убийство матерью двух и более новорожденных детей либо совершение єтого преступления повторно; даётся собственное определение понятий “во время родов”, “сразу же после родов”; термин “непосредственно после совершения преступления” предлагается толковать как после окончания преступления или после начала совершения преступления; ст. 118 УК предлагается изложить в двух частях, в которых бы отдельно предусматривалась ответственность за убийство при превышении мер необходимой обороны (ч. 1) и за убийство в случае превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2).
   Автором дается определение ряда понятий: “во время родов”, “сразу после родов”, “начало физиологических родов” “сильное душевное волнение”, “аффект”, “противозаконное насилие”, “систематическое издевательство”, “тяжкое оскорбление”, “общественно опасное посягательство”, “непосредственно после совершения преступления”. Исследуется содержание терминов “убийство” и “начало уголовно-правовой охраны жизни человека”. Сформулированы практические рекомендации относительно правильного применения ст.ст. 116, 117, 118 УК, высказываются предложения по их совершенствованию.
   Ключевые слова: убийство, сильное душевное волнение, противозаконное насилие, систематическое издевательство, тяжкое оскорбление, во время родов, сразу же после родов, новорожденный ребенок, необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление, общественно опасное посягательство.

Ostapenko L. A. The criminal-legal characteristic of intentional homicide under mitigate circumstances (Art. 116, 117, 118 of the CL of Ukraine). – Manuscript.

Dissertation for the competition of the scientific degree of the speciality 12.00.08: Сriminal Law and Сriminology; the Сriminal-Executive law. – The Kyiv National University named after Taras Shevchenko , Kyiv, 2003.

   This paper is the first dissertation research studying the questions of the criminal-legal characteristic of intentional homicides under mitigate circumstances.
   The objective (object, objective party) and subjective (subject, subjective party) legal indicia of intentional homicides committed in state of strong mental agitation, intentional homicide by mother of new-born child, intentional homicide while exceeding limits of necessary defence or when exceeding measures necessary for detention of criminal are researched here.
   The author explains the expediency to determine the beginning of the criminal-legal protection of the man’s life. It is suggested to add one more part (the second part) to the Article 116 of the Criminal Code where the responsibility for intentional homicide of two or more persons committed in state of severe mental agitation would be guaranteed; and to add the second part to the Article 117 of the Criminal Code where the responsibility for intentional homicide by mother of two or more new-born children would be provided for.
   The author gives her own definitions to such notions as: “during birth”, “directly after birth”, “beginning of the physiological birth“, “strong mental agitation”, “affect”, “illegal force”, “systematic mockery”, “grave insult”, “social dangerous infringement”, “directly after commission of a crime”.
   The context of the notions “intentional homicide” and “beginning of the criminal-legal protection of the man’s life is researched her; the practical recommendations for proper usage of the Articles 116,117,118 are formulated here. Some ideas for improving the Articles 116,117,118 of Criminal Code of Ukraine are also given there.
   Key words: intentional homicide, strong mental agitation, illegal force, systematic mockery, grave insult, during birth, directly after birth, new-born child, necessary defense, detention of a person who has committed a crime; socially dangerous infringement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net