Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру

Анотації 

Прудивус О.В. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру. Особливу увагу приділено обґрунтуванню юридичної природи цього явища і розробці спеціального механізму правового регулювання розірвання трудових договорів, проаналізовано не тільки відповідні норми трудового законодавства, а й робляться висновки щодо їх застосування.
   Вказані тенденції розвитку інституту трудового договору, серед яких виділено обмеження сфери застосування строкових трудових договорів (контрактів) та подальша розробка дієвого механізму застосування таких договорів на практиці; підвищення рівня, посилення правових та соціальних гарантій у випадку перетворення строкового трудового договору у договір на невизначений строк; диверсифікація (розширення) видів трудового договору за суб’єктним складом, специфікою змісту трудової функції (виду трудової діяльності), правового статусу працівника.
   Безпосередню увагу було приділено дослідженню структурно-видової класифікації підстав припинення трудового договору за ініціативою роботодавця, розкриттю суті правових можливостей сторін трудового договору щодо його припинення.
   З метою вирішення колізій, що виникають на практиці, у роботі досліджено та дається юридичне поняття „зміни в організації виробництва та праці”. У роботі приділяється увага порядку та умовам вивільнення працівників у разі змін в організації виробництва і праці, окремо виділено стадії процедури вивільнення працівників у порядку, передбаченому Главою ІІІ-А КЗпП України.
   Значне місце в дослідженні приділене визначенню юридичних гарантій розірвання трудового договору за підставами організаційно-правового характеру.
   Ключові слова: трудовий договір, підстави припинення трудового договору, класифікація підстав припинення трудового договору, підстави організаційно-правового характеру, гарантії захисту трудових прав.

Прудивус О.В. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям организационно-правового характера. -Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения. — Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических проблем, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя по основаниям организационно-правового характера.
   Особое внимание уделено обоснованию юридической природы этого явления и разработке специального механизма правового регулирования расторжения трудовых договоров, проанализированы не только соответствующие нормы трудового законодательства, но и сделаны выводы относительно их применения.
   В проведенном исследовании рассматриваются современные тенденции развития трудового договора, отмечено, что его целесообразно рассматривать в следующих аспектах: 1) как соглашение о труде между работником и работодателем; 2) как юридический факт, который является одним из главных оснований возникновения трудовых правоотношений; 3) как форму существования трудового правоотношения во времени и предпосылку возникновения и существования других правоотношений, тесно связанных с трудовыми; 4) как элемент трудового правоотношения, который раскрывает свое содержание во взаимных субъективных правах и обязанностях его сторон; 5) как один из центральных правовых институтов трудового права.
   Указанные тенденции развития института трудового договора, среди которых выделены: ограничения сферы применения срочных трудовых договоров (контрактов) и дальнейшая разработка действенного механизма применения таких договоров на практике; повышение уровня, усиление правовых и социальных гарантий в случае преобразования срочного трудового договора в договор на неопределенный срок; диверсификация (расширение) видов трудового договора по субъектному составу, спецификой содержания трудовой функции (вида трудовой деятельности), правового статуса работника.
   Непосредственное внимание было уделено исследованию структурно-видовой классификации оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя, раскрытию сути правовых возможностей сторон трудового договора относительно его прекращения.
   С целью разрешения коллизий, которые возникают на практике, в работе исследовано юридическое понятие „изменения в организации производства и труда”, под которым автор подразумевает: во-первых, понятие в трудовом праве, которое характеризуется признаками относительно определенного понятия в доктрине трудового права; во-вторых, предусматривает объективно необходимые действия работодателя, которые обусловлены ликвидацией или реорганизацией, санацией, банкротством, процедурой реструктуризации и т.д.
   В работе уделяется внимание порядку и условиям высвобождения работников в случае изменений в организации производства и труда, отдельно выделены стадии процедуры увольнения работников в порядке предусмотренном Главою ІІІ-А КЗоТ Украины.
   Особое внимание в исследовании уделено определению юридических гарантий расторжения трудового договора по основаниям организационно-правового характера, следствием чего явилось предложение о внесении дополнений в действующее законодательство с целью обеспечения законности при проведении массового увольнения.
   Ключевые слова: трудовой договор, основания прекращения трудового договора, классификация оснований прекращения трудового договора, основания организационно-правового характера, гарантии защиты трудовых прав.

Prudyvus O.V. Abrogation of labour contract on the employer’s initiative on the grounds of organizative-legal character. — Manuscript

The thesis on obtaining the scientific degree of the Candidate of science (Law), speciality 12.00.05 – Labour Law, Lawof social maintenance. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2003.

   The thesis is devoted to the organizative-legal grounds of the abrogation of labour contract on the owner’s initiative. There is the term „grounds” explained. Different kinds of grounds of the abrogation of labour contact determined. The corresponding norms of the labour legislation of Ukraine are analyzed there, the conclusions to their enforcing are made. The modern tendencies of the development of the labour contract as a general institute of Labour law are examined. The attempt to open the essence of the legal possibilities of the parties to the labour contract in the case of abrogation is undertaken. Labour legislation and practice of their application holds a dismisal from work as the last disciplinary action. The thesis is devoted to the classifying of structure and kind of the grounds of abrogation of labour contract on the employer’s initiative. The matter and legal meaning of the term „alteration in the organizing of production and labour” is researched. The legal guarantees in the case of abrogation of labour contract on the grounds with organizative-legal character are researched.
   Key words: labour contract, grounds of abrogation of labour contract, grounds with organizative-legal character, guarantees of protection of labour rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net