Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому arrow Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв

Анотації 

Бєгун В.В. Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. - Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Київ, 2007.

   Ризик-орієнтований підхід та імовірнісні методи є основою опису й аналізу безпеки. Імовірнісні моделі складаються з дерев подій, що відображають імовірні сценарії розвитку аварій та можливі кінцеві стани, та дерев відмов, що визначають імовірності відмов нормального функціонування систем. За допомогою моделей, крім розрахунків ймовірностей, можна проводити аналіз систем – визначення можливих комбінацій подій, що призводять до аварій, та визначити важливість цих подій, що створює передумови управління техногенною безпекою. На основі отриманих знань можливо визначити політику підприємств в сфері безпеки, заходи щодо зниження ризиків, а також здійснити інтегральну оцінку стану безпеки регіону шляхом системного вивчення моделі. Розроблена методика забезпечує наукове обґрунтування та розроблення оптимальної структури розміщення техногенно-безпечних та ліквідації або обмеження діяльності техногенно-небезпечних об’єктів на території України.
   Ключові слова: безпека, ризик, імовірнісна модель, небезпечні виробництва, аналіз безпеки, людський чинник.

Бегун В.В. Разработка методов управления техногенной безопасностью города на основе вероятностных структурно-логических моделей опасностей производств. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – экологическая безопасность. - Институт проблем моделирования в энергетике
им. Г.Е. Пухова НАН Украины, Киев, 2007.

   Рассмотрены научные и практические вопросы регулирования техногенной безопасности, которая является основой экологической безопасности. По результатам статистических данных о смертности в Украине на протяжении длительного периода и анализа действующих методик регулирования безопасности сделан вывод о неэффективности действующей системы регулирования безопасности производства на основе концепции обеспечения 100% безопасности и необходимости перехода на рыночные принципы саморегулирования безопасности, основанные на концепции принятого риска.
   Управление риском объектов повышенной опасности (ОПО) понимается как процесс принятия решений по оптимизации роботы ОПО в нормальных условиях и условиях аварий при существующих неопределённостях случайных процессов, характеризующих роботу ОПО. ОПО рассматривается как система, которую можно характеризовать некоторыми статистиками случайных процессов и случайных величин – базисными событиями. Детально рассмотрены алгоритмы построения вероятностных имитационных структурно-логических моделей систем (ОПО) с учётом возможных ошибок человека в процессе производственной деятельности и при ликвидации вероятных аварий. Вероятностные имитационные структурно-логические модели систем состоят из деревьев событий (ДС) и деревьев отказов (ДО) подсистем. Деревья событий отображают возможные сценарии развития аварий в зависимости от успешного или неуспешного срабатывания подсистем, при этом определяются вероятности конечных состояний – возможный ущерб, размер которого рассчитывается детерминистическими методами. Алгоритмы построения вероятностных имитационных структурно-логических моделей подсистем – ДО, распространяются на системы с материальными и логическими связями, что делает возможным их применение для всех типов производств и систем, в том числе, для анализа социальных опасностей.
   Приводится методика анализа риска ОПО на основе анализа моделей систем, для чего используются компьютерные коды, разработанные для вероятностного анализа безопасности АЭС. Описаны наиболее важные процедуры анализа систем: получение упорядоченного множества возможных комбинаций базисных событий, приводящих к нежелательному событию, анализ важности базисных событий и анализ чувствительности. На основе такого анализа разработан метод предупреждения аварий и других нежелательных событий воздействия опасных и вредных факторов на персонал, население и окружающую среду.
   Теоретическое обоснование управления безопасностью на основе концепции управления рисками дается на основе теории управления случайными процессами. Доказано, что задача управления риском при использовании вероятностных имитационных структурно-логических моделей сводится к задаче поиска экстремума с ограничениями, решение которой возможно различными, хорошо известными, методами. Разработка методики управления техногенной безопасностью города проведена на основе приведенной теоретической базы. Начальные условия расчетов по методике представлены в виде, который обычно имеет место на ОПО до начала расчетов: проведена идентификация рисков и разработан план ликвидации аварийных состояний (ПЛАС); идентифицированы факторы опасностей, известны примерные сценарии развития аварий по каждому из них, известны возможные конечные состояния (КС); условия перехода от одного сценария к другому, как правило, неизвестны по причине нечетко определенных систем безопасности (СБ), их состояния и участия оператора в их работе во время аварии; из ПЛАС известны действия персонала.
   Приводится также процедура обследования опо до декларирования, цель которой состоит в том, чтобы выяснить фактическое состояние систем, а содержание изложено как процедуры предварительного анализа для выполнения расчетов техногенной безопасности. Процедура разработки вероятных сценариев и расчетной модели является основной процедурой методики. Приводится также методика учета взаимного влияния ОПО города или региона.
   В алгоритмы управления безопасностью на основе вероятностных имитационных структурно-логических моделей легко вписываются данные мониторинга ОПО, т.е. представляется возможным проведение текущих оценок риска при нарушениях и отклонениях в работе ОПО, что может быть использовано для проведения самооценок безопасности или инспекционных проверках.

Begun V.V. Development of the control methods for the technogenic safety of the town on the basis of structured logical probabilistic models of the industrial hazards. Manuscript.

Thesis for the Candidate’s of Sciences degree (Technical). 21.06.01 – Ecological Safety. – G.E. Pukhov’s Institute of Modelling Problems in Power Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

   The risk oriented treatment and the probabilistic methods are the basis for the description and the analysis of the safety. The probabilistic models consist of event trees and of fault trees. The first one reflects the probabilistic scenarios of accident sequences and the possible endstates and the second one defines the probabilities of system normal operation failure. These models gives us the opportunity to perform the analysis of systems. This analysis includes the determination of possible combinations of events, which lead to the accidents, and the determination of importance of these events. All these leads to the opportunity of technogenic safety control. It is possible on the basis of modelling results to define the safety policy of industrial objects, the risk reduction procedures and to perform the integral estimation of regional safety. Proposed method provides the scientific basis and the development of optimal siting structure of technogenically safe and of elimination or restriction of activity of technogenically hazardous industrial objects in Ukraine.
   Keywords: safety, risk, probabilistic model, industrial hazards, safety analysis, human factor.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net