Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України

Анотації 

Процьків Н.М. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2003.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, першим в Україні комплексним дослідженням проблем правового регулювання розірвання договорів, в якій на підставі чинного законодавства та практики досліджуються особливості розірвання цивільних договорів з врахуванням зарубіжної практики та міжнародних актів, розкривається специфіка правового регулювання підстав розірвання цивільно-правових договорів, аналізуються наслідки розірвання договору, визначається система правових норм, що регулюють розірвання цивільно-правових договорів, виявляються особливості розірвання окремих видів договорів (купівлі-продажу, поставки, оренди, лізингу, підряду, довірчого управління майном, банківського рахунку, кредитного). Значна увага приділяється розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про розірвання договорів.
   Ключеві слова: цивільно-правовий договір, розірвання цивільно-правового договору, угода сторін, правочин, відмова від договору, відшкодування збитків, істотне порушення договору.

Процкив Н.Н. Правовое регулирование расторжения гражданско-правовых договоров за гражданским законодательством Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. Институт государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, Киев, 2003.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, первым комплексным исследованием проблем расторжения гражданско-правовых договоров. На основании действующего законодательства и нового Гражданского кодекса анализируются особенности расторжения гражданско-правовых договоров. Доказывается, что право сторон на расторжение договора есть условием существования гражданско-правовых отношений в условиях рыночной экономики.
   На основании теоретико-правового анализа специфических черт расторжения договора сформулировано его понятие. Расторжение договора – это действие, направленный на прекращение действия частично или полностью неисполненного договора на будущее. Свобода на расторжение договора должна иметь свои приделы, то есть она не должна противоречить интересам общества и государства. Расторгнуть договор можно по соглашению сторон, по инициативе одной стороны, по требованию третьих лиц. Основаниями расторжения договора есть существенное нарушение условий договора или невозможность его исполнения. Существенное нарушение договора может быть основанием для его расторжения только после того, как оно фактически осуществлено. Существенность нарушения определяется судом за исключением случаев, когда оно в соответствии с законодательством считается существенным.
   При расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств необходимо учитывать такие особенности: при заключении договора, стороны исходили из того, что изменений обстоятельств не будет; исполнение договора на предыдущих условиях нарушает соотношение имущественных интересов сторон; изменение обстоятельств вызвано причинами, которым заинтересованное лицо не могло препятствовать после их наступления. Расторжение договора возможно как в судебном, так и внесудебном порядке. Односторонний отказ от договора должен осуществляться в той же форме, что и сам договор. Кроме того, такая сделка должна отвечать условиям действительности.
   Договор считается расторженным с момента, определенного сторонами. Если договор расторгается в судебном порядке, то он считается прекращенным с момента вступления в законную силу решения суда. В данном случае стороны не могут предусмотреть другой срок.
   Если договор расторжен вследствие нарушения его условий, то инициатор расторжения имеет право требовать возмещения убытков. В случае невозможности исполнения договора, каждая из сторон имеет право на возврат исполненной части договора.
   Исходя из общей теории права и учения об обязательстве, диссертант дает детальную характеристику расторжения отдельных видов договоров (купли-продажи, поставки, аренды, лизинга, подряда, доверительного управления имуществом, кредитного договора и договора банковского счета), особое внимание, при этом, уделяет процедуре расторжения этих договоров и анализу судебной практики. Так, в договоре купли-продажи расторжение договора возможно в случае неисполнения обязанностей одной из сторон договора, но в розничной торговле покупатель имеет больше оснований для расторжения.
   Специфика расторжения договора поставки связана с тем, что сторонами договора выступают субъекты предпринимательской деятельности, которые имеют право в одностороннем порядке в случае неисполнения условий договора контрагентом отказаться от договора.
   Расторжение договоров о передаче имущества во временное пользование, иначе, нежели за соглашением сторон существенно ограничено и детально регламентировано законодательством.
   Особенности расторжения договора доверительного управления имуществом связаны с доверительно-личным характером отношений, которые сложились между сторонами договора, поэтому нарушение обязанности управляющего исполнять договор лично ведет к расторжению договора.
   В договоре банковского счета клиент банка и банк пользуются разною свободою расторжения. Клиент может расторгнуть договор в любое время. Кроме всего диссертантом были разработаны предложения, направленные на совершенствование законодательства в области регулирования отношений по расторжению договоров.
   Ключевые слова: гражданско-правовой договор, расторжение гражданско-правовых договоров, сделка, соглашение сторон, отказ от договора, существенное нарушение договора, убытки.

Protskiv N.N. Legal regulation of cancellation of civil-law contracts under the civil legislation of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for conferring the scientific degree of Candidate of judicial sciences on the speciality 12.00.03 – Civil Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kiev, 2003.

   The dissertation is the independent completed scientific work, the first in Ukraine complex research of cancellation of contracts in which on the basis of the current legislation and practice features of cancellation of civil-law contracts are investigated, specificity of legal regulation of the bases of cancellation of contracts is opened (the consent of the parties (sides), initiatives of one party (side)), consequences of cancellation of the contract arc analyzed, system of rules of law about cancellation of contracts is defined, features of cancellation of separate kinds of contracts arе opened (sale and purchase, delivery, rent, in succession, confidential management of property, the bank account, credit). The significant attention in the dissertation is given to development of offers on improvement of the legislation on insurance.
   Key words: the civil-law contract, cancellation of the civil-law contract, the consent of the parties (sides), refusal of the contract, losses.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net