Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності

Анотації 

Отрішко О.В. Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, 2003.

   Дисертаційна робота присвячена проблемам технології створення інформаційно–аналітичних систем обліку і контролю використання інтелектуальної власності на базі прогресивних інформаційних технологій. Сформовано концептуальну модель, яка пов'язує організаційну структуру та правові її засади, інформаційні та управлінські потоки у системі органів регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні. Запропоновано моделі та алгоритми керування розподіленим інформаційно–аналітичним середовищем опису, аналізу та експертного оцінювання об'єктів інтелектуальної власності. Створено та проаналізовано комплексну модель інвестиційно- інноваційної й податкової політики, яка висвітлює регуляторні фактори взаємодії цих сфер в умовах розвитку сучасного ринку інтелектуальної власності. В межах даної моделі розв'язано задачу пошуку такого оптимального значення ставки оподатковування, що дозволяє в умовах ринкової економіки максимізувати інвестиції для регіону чи галузі виробництва на засадах інноваційної діяльності.
   Запроваджено методологічні засади розробки та впровадження у практичну діяльність банку даних об'єктів інтелектуальної власності в рамках інформаційно–аналітичних систем обліку і контролю використання інтелектуальної власності, який є невід'ємною складовою частиною інфраструктури сучасного ринку інтелектуальної власності в Україні.
   Ключові слова: інформаційні технології, системи прийняття рішень, моделювання, інтелектуальна власність, база даних, система управління, прийняття управлінських рішень.

Отришко О.В. Автоматизированные системы учета и контроля использования интеллектуальной собственности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной ступени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 - автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии. – Институт проблем математических машин и систем НАН Украины, Киев, 2003.

   Диссертационная работа посвящена проблемам технологии создания информационно-аналитических систем учета и контроля использования интеллектуальной собственности (ИС) на базе прогрессивных информационных технологий. Сформирована концептуальная модель, которая объединяет организационную структуру и ее правовые основы, информационные и управляющие потоки в системе органов регулирования сферы ИС в Украине. Предложены модели и алгоритмы управления распределенной средой описания, анализа и экспертного оценивания объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Создана и проанализирована комплексная модель инвестиционно- инновационной и налоговой политики, определяющая регуляторные факторы взаимодействия этих сфер в условиях развития рынка ОИС. В границах данной модели решена задача поиска такого оптимального значения ставки налогообложения, что позволяет в условиях рыночной экономики максимизировать инвестиции для региона или отрасли производства путем инновационной деятельности.
   Разработаны методологические принципы разработки и внедрения в практическую деятельность банка данных ОИС в рамках информационно-аналитических систем учета и контроля использования интеллектуальной собственности, который является неотъемлемой составляющей инфраструктуры современного рынка интеллектуальной собственности в Украине.
   Проведенный ситуационный анализ и статистические данные свидетельствуют о том, что эффективность государственной системы охраны интеллектуальной собственности, создание информационно-аналитических систем учета и контроля использования ИС в значительной мере зависят от дальнейшего развития ее составляющих: уровня соответствия национального законодательства международным стандартам в данной сфере; уровня развития государственных органов регулирования деятельности в области охраны и защиты ОИС; качества оснащенности инфраструктуры учета и охраны интеллектуальной собственности; развития негосударственных институций регулирования деятельности в данной сфере; сроков внедрения в Украине "интеллектуальной биржи", развития системы трансфера технологий, составляющих инновационно-инвестиционной сферы. Для решения задач автоматизации управления для систем такого класса была разработана впервые в Украине технология ситуационного управления (Ситуационные центры). В диссертации определены пути и формы создания одной из важных составляющих сети СЦ в Украине – государственной автоматизированной системы учета и контроля использования объектов интеллектуальной собственности, которая обеспечивает условия для повышения эффективности использования интеллектуальных ресурсов нации, формирования и развития интеллектуальной собственности, обеспечения государственных гарантий по защите авторских прав, повышения качества совокупного научного потенциала как главного фактора инновационного развития страны, обеспечения поддержки принятия решений на государственном уровне в данной сфере. При решении данной задачи в диссертации разработаны принципы и методологические подходы к разработке базы данных ОИС. Предложена технология создания комплексов принятия решений класса ЦПСР (центр принятия стратегических решений), определены основные составляющие и функциональная структура объектов данного типа.
   Основным результатом диссертационной работы является разработка научных и методологических основ создания автоматизированных систем учета и контроля использования ИС; системное исследование, моделирование предметной области и определение роли и места заданий охраны и защиты ОИС в Украине на современном этапе, выявление проблемных вопросов, которые существуют при создании и внедрении информационно-аналитических систем на государственном уровне управления в данной сфере; обоснование практических предложений, которые могут быть использованы при разработке такого класса систем.
   Ключевые слова: информационные технологии, системы поддержки принятия решений, моделирование, интеллектуальная собственность, база данных, система управления, принятие управленческих решений.

Otrishko O.V. Automatizated system of registration and control of using intellectual property. - Manuscript.

The thesis on gaining the candidate degree of technical science in speciality 05.13.06 – automatizated control systems and progressive information technologies. Institute of Mathematical Machines and Systems of NAS of the Ukraine, Kyiv, 2003.

   The thesis is dedicated to technological problems of creating information-analytical systems of registration and control in using intellectual property on the progressive information technologies groundwork. The conceptual model is developed that links organisation structure and its legal entity, information and management flows within controlling bodies in the sphere of intellectual property in Ukraine. Models and algorithms for managing distributed information analytical environment of description, analysis and expert's evaluation of intellectual property objects are being suggested. The complex model of investment, innovation and taxation policy is developed and analysed. It highlights regulation factors of interaction of these spheres under conditions of intellectual property modern market development. Within the following model the task of searching the optimum value of the taxation rate for a region or branch of industry based on innovation activities is solved.
   Methodological basis for development and implementation of intellectual property data bank is applied within information-analytical systems of registration and control of intellectual property application, which is an inseparable component of the modern market of intellectual property infrastructure in Ukraine.
   Key words: information technology, decision support system, modelling, intellectual property, database, control system, taking management decisions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net