Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України

Анотації 

Орлюк О.П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2003.

   В дисертації розкривається зміст та правова природа банківської діяльності; аналізуються правовідносини, що виникають у банківській сфері; визначаються правові форми банківської діяльності; аналізуються джерела банківського права. Здійснюється узагальнена характеристика окремих елементів банківської системи України та зарубіжних країни, їх взаємодія та узгодженість між собою та системою в цілому. Визначається правовий статус Національного банку України, формулюються принципи функціонування системи його органів та взаємозв’язку з іншими елементами банківської системи. Визначається роль банківського нагляду, порядок його реалізації НБУ та перспективи вдосконалення системи банківського нагляду, що спрямовані на підтримку стабільності банківської системи України та захист інтересів її клієнтів. Аналізуються види та методи банківського нагляду, порядок застосування санкцій за порушення банківського законодавства.
   Запропоновано ряд заходів щодо вдосконалення банківського законодавства, у тому числі шляхом прийняття змін до чинного законодавства України.
   Ключові слова: банківська система, банківське законодавство, Національний банк України, банківський сектор, банківський нагляд.

Орлюк Е.П. Правовые проблемы организации и деятельности банковской системы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процес; финансовое право; информационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2003.

   В диссертации раскрывается содержание и правовая природа банковской деятельности; анализируются правоотношения, возникающие в банковской сфере; определяются правовые формы банковской деятельности; анализируются источники банковского права. На основании функций финансовой деятельности государства определяется роль государственного регулирования в банковской сфере. Автор акцентирует внимание на мероприятиях, которые должны осуществляться в пределах государственного регулирования банковской системы, и которые должны быть направлены на обеспечение стабильности кредитно-финансовой системы государства.
   На основании анализа монографических источников и законодательной базы автор предлагает к рассмотрению ряд принципов банковской деятельности, являющихся основоположными. Определяется место банковского законодательства в системе законодательства Украины, анализируются правовые источники банковской деятельности. Определяются конституционные основы осуществления банковской деятельности в Украине.
   В работе осуществляется обобщенная характеристика отдельных элементов банковской системы Украины и зарубежных стран, их взаимодействие и согласование между собой и системой в целом. Анализируется правовой статус Национального банка Украины, формулируются принципы функционирования системы его органов и взамосвязи с другими элементами банковской системы. Определяются значение независимости и автономии центрального банка для обеспечения стабильности национальной валюты, раскрываются принципы системы органов НБУ и принципы деятельности его территориальных подразделений. Рассматривается правовой статус руководящих органов центрального банка.
   Значительное внимание уделено рассмотрению правового статуса банковских учреждений, входящих в банковскую систему Украины, организации их деятельности, перспективам развития и проблемам нормативно-правового регулирования.
   В работе на основе анализа международных правовых актов, в том числе Базельских принципов банковского надзора, Вольфсбергских принципов по борьбе с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем, Европейских банковских директив, определяется роль банковского надзора и порядок его реализации Национальным банком Украины. Анализируются перспективы усовершенствования системы банковского надзора с целью поддержки стабильности банковской системы Украины и защиты интересов ее клиентов, раскрываются виды и методы банковского надзора, а также юридические основания и порядок применения санкций за нарушение банковского законодательства.
   Предложен ряд мероприятий по усовершенстованию банковского законодательства, в том числе путем принятия изменений к действующему законодательству Украины.
   Ключевые слова: банковская система, банковское законодательство, Национальный банк Украины, банковский сектор, банковский надзор.

Helena P. Orlyuk. Legal Issues of the Organization and the Activity of the Banking System of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of Doctor of Law in specialty 12.00.07 – Theory of Administration; Administrative Law and Procedure; Financial Law; Information Law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry. – Kharkiv, 2003.

   The dissertation studies the content and the legal character of the banking activity; the analyses the legal relations arising in the banking sphere; determines the legal forms of the banking activity and analyses the sources of banking law. The dissertation also gives an essential characteristic of the particular elements of the banking system of the Ukraine and other countries, the interaction of these elements and the coordination between themselves and with the system as the whole. The research determines the legal status of the National Bank of Ukraine, it formulates the principles of its bodies and the communication with the other elements of the banking system. Dissertation defines the role of the banking supervision, the order of its implementation by the National Bank of Ukraine as well as the prospects of the banking supervision system development, which aims to support Ukrainian banking system stability and to protect the interests of its clients. Dissertation also analyses the types and methods of the banking supervision as well as the procedure for sanctions application against the banking law violations.
   The dissertation offers a number of measures on the banking law development including the introduction of amendments to the current Ukrainian legislation.
   Key words: banking system, banking law, the National Bank of Ukraine, banking sector, banking supervision.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net