Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин

Анотації 

Петров Є.В. Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2003.

   Дисертація містить комплексний правовий аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних з інформацією як об’єктом цивільно-правових відносин. Розглянуто інформаційне законодавство, визначено інформацію як об’єкт цивільного права, окреслені її види та характерні ознаки. Вказується на необхідність удосконалення інформаційного законодавства та подальшого його розвитку на приватних засадах.
   Досліджуються інформаційні правовідносини, зокрема розглянуто їх зміст, види. Комплексно досліджено право на інформацію, вказується, що право на інформацію є природним правом. Комплексно досліджується договір на передачу інформації, зокрема питання про визначення його місця в системі зобов’язального права України, особливості його укладення, зміст та предмет договору про передачу інформації.
   Особливу увагу приділено захисту права на інформацію, висунуто науково-теоретичні пропозиції та рекомендації щодо відшкодування збитку, завданого внаслідок порушення права на інформацію.
   Ключові слова: інформація, інформаційні правовідносини, об’єкт, право на інформацію, договір про передачу інформації, захист права, цивільне право України.

Петров Е.В. Информация как объект гражданско-правовых отношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.03. – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2003.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой и посвящается комплексному исследованию информации как объекта гражданского права.
   На основании теоретических достижений автором исследуются теоретические вопросы, возникающие в отношениях по поводу информации. Автором определяется правовая природа указанных правоотношений.
   На основе анализа правовых норм исследуется существующий правовой механизм регулирования информационных правоотношений, выявляются пробелы и предлагаются рекомендации по усовершенствованию действующего законодательства на основе принципов частного права.
   Автором определяется понятие и характерные признаки информации, выделяются основания классификации информации на виды. Особое внимание уделяется исследованию правовой природы информационных правоотношений и их содержания. Делается вывод о том, что информация является основным объектом указанных отношений и о необходимости разграничения с объектами интеллектуальной собственности. На основании теоретических достижений автор исследует право на информацию и право собственности на информацию. Дается юридическая характеристика данного права.
   С учетом специфики информационной деятельности автором рассматриваются особенности договора о передаче информации и определяется его место в общей системе обязательственного права Украины. Дается юридическая характеристика данного соглашения и рассматриваются его существенные условия, также раскрываются его особенности. Уделено внимание содержанию субъективных гражданских прав и юридических обязанностей его участников.
   Раскраваются вопросі гражданско-правовой защиты права на информацию, на основании анализа действующего законодательства и судебной практики анализируются способы защиты, характеризуется их сущность. Автор отдельно рассматривает компенсацию ущерба, раскрывает сущность и основания компенсации.
   Ключевые слова: информация, информационные правоотношения, объект, право на информацию, договор о передаче информации, защита информации, гражданское право Украины.

Е. Petrov. Information as a object information law relation. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate degree in Law on specialty 12.00.03. – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – National University of Internal Affairs, Kharkov, 2003.

   The dissertation is devoted to the problems of theory of law informating and right for law information, to definition of categories of law information. On the base of theoretic analyze of the foundations of law literature, norms, summering of practice and statistic data the point of the foundations of law information.
   Key words: information, law informing, object, information law relation, protect information, civil law of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net