Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Методи опису та розпізнавання дактилоскопічних зображень для створення інформаційно-вимірювальних систем
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи опису та розпізнавання дактилоскопічних зображень для створення інформаційно-вимірювальних систем

Анотації 

Остап В.П. Методи опису та розпізнавання дактилоскопічних зображень для створення інформаційно-вимірювальних систем - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи – Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, Львів, 2003.

   Дисертацію присвячено створенню нових систем інформативних ознак зображень відбитків папілярного узору та методів їх ідентифікації. Приділено увагу розробці й удосконаленню методів обробки таких зображень. Для досягнення поставленої мети математично описано спотворення, наведено параметри ідеального неспотвореного зображення папілярного узору, що дало змогу розробити нові та удосконалити існуючі методи обробки. В роботі розроблено багатоетапну процедуру ідентифікації, етапи якої комбінуються адаптивними до якості вхідного зображення ітераційними та лінійними порогами, що дозволило компенсувати недоліки й зберегти переваги розроблених систем інформативних ознак. Для першого етапу ідентифікації розроблено систему інформативних ознак зображення локальної орієнтації та метод їх порівняння. Для наступних етапів розроблено систему спектральних ознак і кореляційний метод їх порівняння. Як результат, багатоетапний метод ідентифікації забезпечує часові показники завдяки швидкому, але неточному першому етапові, а імовірнісні характеристики - наступним етапам порівняння спектральних ознак, які повніше описують наявну на зображенні корисну інформацію. Результати тестування автоматизованої дактилоскопічної ідентифікаційної та біометричної ідентифікаційної систем показали, що їх імовірнісні показники кращі або рівні існуючим, але розмір узору, за яким проводиться ідентифікація, в » 10 разів менший, ніж використовують існуючі системи, що і підтверджує повноту опису корисної інформації на зображенні.
   Ключові слова: відбиток пальця, ідентифікація, розпізнавання зображень, обробка зображень, система інформативних ознак, кореляційний метод розпізнавання.

Остап В.П. Методы описания и распознавания дактилоскопических изображений для создания информационно-измерительных систем. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 – Информационно-измерительные системы – Физико-механический институт им. Г.В.Карпенка Национальной академии наук Украины, Львов, 2003.

   Диссертация посвящена созданию новых систем информативных признаков изображений отпечатков папиллярного узора и методов их идентификации. Уделено внимание разработке и усовершенствованию методов обработки таких изображений. Для достижения поставленной цели математически описано искажения, приведено параметры идеального неискаженного изображения папиллярного узора, что позволило разработать новые и усовершенствовать существующие методы обработки. В работе разработано многоэтапный метод идентификации, этапы которого комбинируются с помощью адаптивных к качеству входного изображения итерационных или линейных порогов, что позволило компенсировать недостатки и сохранить преимущества разработанных систем информативных признаков. Для первого этапа идентификации разработано систему информативных признаков изображения локальной ориентации и метод их сравнения. Для следующих этапов разработано систему спектральных признаков и корреляционный метод их сравнения. Как результат, многоэтапный метод идентификации обеспечивает временные показатели благодаря скоростному, но неточному первому этапу, а вероятностные характеристики - следующим этапам сравнения спектральных признаков, которые более полно описывают имеющуюся на изображении полезную информацию. Результаты тестирования автоматической дактилоскопической идентификационной и биометрической идентификационной систем показали, что их вероятностные показатели лучшие или равные существующим, но размер узора, за которым производится идентификация в » 10 раз меньше, нежели используют существующие системы, что и подтверждает полноту описания полезной информации на изображении.
   Ключевые слова: отпечаток пальца, идентификация, распознавание изображений, обработка изображений, система информативных признаков, корреляционный метод распознавания.

Ostap V.P. Methods of description and recognition of fingerprint images for informating-measuring systems creation - Manuscript.

Thesis for the candidate’s degree in technical science on 05.11.16 – Informating-Measuring Systems – Karpenko Physico-Mechanical Institute of National Academy of Science of Ukraine, Lviv, 2003.

   The thesis is dedicated to the development of new feature systems of fingerprint image and identification methods. Also, new image preprocessing methods were developed and known methods were improved, inasmuch as identification quality depends on preprocessing stage.
   At first, known preprocessing methods were analyzed, mathematical model of fingerprint image distortion was developed and parameters of perfect fingerprint image were described. These allow developing new and improving known preprocessing methods, i.e., improve segmentation, local orientation estimation and local normalization methods and also develop quasi-optimal frequency-selective filter with adaptive band and local period estimation method.
   Known features and fingerprint image recognition methods were analyzed. Conclusion is such, that being features do not describe all presented in image information. Further, a multi-stage identification method was developed. Also the criteria of advisability and tuning of each identification stage were developed. Local ridge orientation image description was proposed because ridge orientation is description of ridge flows, which are stable formations. Classical ridge flows description is made using classification features, which are unfortunately visual description. Feature system of local ridge image and comparison method were developed, which provide together rotation and shift invariance. This feature system was used for first fast identification stage. Spectral feature system and correlation comparison method were developed for next identification stages. Such features describe whole pattern instead of peculiar points of pattern. And now, it is not necessary to store whole image for correlation comparison method. Also, undesirable spectral items are not used under correlation process that has improved identification quality. Iterative and linear thresholds were developed for each stage based on criteria of advisability and tuning.
   Some flow-charts of three-stage biometric identification (BIS) and forth-stage automatic fingerprint identification systems (AFIS) were developed for technical application. The achieved result practical recommendations are described. Tuning of adaptive identification thresholds of BIS and AFIS using real learning arrays was made. Probability characteristics and time parameters were estimated for developed systems.
   As result, multi-stage identification method has acceptable time parameters due to fast first identification stage and probability characteristics due to next stages, which use spectral features. Tests of AFIS and BIS show that false accept rate and false refusal rate are better or equal to rates of exist systems. But the size of used for identification fingerprint pattern is about 10-times less than existent systems demand. So, it means that developed features describe more desirable information about fingerprint pattern.
   Key words: fingerprint, identification, image recognition, image processing, feature system, correlation image recognition method.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи опису та розпізнавання дактилоскопічних зображень для створення інформаційно-вимірювальних систем

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net