Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Право на працю в Україні в умовах ринкової економіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Право на працю в Україні в умовах ринкової економіки

Анотації 

Пурей М.М. Право на працю в Україні в умовах ринкової економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено комплексному аналізу права на працю. В роботі досліджується розвиток права на працю як основного соціально-економічного права людини від ідеї до реального втілення у вітчизняному законодавстві, законодавстві провідних держав з ринковою економікою, міжнародному праві; обгрунтовується позиція щодо розуміння права на працю як елемента загальної правоздатності; розкривається зміст права на працю через положення ст. 43 Конституції України; аналізується основна форма реалізації права на працю – трудовий договір, визначається місце юридичних фактичних складів у механізмі реалізації права на працю; розглядаються деякі питання захисту права на працю в трудових правовідносинах. У результаті дослідження зроблено теоретичні висновки і обгрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства в сфері реалізації та захисту права на працю.
   Ключові слова: право на працю, суб’єктивне право, правоздатність, зміст права на працю, трудовий договір, юридичний фактичний склад, дискримінація в галузі праці, розірвання трудового договору.

Пурей Н.Н. Право на труд в Украине в условиях рыночной экономики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному анализу основного социально-экономического права человека – права на труд.
   В работе рассматривается развитие права на труд от идеи до реального воплощения в отечественном законодательстве, законодательстве государств с рыночной экономикой, в международном праве. Проводится сравнительно-правовая характеристика различных подходов к пониманию права на труд сложившихся в истории развития законодательного урегулирования данного права.
   Раскрывается юридическая природа права на труд. Исследуя право на труд как объективное право анализируется содержание положений нормативно-правовых актов, в которых закреплено данное право. Обосновывается позиция, согласно которой право на труд является элементом общей правоспособности граждан прежде всего потому, что желанию праводееспособного лица вступить в трудовые отношения, по общему правилу, не корреспондирует ничья конкретная обязанность предоставить ему работу.
   Исследуются положения ст. 43 Конституции Украины развивающие и конкретизирующие содержание права на труд. Это: свобода выбора труда (выбор профессии и рода трудовой деятельности); запрещение принудительного труда; право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда; право на своевременное получение вознаграждения за труд, причем зароботная плата не может быть ниже установленного законом минимального размера; защита от незаконного увольнения.
   Значительное внимание уделено анализу трудового договора как основной формы реализации права на труд. Определяются основные признаки, характеризующие трудовой договор как юридический факт, с которым связано возникновение трудовых правоотношений, а значит и реализация права на труд. Исследуется порядок заключения и оформления трудовых договоров. Анализируются отдельные виды трудовых договоров.
   Определяется место и роль сложных юридических фактических составов в механизме реализации права на труд. Осуществляется системно-структурный анализ таких фактических составов как: направление на работу после окончания учебного заведения, избрание на должность, конкурсное замещение должности, назначение на должность, принятие-вступление в члены, если членство обусловлено обязательностью личного трудового участия. Все они представляют собой правомерное волеизъявление, которое осуществляется с целью реализации права на труд.
   Исследуется относительно новый организационно-правовой способ реализации права на труд – за границей. Анализируются международные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность трудящихся-мигрантов.
   Характеризуется юридический механизм защиты права на труд при заключении и расторжении трудового договора. Рассматриваются ситуации, вызывающие наибольшие затруднения в правоприменительной практике, такие как: необоснованный отказ в приеме на работу, заключение и расторжение срочных трудовых договоров, установление испытания при приеме на работу и прекращение трудовых правоотношений в связи с неудовлетворительными результатами такового, увольнение в связи с отказом от продолжения работы в новых условиях, расторжение трудового договора по инициативе работника и работодателя.
   С учетом результатов исследования разработаны конкретные предложения по усовершенствованию законодательства в сфере реализации и защиты права на труд.
   Ключевые слова: право на труд, субъективное право, правоспособность, содержание права на труд, трудовой договор, юридический фактический состав, дискриминация в сфере труда, расторжение трудового договора.

Purej M.М. The right for labour under the conditions of market economy in Ukraine. - Manuscript.

The dissertation for a Candidate Degree of Legal Sciences by speciality 12.00.05 - labor law; law of social insurance. - National University of Internat Affairs, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is dedicated to complex analysis of the right for labour. In this work the development of the right for labour as the main social-economic human right is researched beginning from the idea till real entailment in law and order in domestic legislation, in the legislation of the leading states with the market economy, international law; the position comparatively understanding of the right for labour is motivated as the element of general legal capacity; the content of the right for labour is opened through the positions of art. 43 of Constitutions of Ukraine; the main form of realization of the right for labour is analysed - a labor contract, the place of legal actual composition in mechanism of the realization of the right for labour is defined; some questions of the right for labour in the labor legal relations protection are considered. As a result of studies the theoretical findings and motivated concrete offers for improvements legislation in the sphere of the realization and protection of the right for labour are made.
   The keywords: right for labour, subjective right, legal capacity, content of the right for labour, labor contract, juridical actual composition, discrimination in the field of work, dissolution of the labor contract.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Право на працю в Україні в умовах ринкової економіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net