Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Вилучення U(VI) та Co(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вилучення U(VI) та Co(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища

Анотації 

Боголєпов А.А. Вилучення U(VI) та Co(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено встановленню особливостей вилучення U(VI) та Co(ІІ) з об’єктів довкілля з використанням поліетиленіміну (ПЕІ) та етилендиамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА). Показано зв'язок між формами знаходження U(VІ) та Co(ІІ) в розчині і процесами, що відбуваються на поверхні алюмосилікатів: наявність комплексоутворюючих лігандів зменшує величини сорбції металів внаслідок утворення їх аніонних форм. Визначено константи утворення комплексів металів з функціональними групами поверхні мінералів. Встановлено вплив гумінових речовин, зв’язаних з їх поверхнею, на величини сорбції та десорбції U(VI) та Co(ІІ).
   Запропоновано формулу розрахунку коефіцієнтів затримання металів в баромембранних методах очищення з використанням визначених в роботі констант стійкості комплексів U(VI) та Co(II) з ПЕІ, які не залежать від його структури і молекулярної маси.
   На основі встановленої ефективності дії десорбуючих реагентів для дезактивації ґрунтів від сполук U(VI) та Co(ІІ) запропоновано амонійні солі ЕДТА.
   Ключові слова: уран(VI), кобальт(ІІ), об’єкти навколишнього середовища, дезактивація, комплексоутворюючі реагенти.

Bogolepov A. A. Extraction of U(VI) and Co(II) with use of poly(ethyleneimine) and ethylendiaminetetraacetic acid from environmental objects. - Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Chemical Science. Speciality 21.06.01 - ecological safety. - A.V. Dumanskiy Institute of colloid chemistry and water chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2007.

   The thesis is dedicated to determination of the particularities of the extraction of U(VI) and Co(II) from environmental objects with use of poly(ethylenimine) (PEI) and ethylendiaminetetraacetic acid (EDTA). It was shown relationship between the being forms of the U(VI) and Co(II) in solution and processes, occurring on mineral surfaces: the presence of complexing reagents decreased metal sorption values because of formation their anionic forms. Constants of the surface complex formation of metal with functional groups of the mineral surface was determined. It was determined the influence of humic acids (HA) associated with mineral surface on the sorption and desorption values of U(VI) and Co(II).
   It was proposed the formula for calculation the retention coefficients of the metals by use the baromembrane methods of purification with use of determined stability constants of U(VI) and Co(II) complexes with PEI that are independed from its structure and molecular weight.
   On the basis of defined efficiency of the action leaching reagents for chemical deactivation of soils from uranium(VI) and cobalt(II) substances is proposed ammonium salts of EDTA.
   The Keywords: uranium(VI), cobalt(II), environmental objects, deactivation, complexing reagents.

Боголепов А. А. Извлечение U(VI) и Co(ІІ) с использованием полиэтиленимина и этилендиаминтетрауксусной кислоты из объектов окружающей среды. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 21.06.01 - экологическая безопасность. - Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского НАН Украины, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена установлению особенностей извлечения U(VI) из Co(ІІ) из объектов окружающей среды с использованием полиэтиленимина (ПЭИ) и этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА). Установлены особенности сорбции урана(VI) и кобальта(ІІ) на природных минералах (монтмориллоните и глауконите). Показана связь между формами нахождения урана(VІ) и кобальта(ІІ) в растворе в присутствии различных комплексообразующих лигандов: уксусной кислоты (НАс), фульвокислот (ФК), ЭДТА, нитрилотриуксусной кислоты (НТА), карбонат-ионов, и процессами, происходящими на поверхности минералов. Установлено, что сорбция данных металлов в присутствии большинства мономерных лигандов снижается вследствие образования анионных форм металлов, а в присутствии некоторых полидентатных лигандов (ЭДТА) сорбция имеет сложный характер из-за возможности образования тройных поверхностных комплексов, определяющийся значением рН, концентрацией лигандов в растворе и количеством гуминовых кислот (ГК), связанных с поверхностью монтмориллонита. Установлено, что наличие ГК на поверхности минерала, повышает величины сорбции урана(VI) и кобальта(ІІ) в слабокислой области рН (<7,0).
   Определены константы устойчивости урана(VI) и кобальта(II) с высокомолекулярными полиэлектролитами катионной природы – ПЭИ разветвленной и линейной структуры с различной молекулярной массой. Показано, что структура ПЭИ, как и его молекулярная масса, практически не влияют на устойчивость таких комплексов. Предложена формула для расчёта максимально возможного коэффициента задержания комплексов металлов при использовании баромембранных методов очистки степени, соответствующего связыванию радионуклидов полимером в растворе, с использованием полученных констант устойчивости.
   Для оценки селективности взаимодействия металлов с природными алюмосиликатами и комплексообразующими лигандами в растворе в зависимости от их концентрации и рН с помощью моделей поверхностного комплексообразования (неэлектростатической, модели постоянной ёмкости и модели, разработанной специально для глинистых минералов) определены константы образования комплексов металлов с функциональными группами поверхности минералов. Показана возможность определения миграционного поведения урана(VI) и кобальта(ІІ) в реальных условиях на основе анализа форм их нахождения, которые определяются значением рН, наличием и концентрацией природных и техногенных комплексообразующих лигандов и дисперсных минеральных компонентов.
   Установлено, что повышение содержания ГК в образцах минералов существенно уменьшает степень десорбции для урана(VI) и мало влияет для кобальта(ІІ). Определена эффективность действия десорбирующих реагентов, которая увеличивается в ряду: H2O(I=0,01) < НАс < Na2CO3 < HNO3 (0,01М) < < НТА < ЭДТА (концентрации реагентов, кроме указанных в скобках, 5·10-4 М). В качестве реагентов для химической дезактивации почв от соединений урана(VI) и кобальта(ІІ) предложены, как наиболее эффективные и целесообразные с экологической и экономической точек зрения, аммонийные соли ЭДТА. Их использование позволяет снизить концентрацию выщелачивающего реагента на порядок в сравнении с карбонатными растворами, которые на сегодняшний день широко используются для реагентной очистки почв и шламов от соединений урана (например, кучного выщелачивания на предприятиях горно-обогатительных комбинатов), при достижении такой же степени очистки. Предложенный способ очистки с использованием аммонийных дезактивирующих реагентов прошел экспериментальную апробацию на гидрометаллургическом комбинате ВостГОК (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.) Показано, что использование аммонийных солей ЭДТА позволяет достигать степени очистки на уровне 95-99,9 %.
   Ключевые слова: уран(VI), кобальт(ІІ), объекты окружающей среды, дезактивация, комплексообразующие реагенты.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вилучення U(VI) та Co(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net