Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства)

Анотації 

Поляков Б.М. Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. – Господарське право; господарське процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2003.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню правових проблем неспроможності (банкрутства), тісно пов'язаних з нею відносин та суміжних відносин інших галузей права (господарського процесуального, трудового). У праці визначені сутність, характер і правова природа відносин неспроможності (банкрутства); виявлені принципи правового регулювання неспроможності (банкрутства); виділені способи і засоби правового впливу на суб'єктів відносин неспроможності (банкрутства); обґрунтована потреба відокремлення права неспроможності як підгалузі господарського права; розроблена концепція реформування законодавства України про неспроможність (банкрутство); визначені й проаналізовані критерії неплатоспроможності; уточнено поняття банкрутства; всебічно досліджено грошове зобов'язання у відносинах неспроможності (банкрутства); уточнено зміст, мета, особливості та значення мораторію на задоволення вимог кредиторів; розглянуто порядок заперечування майнових дій (угод) боржника; сформульовано поняття судових процедур і конкретизовано порядок їх здійснення; всебічно проаналізовано правовий статус боржника, кредиторів, арбітражного керуючого та інших учасників відносин неспроможності; запропоновано згрупувати господарсько-процесуальні норми в інститут права неспроможності або розділ Кодексу України про неспроможність; обґрунтована диференціація трудових відносин працівників фінансово неспроможних підприємств від інших подібних відносин; досліджені відносини щодо профілактики (попередження) неспроможності (банкрутства); розглянуті умови порушення провадження у справі про банкрутство; досліджені умови введення, механізм реалізації, правові наслідки та значення судових процедур; обґрунтована правова природа строку щодо виявлення кредиторів, плану санації, мирової угоди.
   Ключові слова: господарське право, право неспроможності, відносини неспроможності (банкрутства), боржник, кредитор, арбітражний керуючий, розпорядження майном, санація, ліквідація, мирова угода.

Поляков Б.М. Правовые проблемы регулирования несостоятельности (банкротства). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.04. – Хозяйственное право; хозяйственное процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию правовых проблем несостоятельности (банкротства), тесно связанных с ней отношений, а также смежных отношений других отраслей права (хозяйственного процессуального, трудового). В работе определены сущность, характер и правовая природа отношений несостоятельности (банкротства); выявлены принципы правового регулирования несостоятельности (банкротства); выделены приемы и способы правового воздействия на субъектов отношений несостоятельности (банкротства); обоснована необходимость выделения права несостоятельности как подотрасли хозяйственного права; разработана концепция реформирования законодательства Украины о несостоятельности (банкротстве); определены и проанализированы критерии неплатежеспособности; уточнено понятие банкротства; всесторонне исследовано денежное обязательство в отношениях несостоятельности (банкротства); уточнены содержание, цель, особенности и значение моратория на удовлетворение требований кредиторов; рассмотрен порядок оспаривания имущественных действий (сделок) должника; дано понятие судебных процедур и конкретизирован порядок их осуществления; всесторонне проанализирован правовой статус должника, кредиторов, арбитражного управляющего и иных участников отношений несостоятельности (банкротства); предложено сгруппировать хозяйственно-процессуальные нормы в институт права несостоятельности или раздел Кодекса Украины о несостоятельности; обоснована дифференциация трудовых отношений работников финансово-несостоятельных предприятий от других подобных отношений; исследованы отношения по профилактике (предупреждению) несостоятельности (банкротства); рассмотрены условия открытия производства по делу о банкротстве; исследованы правовые последствия и значение судебных процедур; обоснована правовая природа срока по выявлению кредиторов, плана санации, мирового соглашения.
   Ключевые слова: хозяйственное право, право несостоятельности, отношения несостоятельности (банкротства), должник, кредитор, арбитражный управляющий, распоряжение имуществом, санация, ликвидация, мировое соглашение.

Polyakov B.M. Legal Problems of Regulation of Insolvency (Bankruptcy). - Manuscript.

There is a dissertation on competition of a scientific degree of doctor of juridical science on a specialty 12.00.04. – Economic Law; Economic Procedural Law. – Institute of Economic and Legal Researches of the Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2003.

   The dissertation is devoted to complex theoretical research relations of the insolvency (bankruptcy), relations closely connected to them, also adjacent relations to other branches of law (commercial process, labor law).
   The structure of the dissertation is stipulated by the purpose of research, which consists in development of theoretical basis relations of insolvency: a subject, a method, principles, and judicial procedures. Preparation of perfecting of the legislation on insolvency (bankruptcy) on basis of this concept.
   The dissertation consists of introduction; five sections; including twenty-one sub-section; circuits; the list of the used literature which covers national and foreign normative acts, the scientific literature and publications of domestic and foreign authors.
   The urgency of a theme of research justified in introduction, its purposes and a problem, object and an object of research are defined, scientific novelty of work, practical significance and approbation of scientific results is allocated.
   The first section is devoted to the theoretical problems of legal regulation of insolvency’s (bankruptcy) relations. The essence, character and the legal nature of relations of insolvency, as closely connected with commercial relations, included in a subject of the commercial law are determined. Principles of legal regulation of insolvency, which take into account specificity, and problems of legal regulation are revealed. Receptions and methods of legal effect on subjects of relations of insolvency are allocated. Necessity allocation of the right of insolvency as a sub-branch of the commercial law is justified. The concept of reforming of Ukraine’s legislation on insolvency (bankruptcy) which essence consists in codification of the legislation on insolvency with allowance for norms of other branches of law and creation on this basis of the Code of insolvency of Ukraine is developed. The important stage of the concept of reforming is addition of the Constitution of Ukraine by the article about insolvency (bankruptcy).
   In the second section basic categories of legal regulation relations of insolvency are considered. Criteria of insolvency are determined and analyzed, the concept of bankruptcy is specified. The object of relations of insolvency - money comprehensively is investigated obligation. The contents of the moratorium on satisfaction of requests of creditors is specified, features and significance are determined its purpose. The order of contest of property actions of the debtor is considered.
   The concept of judicial procedures is given and the order of their accomplishment, application to the debtor is concretized.
   The third section is devoted to perfection of the legal status of insolvency’s (bankruptcy) relations participants. The legal status of the debtor comprehensively is analyzed. Classification is conducted and legal status of creditors is investigated according to their legal status. Authorities of representative bodies of creditors are concretized. The legal status of the arbitration manager is considered. Legal status of other participants relations of insolvency is specified: the investor, the proprietor, state body on questions of bankruptcy, institutions of local government, the central enforcement authority, the representative of workers of the debtor, the public prosecutor, economic court.
   In the fourth section the relations adjacent and closely connected to insolvency are considered. It is offered to group commercial process laws in separate institute of the Right of insolvency or section of the Code about insolvency of Ukraine. It is justified, that legal regulation of labour relations workers of the financial untenable enterprises has the feature that allows to differentiate them from other similar relations. Relations on preventive maintenance (warning) of insolvency which allow questions of insolvency (bankruptcy) in the pre-trial order are investigated. Conditions of opening production on business about bankruptcy are considered.
   In the fifth section the author researches the order of application of legal proceedings of insolvency (bankruptcy).
   Conditions of introduction, the mechanism of realization, legal effects and significance of judicial procedures are exhibited. The order of application of traditional means of insolvency is considered. The legal nature of term on revealing creditors, the plan of sanation, an accord and satisfaction are justified etc.
   In the summary, theoretical conclusions of results of dissertation research are generalized, and the project of changes in the Law "About recovering solvency of the debtor or confession by its bankrupt" is stated.
   Key words: the right of insolvency, bankruptcy, relations of insolvency, the debtor, the creditor, the arbitration manager, the order property, sanation, liquidation, an amicable agreement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net