Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Обставини, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України та Йорданії
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обставини, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України та Йорданії

Анотації 

Омар Мухаммед Мусса Ісмаіл. Обставини, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України та Йорданії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена порівняльному дослідженню обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України та Йорданії. Визначена юридична природа і класифікація обставин, що виключають злочинність діяння, в теорії кримінального права України, а також особливості звільнення за наявності таких обставин від кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством Йорданії. В роботі визначена правильність і обґрунтованість об’єднання обставин, що виключають злочинність діяння, у єдиний кримінально-правовий інститут, який являє собою систему взаємопов’язаних норм. Особливу увагу у дисертації приділено характеристиці необхідної оборони і крайньої необхідності, аналізу умов їх правомірності, оскільки саме ці обставини передбачені Кримінальним кодексом як України, так і Йорданії. Інші обставини, що виключають злочинність діяння, є специфічними для кримінальних законів кожної країни. На основі порівняльно-правового аналізу обставин, що виключають злочинність діяння, в Україні та Йорданії виносяться пропозиції про удосконалення кримінальних законодавств обох держав.
   Ключові слова: обставини, що виключають злочинність діяння, звільнення від кримінальної відповідальності, виключення кримінальної відповідальності, умова правомірності, необхідна оборона, крайня необхідність.

Омар Мухаммед Мусса Исмаил. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве Украины и Иордании. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена сравнительному исследованию обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве Украины и Иордании. Определена юридическая природа и классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния, в теории уголовного права Украины, а также особенности освобождения при наличии таких обстоятельств по уголовному законодательству Иордании.
   Представлена необоснованность отнесения обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве Иордании к основаниям освобождения от уголовной ответственности, поскольку при наличии таких обстоятельств в действиях лица имеются лишь внешние признаки преступления. Если лицо совершило деяние, имеющее лишь внешние признаки преступления и являющееся в соответствии с законом правомерным, то речь должна идти не об освобождении от уголовной ответственности, а об ее исключении. В уголовном праве Украины обстоятельства, исключающие преступность деяния, образуют институт Общей части – “обстоятельства, исключающие преступность деяния”. Это название является наиболее оптимальным и наиболее отвечающим сущности и правовой природе этих обстоятельств. Данный институт уголовного права представляет собой не совокупность таких обстоятельств, а систему взаимосвязанных норм. Предложено определение понятия обстоятельств, исключающие преступность деяния: осознанные, волевые деяния человека, по внешним признакам соответствующие признакам конкретного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, которые однако являются общественно полезными или социально допустимыми правомерными действиями, дозволенными законодательством Украины и вследствие этого исключающими уголовную ответственность.
   Детально проанализированы условия правомерности необходимой обороны и крайней необходимости, поскольку только они предусмотрены Уголовным кодексом и Украины, и Иордании. Обоснованы преимущества предусмотренных уголовным законом Украины условий правомерности необходимой обороны по сравнению с требованиями к необходимой обороне в уголовном праве Иордании. Недостатком последних являются определенные ограничения: право на необходимую оборону распространяется лишь на случаи противоправного посягательства на человека или его собственность; требуется наличие соответствия средств защиты средствам нападения, а также отсутствия у лица иного выбора, кроме своей защиты; не допускается необходимая оборона жены от агрессивных действий мужа в случае “супружеской измены”. В уголовное право Украины из иорданского следует заимствовать такое условие правомерности необходимой обороны: пострадавший сам не являлся источником или инициатором посягательства. В уголовном праве обоих государств совпадает понятие превышения пределов крайней необходимости как нанесение более значительного вреда, чем вред предотвращенный.
   В диссертации проанализированы условия правомерности и других обстоятельств, исключающих преступность деяния, которые предусмотрены в УК Украины: задержание лица, совершившего преступление; физическое или психическое принуждение; исполнение приказа или распоряжения; оправданный риск. Рассмотрены также согласие потерпевшего, профессиональная деятельность, право на воспитание детей, насилие во время спортивных игр, которые урегулированы в УК Иордании.
   В роботе сделан вывод, что на современном этапе целесообразным является соединение достижений в исследовании обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве Украины и разработок уголовного права Иордании.
   Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, освобождение от уголовной ответственности, исключение уголовной ответственности, условие правомерности, необходимая оборона, крайняя необходимость.

Omar Mohammad Mussa Ismail. Circumstances excluding criminality of an act in the criminal law of Ukraine and Jordan. – Manuscript.

Thesis for a degree of Ph.D. in Law in the specialty: 12.00.08 – criminal law and criminology: criminal and enforcement law. – V.M. Koretskyi Institute for State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The thesis is given over to comparative study of the circumstances that exclude criminality of an act in criminal law of Ukraine and Jordan. The thesis determines legal nature and provides classification of circumstances excluding criminality of an act in the Ukrainian criminal law theory, as well as the peculiarities of discharge from criminal liability in the presence of such circumstances under the criminal law of Jordan. The thesis determines the correctness and validity of unification of circumstances that exclude criminality, into a single criminal-and-legal institution that constitutes a system of interrelated rules. The thesis places a special emphasis on description of necessary defense and extreme necessity, analysis of the conditions of their lawfulness, since these very circumstances and provided for both by the Criminal code of Ukraine and Jordan. Other circumstances that exclude criminality of an act are peculiar to criminal laws of either country. On the grounds of a comparative-legal analysis of circumstances excluding criminality of an act, proposals are made both in Ukraine and Jordan with respect to improvement of criminal legislation of both states.
   Key words: circumstances that exclude criminality of an act, discharge from criminal liability, exemption from criminal liability, lawfulness condition, necessary defense, extreme necessity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обставини, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України та Йорданії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net